253. „ДОСТАВКА НА ТРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Дата и час на публикуване: 11/6/20 3:53 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2006253
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „ДОСТАВКА НА ТРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
Описание: „Доставка на три специализирани автомобила за нуждите на Община Берковица по три обособени позиции“. Обособена позиция №1: „Доставка на употребявана транспортно-подемна техника за нуждите на Община Берковица" Обособена позиция №2: „Доставка на употребяван двураменен контейнеровоз за извозване на отпадъци." Обособена позиция №3 – „ Доставка на употребяван товарен автомобил“. Забележка: Обособена позиция №3 e възложена по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0027
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=382358
Прогнозна стойност: 128500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 1/7/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/7/20 2:00 pm
Лице за контакт: Мария Винарова - мл. експерт ОП
Телефон за контакт: 0953/89129

252. „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 11/6/20 3:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2006252
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0026
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=382348
Прогнозна стойност: 95728.55 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 2/7/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/7/20 2:00 pm
Лице за контакт: Галя Георгиева - гл. специалист "ПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

251. „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“.

Дата и час на публикуване: 9/6/20 12:54 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2006251
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“.
Описание: Във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., за изпълнението на проект: „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“, предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на дейности по изпълнение на строително-монтажни работи и оборудване, съгласно изготвените инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж за следните обекти: Обект на обособена позиция №1: „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец", град Берковица, етап II“ и Обект на обособена позиция №2: „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство - село Замфирово, община Берковица“.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0025
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=381905
Прогнозна стойност: 348565.52 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 30/6/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 3/7/20 2:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

250. Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 13/5/20 4:38 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2005250
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: "За определяне стойността на разхода за доставка на оборудване по проект „Оборудване и обзавеждане на посетителски център за представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица”.
Описание: "Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор „BG06RDNP001-19.316 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група - Берковица и Годеч” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., община Берковица подготвя проектно предложение: „Оборудване и обзавеждане на посетителски център за представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица”.
Краен срок за подаване на оферти: 22/5/20 5:00 pm
Лице за контакт: Галя Николова - гл .специалист "Култура и младежки дейности"
Телефон за контакт: 0953/89144

249. Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 13/5/20 4:32 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2005249
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: "За определяне стойността на разхода за развойна дейност на уеб базиран софтуер за мултимедийно представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица, финансиран по проект „Оборудване и обзавеждане на посетителски център за представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица”.
Описание: "Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор „BG06RDNP001-19.316 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група - Берковица и Годеч” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., община Берковица подготвя проектно предложение: „Оборудване и обзавеждане на посетителски център за представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица”.
Краен срок за подаване на оферти: 22/5/20 5:00 pm
Лице за контакт: Галя Николова - гл. специалист "Култура и младежки дейности"
Телефон за контакт: 0953/89144

248. Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 13/5/20 4:26 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2005248
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: За определяне стойността на разхода за изработване на мултимедийно представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица, финансиран по проект „Оборудване и обзавеждане на посетителски център за представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица”.
Описание: Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор „BG06RDNP001-19.316 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група - Берковица и Годеч” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., община Берковица подготвя проектно предложение: „Оборудване и обзавеждане на посетителски център за представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица”.
Краен срок за подаване на оферти: 22/5/20 5:00 pm
Лице за контакт: Галя Николова - гл. специалист "Култура и младежки дейности"
Телефон за контакт: 0953/89144

247. „Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) за подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“

Дата и час на публикуване: 30/4/20 11:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2004247
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) за подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия - гр. Берковица“
Описание: С настоящата обществена поръчка ще се възложат дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на сградата Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица, състояща се от 3 броя функционално обособени и свързани помежду си блокове с общо РЗП 3 263,20 кв.м. В работния проект следва да бъдат включени и изпълнени следните дейности: 1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С" и имат пряк екологичен ефект; 2. Всички задължителни мерки по конструктивното възстановяване/усилване, предписани в техническото обследване на сградата; 3. Всички задължителни мерки, предписани в техническия паспорт на сградата; 4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда, предписани в техническото обследване на сградата и съгласно действащата нормативна уредба, в т. ч. и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. 5. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и задължителните мерки от техническото обследване, както и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на всяка сграда. С изпълнение на проекта се предвижда внедряването на следните ЕСМ: Мярка В1- Смяна дървена дограма с алум.дограма Мярка В2 -Топлинна изолация на външни стени Мярка B3-Топлинна изолация на покривf Мярка C1 - Ремонт осветителна инсталация. Мярка C2 - Ремонт отоплителна инсталация Мярка C3 - ЕСМ по прибори за измерване,контрол и управление Мярка С4 - Подмяна котел с нов
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0024
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=380692
Прогнозна стойност: 1044405.52 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 28/5/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/5/20 2:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева – Мл. експерт ЕФПП
Телефон за контакт: 0953 89145

246. „Информациoнни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“

Дата и час на публикуване: 28/4/20 1:24 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2004246
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Информациoнни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“
Описание: Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“. Основната цел на обществената поръчка е да осигури информация и публичност при изпълнение на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF) ROBG 259, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България. Широката общественост трябва да бъде информирана за осъществените дейности и постигнатите резултати по изпълнението на проекта, финансиран със средства от ЕС, Европейския фонд за регионално развитие, Република България и Община Берковица. Поръчката предвижда извършването на следните услуги: • Организиране на встъпителна и заключителна пресконференции за по 20 участника всяка. • Разработване и разпространение на 3 публикации. • Дизайн и изработване на 2 временни табели. • Дизайн и изработване на 2 постоянни табели. • Графичен дизайн и изработване на рол-ъп банери – 2 броя. • Графичен дизайн и изработване на ключодържатели – 2 000 бр. • Графичен дизайн и изработване на флаш памет – 500 бр. • Графичен дизайн и изработване на персонализирани папки, съдържащи бележник и химикалки – 2 000 бр. • Графичен дизайн и отпечатване на съвместен Наръчник за здравословен живот - 2000 бр. • Разработване на он-лайн инструмент за обмен на информация – 1 бр.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0023
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=380600
Прогнозна стойност: 78006.5 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 26/5/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/5/20 2:00 pm
Лице за контакт: Инна Доцова - ст. Вътрешен одитор
Телефон за контакт: 08953 89137

244.ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ

Дата и час на публикуване: 13/4/20 3:46 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2004244
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза Технически проект за следните обекти: Обект № 1: „Изграждане на подпорни стени на река Берковска река, изграждане на обществен паркинг в ПИ 03928.511.611 по КК на гр. Берковица и ремонт на пешеходен мост, водещ към бивша сграда на хотел „Мрамор“ в гр. Берковица“; Обект № 2: „Реконструкция на улична мрежа и подмяна на водопровод на територията на село Бързия, община Берковица“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза Технически проект за следните обекти: Обект 1 -„Реконструкция и ремонт на сграда (ДЦ „Камбанка“), намираща се в ПИ с идентификатор 03928.511.541 по КК на град Берковица“; Обект 2 -„Реконструкция и ремонт на сграда (Хали), намираща се в ПИ с идентификатор 03928.512.596 по КК на град Берковица”.
Описание: По Обособена позиция № 1: Обект 1: Подобект 1 от Обект 1: Изграждане на подпорни стени от двете страни на речното корито на Берковска река (на Изток и на Запад от пешеходен мост водещ към бивша сграда на хотел „Мрамор“), с цел предпазване на населението от заливане при голямо пълноводие на реката. Проектната дължина на подлежащите на проектиране подпорни стени е: на Изток -L= 65 м., двустранно мерени от устоя на пешеходния мост; на Запад – L=55м., двустранно мерени от устоя на пешеходния мост. Подобект 2 от Обект 1: Изграждане на обществен паркинг в имот публична общинска собственост ПИ 03928.511.611 с площ 646 кв.м., като върху него се разположат максимален брой места за паркиране, като се спазва Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Паркингът да бъде обезопасен от Север (посока Берковска река). Подобект 3 от Обект 1: Ремонт на съществуващия пешеходен мост (облицовки, настилки, предпазен парапет, обработка на открити метални части, торкретиране). Мостовото съоръжение е във видимо добро конструктивно състояние. Изграден е от стоманобетонова пътна плоча с бордове от двете страни, лежаща на зидани устои. Мостът е с един отвор с дължина 13.5м. и ширина 3.5м. Обект 2: Реконструкция на улична мрежа и подмяна на водопровод на територията на село Бързия, община Берковица. Обектите – предмет на проектиране, включват реконструкция на пътните и тротоарните настилки и подмяна на водопровод на ул. „Нов живот“ от ОТ 70 до ОТ 61, с дължина около 170 м., ул. „Гръскята“ от ОТ 61 до ОТ 67, с дължина около 265м. и ул. „Еделвайс“ от ОТ 65 до ОТ 62, с дължина около 155м. Улиците са с обща дължина приблизително 590 метра. По Обособена позиция № 2: Обект 1 - „Реконструкция и ремонт на сграда (ДЦ „Камбанка“), намираща се в ПИ с идентификатор 03928.511.541 по КК на град Берковица“. Площта на имота е 982м², с разположени в него масивна едноетажна сграда със застроена площ от 465м². Обектът е публична общинска собственост с Акт за ПОС №519/10.01.2012 г. Обект 2 - „Реконструкция и ремонт на сграда (Хали), намираща се в ПИ с идентификатор 03928.512.596 по КК на град Берковица“. Обектът представлява масивна едноетажна сграда със застроена площ от 442м² .Обектът е публична общинска собственост с Акт за ПОС №1139/20.03.2012 г.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0020
Прогнозна стойност: 90100 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 8/5/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/5/20 11:00 am
Лице за контакт: Инж. Мая Горанова - гл. експерт ЕФПП
Телефон за контакт: 0953 89145

