219„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ по проект BG06RDNP001-7.006-0120„Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 8/1/20 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 200108
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Изпълнена
Наименование: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ по проект BG06RDNP001-7.006-0120„Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0002
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=377347
Прогнозна стойност: 1700 лв.
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП
Телефон за контакт: 0953/89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение08.01.2020 17:10 3 MB
pdf Техническа спецификация08.01.2020 17:11 4 MB
pdf Проекто договор08.01.2020 17:12 572 kB
pdf Договор24.02.2020 16:49 1 MB
pdf Техническа спецификация24.02.2020 16:50 620 kB
pdf Обявление за възложена поръчка24.02.2020 16:52 563 kB
pdf Обявление за изпълнен договор18.05.2022 13:17 Мария Винарова 249 kB