248. Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 13/5/20 4:26 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2005248
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: За определяне стойността на разхода за изработване на мултимедийно представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица, финансиран по проект „Оборудване и обзавеждане на посетителски център за представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица”.
Описание: Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор „BG06RDNP001-19.316 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група - Берковица и Годеч” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., община Берковица подготвя проектно предложение: „Оборудване и обзавеждане на посетителски център за представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица”.
Краен срок за подаване на оферти: 22/5/20 5:00 pm
Лице за контакт: Галя Николова - гл. специалист "Култура и младежки дейности"
Телефон за контакт: 0953/89144

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана13.05.2020 16:25 969 kB
doc Приложение №113.05.2020 16:26 49 kB
doc Приложение №213.05.2020 16:26 49 kB
doc Приложение №313.05.2020 16:26 42 kB
doc Приложение №413.05.2020 16:26 37 kB
pdf Техническа спецификация приложение №513.05.2020 16:27 972 kB
pdf Доклад03.06.2020 17:15 131 kB
pdf Решение №ОП-3-118 от 03.06.2020г.03.06.2020 17:15 182 kB