243. „Изработване на съвместно Проучване на заболеваемостта и Наръчник за здравословен живот по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“

Дата и час на публикуване: 30/3/20 3:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003243
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изработване на съвместно Проучване на заболеваемостта и Наръчник за здравословен живот по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“
Описание: Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020.„ Основната цел на обществената поръчка е да се осигури задълбочаването на сътрудничеството в сферата на здравните услуги между общините Берковица и Бъйлещ, чрез което да се осигури по-надежна информация за заболеваемостта в трансграничния регион и да се предоставят по-добри здравни грижи на населението. Специфични нейни цели са: Обединяване на капацитета за стратегическо планиране и екпертния опит от двете страни на границата за намиране на най-добрите решения за подобряване на здравните грижи в района на Берковица и Бъйлещ. Набавяне на надлежна и съвременна информация за най-честите заболявания в региона с цел изработване на общи политики и предприемане на съвместни действия за оказване на по-качествени по-ефективни медицински услуги в двете общини. Разпространяване на информация за ограничаване на вредни навици в обществото в трансграничния регион, които причиняват най-разпространените болести, както и практически съвети за налагане на здравословни практики, които да подобрят здравния статус на населението.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0019
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=380038
Прогнозна стойност: 82500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 27/5/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/5/20 2:00 pm
Лице за контакт: Инна Доцова - ст. Вътрешен одитор
Телефон за контакт: 08953 89137

241. „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци в Община Берковица и Община Вършец, на съпътстваща, техническа и довеждащата инфраструктура и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M10P002-2.005-0008.”

Дата и час на публикуване: 23/3/20 1:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003241
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци в Община Берковица и Община Вършец, на съпътстваща, техническа и довеждащата инфраструктура и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M10P002-2.005-0008.”
Описание: Предметът на поръчката включва следните логически обвързани и последователни задачи: Подготвителни работи и временно строителство, строително-монтажни работи съобразно одобрения работен проект, вкл. СМР свързани с изграждането на съпътстваща техническа и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на технологично оборудване за инсталацията и предаване на обекта на Възложителя (вкл. дейностите по чл. 175 и 176 от ЗУТ)
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0018
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=379684
Прогнозна стойност: 1802659.1 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 8/5/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/5/20 2:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП
Телефон за контакт: 0953 89102

240. „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 19/3/20 12:42 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003240
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: Настоящата обществена поръчка е във връзка с изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ е по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Предмета на поръчката включва упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР на 2 бр. обекти във връзка с изпълнение на проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ Изпълнението на настоящата поръчка е дейност по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG06RDNP001-7.008-0047-С01/03.12.2019 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. Обектите на строителството са както следва: Обект 1: “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ и Обект 2: “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0017
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=379399
Прогнозна стойност: 3777.68 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 8/4/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 9/4/20 2:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953 89145

Прикачени документи:

pdfПротокол № 1   22.04.2020 14:16

239.„ДОСТАВКА НА ДВА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА И ДВА ЛЕКИ АВТОМОБИЛА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА.

Дата и час на публикуване: 16/3/20 4:17 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003239
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „ДОСТАВКА НА ДВА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА И ДВА ЛЕКИ АВТОМОБИЛА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА.
Описание: „ДОСТАВКА НА ДВА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА И ДВА ЛЕКИ АВТОМОБИЛА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА по четири обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Доставка на един нов бордови автомобил 10 м3“; Обособена позиция 2 – „Доставка на един нов сметосъбиращ автомобил 7 м3“. Обособена позиция 3 – „Доставка на един нов лек автомобил съгласно приложената техническа спецификация“. Обособена позиция 4 – „Доставка на един лек автомобил втора употреба съгласно приложената техническа спецификация“.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0016
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=379136
Прогнозна стойност: 268400 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 6/4/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/4/20 2:00 pm
Лице за контакт: Мария Винарова - мл. експерт ОП
Телефон за контакт: 0953 89129

237. „МОСТ, находящ се в местността „Лонджата“, гр.Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката“

Дата и час на публикуване: 10/3/20 1:34 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003237
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „МОСТ, находящ се в местността „Лонджата“, гр.Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката“
Описание: Предметът на настоящата обществената поръчка включва премахване на стария мост и изграждане на нов мост с ширина 7.90м – триотворен с осови отвори 4.05м., 4.30м., 4.05м. и конструктивна дебелина на плочата 35см. За основа на моста – опори и фундамент се използва профила на коритото на реката. Предвижда се по дъното и стените на новопроектираното корито на реката да се изпълни стоманобетонна конструкция. Дънната плоча е с дебелина 40 см., двойноармирана с наклон от краищата към оста 8%. Контурните стени са стоманобетонни с дебелина 40см., армирани с двойна армировка. Стените са закотвени конзолно за дънната плоча, която им служи за фундамент. Височината на стените е 3 м. Подпорната стена ще се изпълни с монолитна стоманобетонна конструкция, двойно армирана с дебелина 50см.Височината на стените е 3.60м, като височината от дъното на реката до горен ръб е 2.40м.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0015
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=378921
Прогнозна стойност: 583333.31 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 30/3/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 31/3/20 2:00 pm
Лице за контакт: Галя Георгиева - гл. специалист ПП
Телефон за контакт: 0953 89145

235. „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 5/3/20 12:51 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003235
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Изпълнена
Наименование: "Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по проект BG06RDNP001-7.008-0047 "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по ПРСР 2014-2020 г."
Описание: "Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по проект BG06RDNP001-7.008-0047 "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по ПРСР 2014-2020 г." Изпълнителят ще осъществява авторски надзор по смисъла на чл. 162, ал. 2 във връзка с чл. 160, ал. 1 от ЗУТ в обем и обхват, съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в Република България и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0013
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=378744
Прогнозна стойност: 1800 лв.
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953 89145

234. Преработка на проект за етапност на обект:“Реконструкция на водопроводната мрежа на улици в кв. Раковица, канализационна мрежана улици в кв. Раковица“.

Дата и час на публикуване: 2/3/20 5:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003234
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Изпълнена
Наименование: Преработка на проект за етапност на обект:"Реконструкция на водопроводната мрежа на улици в кв. Раковица, канализационна мрежана улици в кв. Раковица".
Описание: 1.Работен проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. "Първи май" кв. Раковица, град Берковица. 2.Работен проект за реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализация на част от ул. "Мир" кв. Раковица.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0012
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=378648
Прогнозна стойност: 4863 лв.
Лице за контакт: Мария Винарова-мл. експерт ОП
Телефон за контакт: 08953 89129

232. „Изработка на рекламни чанти и информационни брошури като част от Информациoнни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“

Дата и час на публикуване: 27/2/20 4:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2002232
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изработка на рекламни чанти и информационни брошури като част от Информациoнни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“
Описание: Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“ Поръчката предвижда извършването на следните услуги: Производство и графичен дизайн на промоционални чанти – 500 бр. Производство и графичен дизайн на брошури с информация за проекта - 2 000 бр.
Прогнозна стойност: 12730 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 19/3/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 20/3/20 2:00 pm
Лице за контакт: Инна Доцова - ст. Вътрешен одитор
Телефон за контакт: 08953 89137

231. „Информационни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица- Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16. 5. 2. 019/ ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“.

