175 „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по ОПРР 2014-2020г. – част първа“

Дата и час на публикуване: 10/6/19 9:06 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906175
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по ОПРР 2014-2020г. - част първа“
Описание: „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по ОПРР 2014-2020г. - част първа“ В предмета на поръчката са включени дейности по изработване на рекламни, печатни, информационни материали (плакати, брошури, тефтери, папки и чанти – текстил), включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект "Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по ОПРР 2014-2020 г. с цел да се осигури повишаване на информираността на населението на Община Берковица за ролята и приноса на ЕС за изпълнение на проекта и прозрачно изразходване на средствата, спазвайки хоризонталните принципи за прозрачност и публичност. Пълната информация, относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е подробно описана и регламентирана в техническата спецификация, неразделна част от документация за участие в процедурата.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0008
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=369838
Прогнозна стойност: 810 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 1/7/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 2/7/19 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура10.06.2019 13:29 3 MB
pdf Обявление за поръчка10.06.2019 13:29 3 MB
pdf Документация за участие10.06.2019 13:30 20 MB
pdf Техническа спецификация10.06.2019 13:31 5 MB
doc Образци10.06.2019 13:31 333 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат10.06.2019 13:54 78 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат10.06.2019 13:55 80 kB
pdf Проект на Договор10.06.2019 13:34 10 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП03.07.2019 11:02 614 kB
pdf Протокол №112.07.2019 12:54 2 MB
pdf Протокол №212.07.2019 12:55 1 MB
pdf Протокол №312.07.2019 12:55 2 MB
pdf Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП12.07.2019 12:55 3 MB
pdf Решение12.07.2019 12:56 970 kB
pdf Обявление за възложена поръчка09.08.2019 12:48 3 MB
pdf Договор09.08.2019 12:48 8 MB
pdf Приложение №109.08.2019 12:48 5 MB
pdf Приложение №209.08.2019 12:49 2 MB
pdf Приложение №309.08.2019 12:49 1 MB