206 „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна услуга” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица”

Дата и час на публикуване: 6/12/19 1:08 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912206
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна услуга” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица”
Описание: „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна услуга” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0019
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=376538
Прогнозна стойност: 20400 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 8/1/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 9/1/20 11:00 am
Лице за контакт: Галя Николова - гл. спец. "Култура и младежки дейности"
Телефон за контакт: 08953 89144

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура12.12.2019 10:52 2 MB
pdf Обявление за поръчка12.12.2019 10:52 3 MB
pdf Документация за участие12.12.2019 10:52 2 MB
pdf Техническа спецификация12.12.2019 10:52 519 kB
pdf Методика за оценка12.12.2019 10:52 675 kB
zip Образци12.12.2019 10:58 394 kB
zip ЕЕДОП12.12.2019 11:30 78 kB
pdf Писмено разяснение по чл. 33 от ЗОП16.12.2019 10:30 338 kB
pdf Писмено разяснение по чл. 33 от ЗОП16.12.2019 16:35 308 kB
pdf Протокол № 123.01.2020 16:37 2 MB
pdf Съобщение04.02.2020 15:54 363 kB
pdf Протокол № 213.02.2020 15:50 2 MB
pdf Протокол № 313.02.2020 15:52 1 MB
pdf Доклад13.02.2020 15:52 1 MB
pdf Решение13.02.2020 15:52 1 000 kB
pdf Обявление за възложена поръчка08.04.2020 15:27 572 kB
pdf Договор08.04.2020 15:28 2 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка31.07.2020 15:36 249 kB