Дата и час на публикуване: 27/2/20 4:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2002231
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Информациoнни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“.
Описание: Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“. Основната цел на обществената поръчка е да осигури информация и публичност при изпълнение на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF) ROBG 259, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България. Широката общественост трябва да бъде информирана за осъществените дейности и постигнатите резултати по изпълнението на проекта, финансиран със средства от ЕС, Европейския фонд за регионално развитие, Република България и Община Берковица. Поръчката предвижда извършването на следните услуги: • Организиране на встъпителна и заключителна пресконференции за по 20 участника всяка. • Разработване и разпространение на 3 публикации. • Дизайн и изработване на 2 временни табели. • Дизайн и изработване на 2 постоянни табели. • Производство и графичен дизайн на roll-up банери – 2 броя. • Производство и графичен дизайн на ключодържатели – 2 000 бр. • Производство и графичен дизайн на флаш памет – 500 бр. • Производство и графичен дизайн на персонализирани папки, съдържащи бележник и химикалки – 2 000 бр. • Графичен дизайн и отпечатване на съвместен Наръчник за здравословен живот - 2000 бр. • Разработване на он-лайн инструмент за обмен на информация – 1 бр.
Прогнозна стойност: 78006.5 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 20/3/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/3/20 2:00 pm
Лице за контакт: Инна Доцова - ст. Вътрешен одитор
Телефон за контакт: 08953 89137

230.„МОСТ, находящ се в местността „Лонджата“, гр.Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката“

Дата и час на публикуване: 13/2/20 1:23 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2002230
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „МОСТ, находящ се в местността „Лонджата“, гр.Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката“
Описание: Предметът на настоящата обществената поръчка включва премахване на стария мост и изграждане на нов мост с ширина 7.90м – триотворен с осови отвори 4.05м., 4.30м., 4.05м. и конструктивна дебелина на плочата 35см. За основа на моста – опори и фундамент се използва профила на коритото на реката. Предвижда се по дъното и стените на новопроектираното корито на реката да се изпълни стоманобетонна конструкция. Дънната плоча е с дебелина 40 см., двойноармирана с наклон от краищата към оста 8%. Контурните стени са стоманобетонни с дебелина 40см., армирани с двойна армировка. Стените са закотвени конзолно за дънната плоча, която им служи за фундамент. Височината на стените е 3 м. Подпорната стена ще се изпълни с монолитна стоманобетонна конструкция, двойно армирана с дебелина 50см.Височината на стените е 3.60м, като височината от дъното на реката до горен ръб е 2.40м.
Прогнозна стойност: 583333.31 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 4/3/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 5/3/20 2:00 pm
Лице за контакт: Мария Винарова - мл. експерт ОП
Телефон за контакт: 08953 89129

229.„Строителство на компостираща инсталация за разделно сьбрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на съпътстваща техническа и довеждащата инфраструктура по проект BG16M10P002-2.005-0008.”

Дата и час на публикуване: 4/2/20 4:37 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2002229
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Строителство на компостираща инсталация за разделно сьбрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на съпътстваща техническа и довеждащата инфраструктура по проект BG16M10P002-2.005-0008.”
Описание: Обхватът на поръчката включва всички СМР и дейности, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събран зелен отпадък, както и всички дейности свързани с изграждане на съпътстваща техническа и довеждаща инфраструктура .
Прогнозна стойност: 1630952 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/2/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/2/20 11:00 am
Лице за контакт: Николай Петров - мл. експерт ЕП
Телефон за контакт: 0953 89145

227.„Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“.

Дата и час на публикуване: 30/1/20 4:16 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001227
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“.
Описание: Във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., за изпълнението на проект: „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“, предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на дейности по изпълнение на строително-монтажни работи и оборудване, съгласно изготвените инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж за следните обекти: Обект на обособена позиция №1: „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец", град Берковица, етап II“ и Обект на обособена позиция №2: „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство - село Замфирово, община Берковица“.
Прогнозна стойност: 348565.52 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 19/2/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 20/2/20 2:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

225. „Изготвяне на 9 броя инвестиционни проекти във фаза „Работен“ за изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“

Дата и час на публикуване: 24/1/20 2:07 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001225
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: "Изготвяне на 9 броя инвестиционни проекти във фаза „Работен“ за изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица"
Описание: „Изготвяне на 9 броя инвестиционни проекти във фаза „Работен“ за изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на 9 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“ за подготовка на проектни предложения на община Берковица по процедура на подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0005
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=377696
Прогнозна стойност: 144500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 13/2/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 14/2/20 1:30 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

224. „Консултантски услуги по управление на проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 23/1/20 12:50 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001224
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: „Консултантски услуги по управление на проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г.„
Описание: Предметът на поръчката включва предоставянето на консултантски услуги по управление и отчитане на проект. Обхват на дейностите: писмени и устни консултации по искане на възложителя, изготвяне на документи, окомплектовка на документи, осъществяване на контрол на изпълнението на предвидените дейности в рамките на проекта и предоставяне на юридически консултации, относно управлението, организацията, изпълнението и отчитането на проекта, извършване на документални проверки и проверки на място за изпълнението на проектните дейности и отчитане на проекта.
Прогнозна стойност: 850 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/2/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/2/20 2:00 pm
Лице за контакт: Галя Георгиева - гл. специалист "ПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

223. Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 21/1/20 1:37 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001223
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне стойността на разхода за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по проектно предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица“
Описание: Процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.284 „МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., община Берковица подготвя проектно предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица“.
Краен срок за подаване на оферти: 28/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

222. Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 21/1/20 1:24 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001222
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации за определяне на разхода за консултантски услуги по управление на проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица”
Описание: Покана за пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проектно предложение с предмет: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица”, с което община Берковица ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.284 „МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Краен срок за подаване на оферти: 28/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

221. „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 16/1/20 2:03 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001221
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: Defaul Value
Прогнозна стойност: 95728.55 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 5/2/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/2/20 4:00 pm
Лице за контакт: Галя Георгиева - гл. специалист "ПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

219„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ по проект BG06RDNP001-7.006-0120„Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 8/1/20 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 200108
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Изпълнена
Наименование: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ по проект BG06RDNP001-7.006-0120„Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0002
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=377347
Прогнозна стойност: 1700 лв.
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП
Телефон за контакт: 0953/89145

218 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 3/1/20 2:47 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 202001218
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне стойността на разхода на обществена поръчка с предмет:„Извършване оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“ гр. Берковица“
Описание: Във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“ гр. Берковица“ община Берковица провежда пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разхода по обществената поръчка, като събира индикативни оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации.
Краен срок за подаване на оферти: 10/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Николай Петров - мл. експерт ЕП
Телефон за контакт: 08953 89215

217 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 3/1/20 1:41 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 202001217
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации за определяне на прогнозна с предмет: „Изготвяне на инвестиционeн проект във фаза „Технически“ за изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия - гр. Берковица“за подготовка на проектно предложение на община Берковица по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“
Описание: пазарни консултации за определяне на прогнозна с предмет: „Изготвяне на инвестиционeн проект във фаза „Технически“ за изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия - гр. Берковица“за подготовка на проектно предложение на община Берковица по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“
Краен срок за подаване на оферти: 10/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89215

216 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2/1/20 4:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 202001216
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл.21, ал.2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на услугите при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 9 броя инвестиционни проекти във фаза „Технически“ за изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“ за подготовка на проектни предложения на община Берковица по процедура на подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл.21, ал.2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на услугите при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 9 броя инвестиционни проекти във фаза „Технически“ за изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“ за подготовка на проектни предложения на община Берковица по процедура на подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“
Краен срок за подаване на оферти: 9/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89215

215 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2/1/20 3:55 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 202001215
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на разходите на СМР/СРР за обществена поръчка с предмет: „МОСТ, находящ се в местността „Лонджата”, гр. Берковица между ул. „Берковска река” и ул. „Здравец” и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката”
Описание: Във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет „МОСТ, находящ се в местността „Лонджата”, гр. Берковица между ул. „Берковска река” и ул. „Здравец” и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката” община Берковица провежда пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОП за определяне стойността на разхода по обществената поръчка, като събира индикативни оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации.
Краен срок за подаване на оферти: 10/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Галина Борисова - гл. спец ИК
Телефон за контакт: 08953 89104

214 „Външна експертиза за Управление на проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“

Дата и час на публикуване: 2/1/20 3:24 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 202001214
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Външна експертиза за Управление на проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“
Описание: Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020.„ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да получава систематична и навременна консултантска помощ по въпроси, свързани с управлението, отчитането и финализирането на проекта на община Берковица – „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF). Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0001
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=377279
Прогнозна стойност: 36000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 23/1/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 24/1/20 11:00 am
Лице за контакт: Инна Доцова - ст. Вътрешен одитор
Телефон за контакт: 0953 89137

213 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 27/12/19 4:38 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912213
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на услугите при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на енергийно и техническо обследване на 6 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“ за подготовка на проектни предложения на община Берковица по процедура на подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“
Описание: На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП при подготовка на проектни предложения на община Берковица процедура на подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ и във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на енергийно и техническо обследване на 6 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“
Краен срок за подаване на оферти: 3/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89215

212 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 27/12/19 4:26 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912212
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Прекратена
Наименование: Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне стойността на разхода за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по проектно предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица“
Описание: Процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.284 „МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., община Берковица подготвя проектно предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица“.
Краен срок за подаване на оферти: 3/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89215

211 Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“, гр. Берковица

Дата и час на публикуване: 27/12/19 3:56 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912211
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“, гр. Берковица
Описание: Предметът на настоящата обществената поръчка включва подмяна на водопровода по улица „Добруджа“ в гр. Берковица и реконструкция на съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването, изграждане на нова пътна конструкция с цел осигуряване условия за безопасност на движението и повишаване носимоспособността, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатационния живот на улиците.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0020
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=377137
Прогнозна стойност: 590896.05 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 17/1/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 20/1/20 11:00 am
Лице за контакт: Николай Петров - мл. експерт ЕП
Телефон за контакт: 08953 89215

210 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 27/12/19 3:41 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912210
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации съгласно по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008.“
Описание: Община Берковица планира да проведе обществена поръчка поръчка с предмет: „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008.“С цел подготовката за възлагането на обществената поръчка, в съответствие с разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност, община Берковица провежда по реда на чл.44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) настоящата пазарна консултация.
Краен срок за подаване на оферти: 9/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експ. "ОП" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89102

209 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 20/12/19 4:40 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912209
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Прекратена
Наименование: Пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на разходите на СМР/СРР за обществена поръчка с предмет: „МОСТ, находящ се в местността „Лонджата”, гр. Берковица между ул. „Берковска река” и ул. „Здравец” и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката”
Описание: Във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет „МОСТ, находящ се в местността „Лонджата”, гр. Берковица между ул. „Берковска река” и ул. „Здравец” и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката” община Берковица провежда пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОП за определяне стойността на разхода по обществената поръчка, като събира индикативни оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации.
Краен срок за подаване на оферти: 30/12/19 5:00 pm
Лице за контакт: Галина Борисова - гл. спец ИК
Телефон за контакт: 08953 89104

208 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 20/12/19 1:10 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912208
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне стойността на разхода на СМР по проектно предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица“
Описание: Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор „BG06RDNP001-19.284 „МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., община Берковица подготвя проектно предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица“.
Краен срок за подаване на оферти: 27/12/19 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89208

207 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 11/12/19 3:31 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912207
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне стойността на разхода на СМР на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция на пътно платно,тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“ гр. Берковица“
Описание: Във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“ гр. Берковица“ община Берковица провежда пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разхода по обществената поръчка, като събира индикативни оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации.
Краен срок за подаване на оферти: 18/12/19 5:00 pm
Лице за контакт: Николай Петров - мл. експерт ЕП
Телефон за контакт: 08953 89120

205 Инженеринг на обект „Аварийно почистване и на речно корито на река Бързия в регулационните граници на с. Бързия, община Берковица“

Дата и час на публикуване: 4/12/19 4:46 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912205
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Прекратена
Наименование: Инженеринг на обект "Аварийно почистване и на речно корито на река Бързия в регулационните граници на с. Бързия, община Берковица"
Описание: Аварийно почистване на речно корито на река Бързия в регулационните граници на с. Бързия, община Берковица
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0018
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=376389
Прогнозна стойност: 823520.45 лв.
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89208

204 СМР ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА, КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Дата и час на публикуване: 4/12/19 4:36 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912204
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Изпълнена
Наименование: СМР ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА, КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Описание: Почистване на критичните участъци на речните корита и канали, преминаващи през населените места гр. Берковица, с. Замфирово, с. Гаганица и с. Бързия
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0017
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=376388
Прогнозна стойност: 263354 лв.
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89208

203 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 20/11/19 3:22 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201911203
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно по чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разхода за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по проектно предложение „Частично обновяване на Централна Градска Част в гр. Берковица“
Описание: Определяне стойността на разхода за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по проектно предложение „Частично обновяване на Централна Градска Част в гр. Берковица“
Краен срок за подаване на оферти: 28/11/19 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89128

202 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 18/10/19 4:42 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201910202
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“ код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., 2-ра покана, приоритетна ос: 5 „Ефективен регион“, специфична цел: 5.1 Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество, съгласно договор № 64564/09.05.2019 г.“
Описание: Пазарни консултации, съгласно по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“ код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., 2-ра покана, приоритетна ос: 5 „Ефективен регион“, специфична цел: 5.1 Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество, съгласно договор № 64564/09.05.2019 г.“. Обект на поръчката е „доставки“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти: 23/10/19 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експ. "ОП" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89102

201 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 17/10/19 4:13 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201910201
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Външна експертиза за Управление на проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“
Описание: Пазарни консултации, съгласно по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Външна експертиза за Управление на проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“. Обект на поръчката е „предоставянето на услуги“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти: 22/10/19 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89102

200 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 3/10/19 5:23 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201910200
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008“
Описание: Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008“
Краен срок за подаване на оферти: 10/10/19 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89102

199 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 25/9/19 10:23 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201909199
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна услуга” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна услуга” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Краен срок за подаване на оферти: 1/10/19 5:00 pm
Лице за контакт: Галя Николова - гл. спец. "Култура и младежки дейности"
Телефон за контакт: 0953 89144

198 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 18/9/19 3:34 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201909198
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на помещения съобразно нуждите за предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Описание: На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на помещения съобразно нуждите за предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Краен срок за подаване на оферти: 25/9/19 5:00 pm
Лице за контакт: Галя Николова - гл. спец. "Култура и младежки дейности"
Телефон за контакт: 0953 89144

197 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 18/9/19 11:42 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201909197
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нова техника за разделно събиране и транспортиране на събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект №BG16M1OP002-2.005-0008-C01 по шест обособени позиции.”
Описание: Във връзка с обявяване на предстояща процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нова техника за разделно събиране и транспортиране на събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект №BG16M1OP002-2.005-0008-C01 по шест обособени позиции.”
Краен срок за подаване на оферти: 25/9/19 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89102

196 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 17/9/19 10:50 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201909196
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Прекратена
Наименование: Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна услуга” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна услуга” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Краен срок за подаване на оферти: 24/9/19 5:00 pm
Лице за контакт: Галя Николова - гл. спец. "Култура и младежки дейности"
Телефон за контакт: 0953 89144

194 „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020 година по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 21/8/19 8:38 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201908194
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020 година по обособени позиции"
Описание: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020 година по обособени позиции" Обособена позиция №1„Снегопочистване и зимно поддържане на 68.8 км (439,9 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км (30 дка) републикански път за сезон 2019-2020 г.”, Обособена позиция №2„Зимно подържане и снегопочистване на 57.05 км общински пътища и 31.5 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2019-2020 г.” Обособена позиция №3 „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път MON- 1001, участък гр. Берковица-х. „Ком” за сезон 2019-2020 г.”
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0016
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=372563
Прогнозна стойност: 193563.55 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 11/9/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 12/9/19 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

193 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 19/8/19 4:20 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201908193
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности по отстраняване на възникнали скрити недостатъци и проявили се дефекти след изпълнение на СМР за сграда на СС „Еделвайс“, находяща се на адрес: гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13 по договор за инженеринг № BG16RFOP001-2.001-0184-C01-S-04 и Рег.№ 350 от 16.11.2017 г., сключен между община Берковица и „Инфракънстракшън“ ЕАД във връзка с изпълнен проект BG16RFOP001-2.001-0184-С02 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по ОПРР 2014-2020г.
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности по отстраняване на възникнали скрити недостатъци и проявили се дефекти след изпълнение на СМР за сграда на СС „Еделвайс“, находяща се на адрес: гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13 по договор за инженеринг № BG16RFOP001-2.001-0184-C01-S-04 и Рег.№ 350 от 16.11.2017 г., сключен между община Берковица и „Инфракънстракшън“ ЕАД във връзка с изпълнен проект BG16RFOP001-2.001-0184-С02 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по ОПРР 2014-2020г.
Краен срок за подаване на оферти: 28/8/19 5:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

191 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 5/8/19 2:47 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201908191
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: „Упражняване на строителен надзор по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г. „ Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0014
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=371977
Прогнозна стойност: 6620 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 27/8/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/8/19 11:00 am
Лице за контакт: Паулина Харалампиева – Мл. експерт „Европейско финансиране, програми и проекти“
Телефон за контакт: 0953 89128

190 „Упражняване на строителен надзор по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г. „

Дата и час на публикуване: 2/8/19 12:46 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201908190
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: „Упражняване на строителен надзор по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г. „
Описание: „Упражняване на строителен надзор по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г. „ Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0013
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=371893
Прогнозна стойност: 200 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 22/8/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/8/19 11:00 am
Лице за контакт: Галя Георгиева - гл. спец. "ПП"
Телефон за контакт: 0953 89128

189 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 30/7/19 11:32 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201907189
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне прогнозната стойността на обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020 година по обособени позиции"
Описание: Покана за пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020 година по обособени позиции"
Краен срок за подаване на оферти: 6/8/19 5:00 pm
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

188 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 5/7/19 4:02 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201907188
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на СМР при възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.
Описание: Пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на СМР при възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“.
Краен срок за подаване на оферти: 15/7/19 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89208

186 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 3/7/19 3:40 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1906186
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на дейността строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: Пазарни консултации съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на дейността строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Краен срок за подаване на оферти: 10/7/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/7/19 11:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953 89209

185 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2/7/19 5:42 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1906185
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на стойността на разходите на СМР/СРР за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт ул.“Калето“- Берковица ”
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на стойността на разходите на СМР/СРР за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт ул.“Калето“- Берковица ”
Краен срок за подаване на оферти: 10/7/19 5:00 pm
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

184 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 27/6/19 8:58 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906184
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на дейността консултантски услуги по управление на проект при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление на проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г.
Описание: На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП в изпълнение на проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр.Берковица, Община Берковица“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0082-C01 от 09.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление на проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г."
Краен срок за подаване на оферти: 8/7/19 5:00 pm
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

183 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 26/6/19 4:34 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906183
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Покана за пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на СМР при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. „
Описание: На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП в изпълнение на проект: № BG06RDNP001-7.007-0082 с наименование: „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. „,
Краен срок за подаване на оферти: 5/7/19 12:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

182 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 26/6/19 2:51 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906182
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г.”
Описание: Покана за пазарни консултации, съгласно чл.21, ал.2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г.”
Краен срок за подаване на оферти: 4/7/19 5:00 pm
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

180 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 20/6/19 1:38 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906180
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сметосъбиращ автомобил - втора употреба”
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл.21, ал.2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сметосъбиращ автомобил - втора употреба”
Краен срок за подаване на оферти: 28/6/19 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89102

179 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 17/6/19 4:58 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906179
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП: „Доставка на техника за разделно събиране и транспортиране насъбрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Берковица и община Вършец“ по 14 обособени позиции”
Описание: Във връзка с обявяване на предстояща процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на техника за разделно събиране и транспортиране на събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект № BG16M1OP002-2.005-0008-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Берковица и община Вършец“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.”, приоритетна ос 2 „Отпадъци”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, на основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и по реда на чл. 44 ал. 1 от ЗОП
Краен срок за подаване на оферти: 28/6/19 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - мл. експерт "ОП"
Телефон за контакт: 09538102

178 „Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2″

Дата и час на публикуване: 10/6/19 4:28 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906178
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Възложена
Наименование: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2"
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е упражняване на авторски надзор при извършването на строително- монтажни работи (СМР) на обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2", който се изпълнява по проект № BG16RFOP001-2.002-0043 „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.002-0043-С01 и № РД-02-37-41 /08.03.2019 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0011
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=369865
Прогнозна стойност: 2750 лв.
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

177 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2“

Дата и час на публикуване: 10/6/19 2:07 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906177
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2“
Описание: Изпълнителят на настоящата поръчка ще извършва надзор по време на строителството, съгласно чл.166 от ЗУТ до издаване Удостоверение за въвеждане в експлоатация по смисъла на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на обекта в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл.168 от ЗУТ, а именно: 1.законосъобразно започване на строежа; 2.осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3.спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ; 4.осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5.недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0010
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=369848
Прогнозна стойност: 4758 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 3/7/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 4/7/19 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

176 „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по ОПРР 2014-2020г. – част втора“

Дата и час на публикуване: 10/6/19 10:21 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906176
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по ОПРР 2014-2020г. - част втора“
Описание: „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица”по ОПРР 2014-2020г. - част втора. В предмета на поръчката са включени дейности по изработване на информационни, рекламни материали (информационни табели, банер, химикалки, флаш-памет-и, чаши) организация и провеждане на пресконференции, и публикации на рекламно-информационни карета по проект "Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по ОПРР 2014-2020 г. с цел да се осигури повишаване на информираността на населението на Община Берковица за ролята и приноса на ЕС за изпълнение на проекта и прозрачно изразходване на средствата, спазвайки хоризонталните принципи за прозрачност и публичност. Пълната информация, относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е подробно описана и регламентирана в техническата спецификация, неразделна част от документация за участие в процедурата.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0009
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=369839
Прогнозна стойност: 3050 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 2/7/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 3/7/19 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

175 „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по ОПРР 2014-2020г. – част първа“

Дата и час на публикуване: 10/6/19 9:06 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906175
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по ОПРР 2014-2020г. - част първа“
Описание: „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по ОПРР 2014-2020г. - част първа“ В предмета на поръчката са включени дейности по изработване на рекламни, печатни, информационни материали (плакати, брошури, тефтери, папки и чанти – текстил), включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект "Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по ОПРР 2014-2020 г. с цел да се осигури повишаване на информираността на населението на Община Берковица за ролята и приноса на ЕС за изпълнение на проекта и прозрачно изразходване на средствата, спазвайки хоризонталните принципи за прозрачност и публичност. Пълната информация, относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е подробно описана и регламентирана в техническата спецификация, неразделна част от документация за участие в процедурата.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0008
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=369838
Прогнозна стойност: 810 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 1/7/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 2/7/19 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

172 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 7/5/19 1:25 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201905172
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Берковица”
Описание: „Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Берковица”
Срок за разглеждане на документите: 13/5/19 5:00 pm
Лице за контакт: Ангел Ангелов - гл. експерт "ТК"
Телефон за контакт: 095389124

171 „Изпълнение на СМР за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2““

Дата и час на публикуване: 25/4/19 3:42 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904171
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: „Изпълнение на СМР за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2““
Описание: Изпълнение на СМР за обект “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2“
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0006
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=368653
Прогнозна стойност: 531919.06 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 16/5/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 17/5/19 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

170 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 18/4/19 3:13 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904170
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл.21, ал.2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на услугите при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проекта-част втора“, проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0043-С01 и № РД-02-37-41/08.03.2019 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл.21, ал.2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на услугите при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проекта-част втора“, проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0043-С01 и № РД-02-37-41/08.03.2019 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Краен срок за подаване на оферти: 24/4/19 5:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

169 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 12/4/19 3:09 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904169
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на стойността на разходите на СМР/СРР за обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2019 г. ”
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на стойността на разходите на СМР/СРР за обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2019 г. ”
Краен срок за подаване на оферти: 19/4/19 5:00 pm
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

168 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 11/4/19 9:01 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904168
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Прекратена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл.21, ал.2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на услугите при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проекта-част втора“, проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0043-С01 и № РД-02-37-41/08.03.2019 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл.21, ал.2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на услугите при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проекта-част втора“, проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0043-С01 и № РД-02-37-41/08.03.2019 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Краен срок за подаване на оферти: 17/4/19 5:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

167 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 10/4/19 4:34 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904167
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл.21, ал.2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне прогнозната стойност определяне на прогнозна стойност за изработване на рекламни, печатни, информационни материали при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и комуникация /изработване на рекламни, печатни, информационни материали/ по проекта-част първа, запазена по реда на чл.12 от ЗОП“, проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0043-С01 и № РД-02-37-41/08.03.2019 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл.21, ал.2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне прогнозната стойност определяне на прогнозна стойност за изработване на рекламни, печатни, информационни материали при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за информация и комуникация /изработване на рекламни, печатни, информационни материали/ по проекта-част първа, запазена по реда на чл.12 от ЗОП“, проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0043-С01 и № РД-02-37-41/08.03.2019 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Краен срок за подаване на оферти: 17/4/19 5:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

165 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 4/4/19 4:26 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904165
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 21, ал. 2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителен надзор по време на СМР на обект „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2“
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл. 21, ал. 2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителен надзор по време на СМР на обект „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2“
Краен срок за подаване на оферти: 12/4/19 5:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

164 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 3/4/19 2:21 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904164
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на СМР при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2““
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на СМР при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2““
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

162 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 1/4/19 4:29 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904162
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Прекратена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на стойността на разходите на СМР/СРР за обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2019 г. ”
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на стойността на разходите на СМР/СРР за обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2019 г. ”
Краен срок за подаване на оферти: 9/4/19 5:00 pm
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

157 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 24/1/19 11:48 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201901157
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Възложена
Наименование: Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП
Описание: За определяне стойносттна на разхода на СМР по проектно предложение „Частично обновяване на Централна Градска Част в гр. Берковица“
Срок за разглеждане на документите: 1/2/19 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89128

156 „Външна експертна помощ за организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от община Берковица и община Вършец“ съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по две обособени позиции“.

Дата и час на публикуване: 9/1/19 3:43 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201901156
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Външна експертна помощ за организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от община Берковица и община Вършец“ съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по две обособени позиции".
Описание: „Външна експертна помощ за организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от община Берковица и община Вършец“ съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по две обособени позиции". Обособена позиция №1 “Външна експертна помощ за организация и управление на Проекта от Експерт проектиране и изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци“; Обособена позиция №2 “Външна експертна помощ за организация и управление на Проекта от Експерт по финанси“;
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0001
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=365129
Прогнозна стойност: 60000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 31/1/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 1/2/19 11:00 am
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89 102

Прикачени документи:

Протокол № 2 30.05.2019 16.15 ч.

Протокол № 3 30.05.2019 16.15 ч.

Протокол № 4 30.05.2019 16.16 ч.

Решение 30.05.2019 16.16 ч.

154 „Преработка на работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект по проект „Частично обновяване на Централна Градска Част в гр. Берковица“ по Процедура чрез подбор „BG06RDNP001-19.090 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”, ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Дата и час на публикуване: 6/12/18 1:04 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201812154
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Възложена
Наименование: „Преработка на работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект по проект „Частично обновяване на Централна Градска Част в гр. Берковица“ по Процедура чрез подбор „BG06RDNP001-19.090 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група - Берковица и Годеч”, ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Описание: Предмета на обществената поръчка включва две дейности: дейност 1"Проектиране" и дейност 2 "Авторски надзор". Дейност 1.Проектиране:Актуализиране, доработка, допълнение и преработка на проектна документация от 2014 г., съгласно договор №027/16.01.2014 г., сключен между Община Берковица и „ИСИ 09“ ООД.Основни дейности, които да бъдат предвидени:Изграждане на ново енергоспестяващо парково осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността; в зоната на пешеходната алея пред сградата на Общинска администрация Берковица;Ремонт на пешеходната алея (подмяна на съществуващата настилка от бетонови плочи, повдигане и запазване на съществуващите камени бордюри) пред сградата на общинска администация Берковица, както и на пешеходната зона пред „Часовниковата кула“ (западната част на площада);Изграждане на ефектно фасадно светление в зоната пред сградата на общинска администация Берковица;Обособяване на нови места за почивка и отдих.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0025
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=364218
Прогнозна стойност: 6800 лв.
Лице за контакт: Гриша Григоров - гл. спец. "ИК" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89105

150 „Упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект №BG16M1OP002-2.005-0008 по ОПОС 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 9/11/18 9:04 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201811150
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Възложена
Наименование: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект №BG16M1OP002-2.005-0008 по ОПОС 2014-2020 г.“
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва упражняване на авторски надзор от проектантите по време на строителство, за обект и неговите етапи по проект: №BG16M1OP002-2.005-0008 с наименование „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по Административен договор № Д-34-29/29.05.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в рамките на процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Програмата. Изпълнителят ще осъществява авторски надзор по смисъла на чл. 162, ал. 2 във връзка с чл.160, ал.1 от ЗУТ в обем и обхват, съгласно одобрените инвестиционни проекти и Разрешение за строеж №7 от 02.03.2017 г., Разрешение за строеж №13 от 21.05.2018 г., Разрешение за строеж №14 от 21.05.2018 г. и съгласно изискванията на ЗУТ, приложимата нормативна уредба в Република България, и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0023
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=363372
Прогнозна стойност: 8000 лв.
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експ. "ОП" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89 102

140 „Изграждане на нов мост, находящ се в местност „Лонджата“, град Берковица между ул. „Берковска река“ и ул. „Здравец“ и изграждане на подпорни стени на моста с дължина 30 м. на изток и 150 м. на запад по поречието на реката“

Дата и час на публикуване: 14/8/18 9:27 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808140
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Изграждане на нов мост, находящ се в местност „Лонджата“, град Берковица между ул. „Берковска река“ и ул. „Здравец“ и изграждане на подпорни стени на моста с дължина 30 м. на изток и 150 м. на запад по поречието на реката“
Описание: Предметът на обществената поръчка включва СМР за изграждане на нов мост, находящ се в местност „Лонджата“, град Берковица между „Берковска река“ и ул. „Здравец“ и изграждане на подпорни стени от двете страни на моста с дължина 30 м. на изток и 150 м. на запад по поречието на реката и на дънна плоча“
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0018
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=360371
Прогнозна стойност: 499757.17 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/9/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/9/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

136 „Упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 2/8/18 1:58 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808136
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва упражняване на авторски надзор от проектантите по време на строителство, за обектите по проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица, ул. "Тузлата" от ОТ49 до ОТ52, ул. "Здравец" от ОТ41 до ОТ49, ул. "Райко Даскалов" от ОТ993 до ОТ382а, ул. "Кестенярска" от ОТ25 до ОТ886, ул. "Даме Груев" от ОТ233а до ОТ605, ул. "Заряница" от ОТ40 до ОТ8, ул. "Тимок" от ОТ939 до ОТ313а, ул. "Мусала" от ОТ365 до ОТ698, общ. Берковица и на територията на с. Бързия, ул. "Артец" от ОТ109 до ОТ145, ул. "Ком" от ОТ43 до ОТ125, общ. "Берковица" по подмярка 7.2“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изпълнителят ще осъществява авторски надзор по смисъла на чл. 162, ал. 2 във връзка с чл.160, ал.1 от ЗУТ в обем и обхват, съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в Република България и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0016
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=359979
Прогнозна стойност: 16812.75 лв.
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

135 „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2018/2019 г. по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 30/7/18 1:02 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201807135
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2018/2019 г. по обособени позиции"
Описание: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2018/2019 г. по обособени позиции" Обособена позиция №1:„Снегопочистване и зимно подържане на 65.8 км (409,9 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км (30 дка) републикански път за сезон 2018-2019 г.”; Обособена позиция №2:„Зимно подържане и снегопочистване на 57.05км общински пътища и 31.5км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2018-2019 г.”; Обособена позиция № 3:„Зимно подържане и снегопочистване на общински път IV- 81029, участък гр. Берковица-х.”Ком” за сезон 2018-2019 г.”. За всяка от обособените позиции параметрите са зададени в наименованията на съответните обособени позиции и подробно описани в Техническите спецификации.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0015
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=359794
Прогнозна стойност: 167955.75 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/8/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/8/18 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89129

134 „Доставка на един брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване. ”

Дата и час на публикуване: 11/7/18 8:49 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201807134
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка на един брой нов специализиран автомобил - мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване. ”
Описание: Предметът на обществената поръчка включва извършване на доставка на 1 брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване - площади, паркове, алеи, между блокови пространства, градини, тротоари и осъществяване на сервизно обслужване през определения в техническата спецификация гаранционен срок. Специализираният автомобил, следва да отговаря на минималните условия, поставени от възложителя в техническата спецификация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0014
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=359126
Прогнозна стойност: 120000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 23/7/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 24/7/18 11:00 am
Лице за контакт: Митослав Тонов - директор на дирекция "ИРЗГЕОП" ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 0953 89124

133 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 5/7/18 4:38 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201807133
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП
Описание: “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“
Краен срок за подаване на оферти: 12/7/18 5:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89129

132 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 5/7/18 4:33 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201807132
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП
Описание: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Берковица, община Берковица“
Краен срок за подаване на оферти: 12/7/18 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89128

131 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 5/7/18 3:48 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201807131
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП
Описание: „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“
Краен срок за подаване на оферти: 12/7/18 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89128

129 „Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр.Берковица.“

Обявление за възложена поръчка 27.08.2018 15:50
Договор 27.08.2018 16:50
Приложение № 1 към Договор 27.08.2018 16:50
Приложение № 2 към Договор 27.08.2018 16:51
Приложение № 3 към Договор 27.08.2018 16:51
Приложение № 4 към Договор 27.08.2018 16:51
Приложение № 6 към Договор 27.08.2018 16:51

Дата и час на публикуване: 14/6/18 9:49 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201806129
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: "Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица."
Описание: Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица." Предметът на поръчката включва: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“ за преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения в северното крило на сграда за детско заведение-V детска градина, ж.к.Изгрев, гр.Берковица за изграждане на Дневен център за деца с увреждания, монтаж на асансьор, изграждане на рампа и благоустрояване на част от дворното пространство в кв.I, УПИ II, поземлен имот с идентификатор 03928.513.289 гр. Берковица в съответствие със ЗУТ и Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Изпълнение на СМР, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред Работен инвестиционен проект. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията. Пълното описание на поръчката се съдържа в техническата спецификация, техническото задание за проектиране, заснемане на част от сградата, предназначена за изграждане на ДЦДУ, обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0013
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=358182
Прогнозна стойност: 277256.4 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/6/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

126 „Доставка на един брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване”

Дата и час на публикуване: 27/4/18 1:13 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201804126
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Доставка на един брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване”
Описание: Предметът на обществената поръчка включва извършване на доставка на 1 брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване - площади, паркове, алеи, между блокови пространства, градини, тротоари и осъществяване на сервизно обслужване презопределения в техническата спецификация гаранционен срок. Специализираният автомобил, следва да отговаря на минималните условия, поставени от възложителя в техническата спецификация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0010
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=356710
Прогнозна стойност: 120000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 28/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/5/18 11:00 am
Лице за контакт: Митослав Тонов - директор на дирекция "ИРЗГЕОП" ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 0953 89124

122 „Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр.Берковица“

Дата и час на публикуване: 21/3/18 8:47 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201803122
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица“
Описание: „Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица“. Двете основни дейности по предмета на поръчката: Дейност 1: Оценка за съответствие на инвестиционния проект и Дейност 2: Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи, включително съставяне на окончателен доклад и технически паспорт;
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0007
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=355366
Прогнозна стойност: 4100 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/4/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/4/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова Цветанова – Директор Дирекция „ИСТСУИП“ в Общинска администрация – Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116

120 Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ в рамките на проект „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица“, договор №12/07/2/0/00441/10.11.2017 г., финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Дата и час на публикуване: 9/3/18 11:39 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201803120
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ в рамките на проект "Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица“, договор №12/07/2/0/00441/10.11.2017 г., финансиран по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Описание: В предмета на обществената поръчка се извършва упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ в рамките на проект "Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица“ с обекти и подобекти, както следва: 1.Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица с подобекти:№1:пътMON 2008-I-81-Бързия-III-812,Участък от км 0+000.00 до км 1+842.97;№ 2:пътMON1091 с.Слатина-граница община Вършец,участък от км 3+900 до км 5+600;№3:пътMON1012/II-81,Берковица-Благово/Боровци/-III-815 от км: 0+000 до км: 1+870;№4:пътMON2002 ул.Котеновско шосе-разклон за язовир, от км 0+000 до км 3+515“;№5:пътMON1013 III-815-Гаганица-Котеновци-Черешовица, участък от км 0+000 до км 4+790, съгласно Разрешение за строеж № 50 от 29.12.2016 г. и 2.Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица: Път MON1001 - участък в гр. Берковица по ул. "Бук" от км 3+260 до км 3+845.19, съгласно Разрешение за строеж № 5 от 22.02.2017 г. Предмета на посочената обществена поръчка обхваща дейности по упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на СМР по рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища в това число изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за съответния обект/подобект. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на чл.166, ал. 1, т .1, чл. 168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 и др. от ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове. Дейности по упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на СМР: Законосъобразно започване на строежа; Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ; Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; Недопускане на увреждане на трети лица и имоти следствие на строителството; - Участва в съставяне на протокол за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж; - Съставя протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила Разрешение за строеж. В 3 дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСЛ) за заверената книга (когато това се изисква от нормативен акт); - Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът; - Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления, и други документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване; -да изготвя технически паспорт на строежа преди въвеждането му в експлоатация по реда на Наредба №5/2006г. Да изготви и представи на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти и други дейности и резултати подробно описани в Техническата спецификация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0005
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=354967
Прогнозна стойност: 106676.73 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 3/4/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 4/4/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 095389116

119 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по две обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 7/2/18 8:39 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201802119
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по две обособени позиции.“
Описание: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по две обособени позиции.“ Обособена позиция № 1 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, вх. А и вх. Б“; Обособена позиция №2 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 31“. Предметът на поръчката по всяка обособена позиция включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект; извършване на СМР по одобрен работен проект; упражняване на авторски надзор и съдействие при осигуряване на необходимите съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство.Всички дейности, следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, Техническата спецификация по съответната обособена позиция и Методическите указания на ОПРР 2014-2020г. Пълната информация, относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка за всеки обект по обособена позиция е подробно описана и регламентирана в Поканата за участие в процедурата, публикувана в "Профила на купувача" на Община Берковица.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0004
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=354066
Прогнозна стойност: 361789 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 20/2/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 21/2/18 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 095389129

118 Упражняване на авторски надзор по време на изграждане на обект: „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица.“

Дата и час на публикуване: 5/1/18 1:28 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201801118
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: Упражняване на авторски надзор по време на изграждане на обект: „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица."
Описание: Обхватът на общ. поръчка съдържа зад-ние за осъществяване на авторски надзор, изпълнявайки функциите на Проектант /като един от участниците в процеса на строителството/, съгласно чл.160, ал.1 от ЗУТ. В съответствие с чл.42, ал.1 от ЗАПСП, изпълнителите /проектантите/ на инвестиционния проект са запазили авторското си право върху проекта. Изпълнителят осъщ. пълни, адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя дейности за упражняване на АН по време на изпълнение на СМР по изготвения инвестиционен проект във всички отделни негови части до издаване на „Разрешение за ползване” респективно „Удостоверение за въвеждане в експлоатация”.Дейности:Посещение на обекта(строежа) по време на упражняване на АН;Съдействие на Общ. Б-ца при реализацията на проекта;Експертни дейности и консултации;Изготвяне и заверка на екзекутивна документация;Участие в приемателна/и комисия/и; Начин на изпълнение на поръчката,съгласно условията, посочени в договора и техн. спецификация към него, в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба №3/2003 год., както следва: Упражнява АН по смисъла на чл. 162 от ЗУТ и носи отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрения инвест. проект и изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ.; Присъства при съставяне и подписва протоколите и актовете съобразно Наредба № 3/31.07.2003г.;Контролира изпълн. на всички СМР в съответствие с проекта, техн.правила, условия и изисквания;При покана от страна на Възложителя, участва в съвещания, работни срещи и др. свързани с обекта;Консултира Възложителя професионално за необходимостта и целесъобразността от исканите или налагащи се промени, като участва в обсъждането и вземането на решения за тях; Решава своевременно въпроси свързани с изпълнението на проекта по време на строителството и се явява на обекта във време указано от Възложителя, Консултанта, упражняващ стр. надзор или техн. ръководител на обекта; Внася и отразява в процеса на строителството направените изменения на проекта след одобряването им от Възложителя;Нарежда чрез вписване в заповедната книга на обекта отстраняването в определен срок на некачествено извършени работи и допуснати отклонения от утвърдения проект, вложени в строежа или доставени некачествени и нестандартни материали, конструкции и изделия;При наличието на признаци, доказващи, че конструктивните елементи нямат изискващата се съгл. утвърдения проект и стандарти якост, нарежда на строителя да ги изпитва лабораторно; Спира изпълнението на строителството или на отделни СМР при неизпълнението на нареждания за установени н-ния и отклонения от утвърдения проект;Вписва в заповедната книга на обекта състоянието на прегледаните работи и всички нареждания дадени от него по изпълнение на строителството; Извършва проверки за спазване на дадените от него разпореждания;осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част при аварийни или спешни ситуации след уведомяване от Възложителя или упълномощено от него лице;Проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ стр. надзор спазването на условията за безопасност, съгл. проекта за организация на строителството, при извършване на определен вид дейност; Проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ стр. надзор спазване на изискванията за здр. и безопасни условия на труд и ВОД; Съгласува екз. чертежи, съгласно чл.175, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;Участва в удостоверяването с акт годността на конструкцията преди започване на довършителните работи; Предлага на Възложителя да не изплаща на строителя некачествено извършени СМР, когато не са отстранени или поправени своевременно; отстранява за своя сметка всички пропуски и неточности в проекта, установени по време на строителството, в срокове посочени от възложителя и/или инвеститорския контрол;няма право да прави промени в проекта и вида на материалите, водещи до оскъпяване на обекта, без изричното писмено съгласие на възложителя и други възникнали в хода на изпълнение на договора работи.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0003
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=353152
Прогнозна стойност: 4400 лв.
Лице за контакт: Анелия Димитрова-директор
Телефон за контакт: 0953 89116

117 Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020 г. по две обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 4/1/18 1:18 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201801117
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020 г. по две обособени позиции.
Описание: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по две обособени позиции.“ Обособена позиция № 1 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул.“Добруджа“ № 7“; Обособена позиция №2 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Шабовица“ № 34“. Предметът на поръчката по всяка обособена позиция включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект; извършване на СМР по одобрен работен проект; упражняване на авторски надзор и съдействие при осигуряване на необходимите съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство. Всички дейности, следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, Техническата спецификация по съответната обособена позиция и Методическите указания на ОПРР 2014-2020г. Пълната информация, относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка за всеки обект по обособена позиция е подробно описана и регламентирана в Поканата за участие в процедурата, публикувана в "Профила на купувача" на Общината.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0002
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=353121
Прогнозна стойност: 125504.75 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/1/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 25/1/18 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 095389129

116 „Доставка на един брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване”

Дата и час на публикуване: 3/1/18 8:45 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201801116
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Доставка на един брой нов специализиран автомобил - мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване”
Описание: Предметът на обществената поръчка включва извършване на доставка на 1 брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване - площади, паркове, алеи, между блокови пространства, градини, тротоари и осъществяване на сервизно обслужване презопределения в техническата спецификация гаранционен срок. Специализираният автомобил, следва да отговаря на минималните условия, поставени от възложителя в техническата спецификация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0001
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=353075
Прогнозна стойност: 120000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/4/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/4/18 11:00 am
Лице за контакт: Ангел Ангелов-сътрудник кмет
Телефон за контакт: +359 95389124

113„Подготвителни работи по общинската пътна мрежа за предпазване от снегонавяване по общинските пътища и улесняване на работата при снегопочистването за сезон 2017- 2018 г.”

Дата и час на публикуване: 15/11/17 12:58 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201711113
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Подготвителни работи по общинската пътна мрежа за предпазване от снегонавяване по общинските пътища и улесняване на работата при снегопочистването за сезон 2017- 2018 г.”
Описание: Подготвителните работи за зимно поддържане на общинската пътна мрежа се изразяват в отсичане и кастрене на храсти и дървета, в т. число клони надвиснали над пътя, пречещи и опасни за движението по общинските пътища- 7048,00 м2 и отсичане и изкореняване на единични дървета с диаметър над 15 см.-16,00 бр., почистване на тревна растителност, 133,44 дка – механизирано, оформяне на канавки и банкети в т. число при необходимост извозване /транспорт, товарене и разтоварване на земни маси, треви и дървесина/-22,00 мсм. Подготвителни работи по общинската пътна мрежа за предпазване от снегонавяване по общинските пътища и улесняване работата при снегопочистването се изпълненява по списък на приоритетните дейности /по вид и конкретен път/ отклонение/ след предварителна заявка и уточнявяне от Възложителя. Подробно описание-Съгласно Техническата спецификация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0024
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=351726
Прогнозна стойност: 30000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 06/12/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 07/12/17 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт при ОА - Берковица
Телефон за контакт: +359 95389129

111„Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020 г. по три обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 3/11/17 12:05 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201711111
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Прекратена
Наименование: „Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020 г. по три обособени позиции.“
Описание: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по три обособени позиции.“ Обособена позиция № 1 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул.“Добруджа“ № 7“; Обособена позиция №2 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 31“; Обособена позиция № 3 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Шабовица“ № 34“. Предметът на поръчката по всяка обособена позиция включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект; извършване на СМР по одобрен работен проект; упражняване на авторски надзор и съдействие при осигуряване на необходимите съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство. Всички дейности, следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, Техническата спецификация по съответната обособена позиция и Методическите указания на ОПРР 2014-2020г. Пълната информация, относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка за всеки обект по обособена позиция е подробно описана и регламентирана в Поканата за участие в процедурата, публикувана в "Профила на купувача" на Общината.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0023
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=351365
Прогнозна стойност: 161559.94 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 4/12/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 5/12/17 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 095389129

110 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни дейности на обекти в град Берковица по обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 30/10/17 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201710110
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: "Извършване на строително-ремонтни дейности на обекти в град Берковица по обособени позиции."
Описание: „Извършване на строително-ремонтни дейности на обекти в град Берковица по обособени позиции.” В предмета на посочената обществена поръчка са включени 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на площадно пространство между бл. 1 и 2 в ж.к. „Заряница“ - Берковица” Обособена позиция № 2: „Текущ ремонт на улици в община Берковица за 2017 г. – II-ри етап” Обособена позиция № 3: „Основен ремонт на Етнографски музей, гр. Берковица” Предметът на всяка една от обособените позиции е подробно описан в Техническите спецификации на всяка обособена позиция.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0022
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=351163
Прогнозна стойност: 35915.83 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 28/11/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/11/17 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор дирекция "ИСТСУИП" при ОбА Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116

109 „Доставка чрез покупка на дизелово гориво за отопление за периода 2017 – 2021 година за нуждите на Общинска администрация гр. Берковица, ДСХОЛБ гр. Берковица, ДВХД с. Бистрилица, звена на бюджетна издръжка към Община Берковица- крайни получатели, както и за ІV-то Основно училище “Георги Сава Раковски“ гр. Берковица и Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица – партньори на Община Берковица, чрез осъществяване на сделка на стоковата борса с избран борсов посредник и по реда на Закона за стоковите борси и тържища“ по три обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 27/10/17 8:58 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201710109
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка чрез покупка на дизелово гориво за отопление за периода 2017 – 2021 година за нуждите на Общинска администрация гр. Берковица, ДСХОЛБ гр. Берковица, ДВХД с. Бистрилица, звена на бюджетна издръжка към Община Берковица- крайни получатели, както и за ІV-то Основно училище “Георги Сава Раковски“ гр. Берковица и Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица – партньори на Община Берковица, чрез осъществяване на сделка на стоковата борса с избран борсов посредник и по реда на Закона за стоковите борси и тържища“ по три обособени позиции.
Описание: De„Доставка чрез покупка на дизелово гориво за отопление за периода 2017 – 2021 година за нуждите на Общинска администрация гр. Берковица, ДСХОЛБ гр. Берковица, ДВХД с. Бистрилица, звена на бюджетна издръжка към Община Берковица- крайни получатели, както и за ІV-то Основно училище “Георги Сава Раковски“ гр. Берковица и Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица – партньори на Община Берковица, чрез осъществяване на сделка на стоковата борса с избран борсов посредник и по реда на Закона за стоковите борси и тържища“ по три обособени позиции. Обособена позиция №1“Доставка на дизелово гориво за нуждите на Общинска администрация гр. Берковица, ДСХОЛБ гр. Берковица, ДВХД с. Бистрилица, звена на бюджетна издръжка към Община Берковица- крайни получатели“; Обособена позиция №2“Доставка на дизелово гориво за нуждите на Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица; Обособена позиция №3“Доставка на дизелово гориво за нуждите на ІV-то Основно училище “Георги Сава Раковски“ гр. Берковица. faul Value
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0021
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=351095
Прогнозна стойност: 718232 лв.
Лице за контакт: Валентин Христов - ст.експерт при ОбА- Берковица
Телефон за контакт: 095389102

106 Доставка чрез покупка на гориво (бензин и дизел) и ГСМ за МПС на: Общинска администрация – Берковица, ДСП – Берковица, ДВХД-Бистрилица, ДСХОЛБ-Берковица, ЦНСТ/ВХУИ-Берковица, ОМ“Комунални дейности – Берковица“ гр. Берковица и ЦОП – Берковица, звена на бюджетна издръжка-крайни получатели на територията Община Берковица за периода 2017 – 2021 година.

Дата и час на публикуване: 14/8/17 11:45 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1708106
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: Доставка чрез покупка на гориво (бензин и дизел) и ГСМ за МПС на: Общинска администрация - Берковица, ДСП – Берковица, ДВХД-Бистрилица, ДСХОЛБ-Берковица, ЦНСТ/ВХУИ-Берковица, ОМ“Комунални дейности – Берковица“ гр. Берковица и ЦОП - Берковица, звена на бюджетна издръжка-крайни получатели на територията Община Берковица за периода 2017 – 2021 година.
Описание: Предметът на договора е доставка на бензин, дизелово гориво и ГСМ за ДВГ на моторните превозни средства(МПС), обслужващи Общинска администрация гр. Берковица, Домашен социален патронаж(ДСП) гр.Берковица, Дом за възрастни хора с деменция(ДВХД) с.Бистрилица, Дом за стари хора с отделение за лежащо болни(ДСХОЛБ) гр. Берковица, Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост(ЦНСТВХУИ) гр. Берковица, ОМ"Комунални дейности - Берковица" гр. Берковица и Център за общиствена подкрепа (ЦОП) гр. Берковица, която ще се финансира от бюджета на Община Берковица. Доставката следва да осигури зареждане със следните видове горива: Бензин А95Н, дизелово гориво и гориво-смазочни материали(ГСМ) за ДВГ на МПС собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, пътуващи по общинската и републиканска пътна мрежа. Количествата са ориентировъчни и Община Берковица не се задължава да ги изпълнява в пълния обем и стойност за договорния период. Община Берковица си запазва правото да усвои количества над прогнозните през срока и при условията на договора при възникнали нужди и в рамките на бюджетните средства на ОБщина Берковица. Прогнозните количества за целия период на доставката от четири години са както следва: Бензин А95Н - 43 020 литра (+/-10%), Дизелово гориво - 194 456 литра (+/-10%), ГСМ - при необходимост през договорния период.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0020
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=348785
Прогнозна стойност: 473693.96 лв.
Лице за контакт: Валентин Христов – ст. експерт в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 0953/89102

105 Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица

Дата и час на публикуване: 7/8/17 10:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1708105
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: "Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица"
Описание: "Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица". Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в Техническата спецификация и инвестиционния проект.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0019
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=348569
Прогнозна стойност: 850557.09 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/9/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/9/17 11:00 am
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 0953/89128