Всички процедури

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме Ви, че съгласно последните изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Берковица има нов Профил на Купувача, който можете да достъпите на следния линк:

>>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ЗА ПОРЪЧКИ СЛЕД 14 ЮЛИ 2020

DateTitleCategories
2020/06/11253. „ДОСТАВКА НА ТРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/06/11252. „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/06/09251. „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/05/13250. Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/05/13249. Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/05/13248. Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/04/30247. „Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) за подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/04/28246. „Информациoнни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/04/23245. Доставка и монтаж на специализирани машини, оборудване и техника за нуждите на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци от Община Берковица и Община Върщец по проект BG16M10P002-2.005-0008, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2020/04/10244.ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/03/30243. „Изработване на съвместно Проучване на заболеваемостта и Наръчник за здравословен живот по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/03/23242. Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2020/03/23241. „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци в Община Берковица и Община Вършец, на съпътстваща, техническа и довеждащата инфраструктура и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M10P002-2.005-0008.”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/03/18240. „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по ПРСР 2014-2020 г.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/03/16239.„ДОСТАВКА НА ДВА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА И ДВА ЛЕКИ АВТОМОБИЛА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/03/12238. „РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2020/03/10237. „МОСТ, находящ се в местността „Лонджата“, гр.Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/03/09236. “Доставки на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица, с транспорт на Изпълнителя, за срок от 12 /дванадесет/ месеца” по шест обособени позиции.“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2020/03/05235. „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по ПРСР 2014-2020 г.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/03/02234. Преработка на проект за етапност на обект:“Реконструкция на водопроводната мрежа на улици в кв. Раковица, канализационна мрежана улици в кв. Раковица“.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/03/02233. „Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2020/02/27232. „Изработка на рекламни чанти и информационни брошури като част от Информациoнни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/02/27231. „Информационни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица- Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16. 5. 2. 019/ ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/02/13230.„МОСТ, находящ се в местността „Лонджата“, гр.Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/02/04229.„Строителство на компостираща инсталация за разделно сьбрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на съпътстваща техническа и довеждащата инфраструктура по проект BG16M10P002-2.005-0008.”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/02/04228.Извършване оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“ гр. Берковица“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2020/01/30227.„Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/01/24226. „Изготвяне на енергийно и техническо обследване на 6 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2020/01/24225. „Изготвяне на 9 броя инвестиционни проекти във фаза „Работен“ за изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/01/23224. „Консултантски услуги по управление на проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/01/21223. Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/01/21222. Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/01/16221. „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/01/16220. „Изготвяне на енергийно и техническо обследване на 6 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2020/01/08219„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ по проект BG06RDNP001-7.006-0120„Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/01/03218 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/01/03217 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/01/02216 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/01/02215 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/01/02214 „Външна експертиза за Управление на проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/12/27213 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/12/27212 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/12/27211 Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“, гр. БерковицаДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/12/27210 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/12/20209 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/12/20208 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/12/11207 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/12/06206 „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна услуга” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица”ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/12/04205 Инженеринг на обект „Аварийно почистване и на речно корито на река Бързия в регулационните граници на с. Бързия, община Берковица“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/12/04204 СМР ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА, КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦАДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/11/20203 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/10/18202 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/10/17201 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/10/03200 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/09/25199 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/09/18198 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/09/18197 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/09/17196 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/09/10195 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученически автобусни линии и на децата, подлежащи на задължително обучение, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет – Берковица, по седем обособени позиции:СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/08/21194 „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020 година по обособени позиции“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/08/19193 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/08/13192 „Основен ремонт ул.“Калето“- Берковица ”ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/08/05191 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/08/02190 „Упражняване на строителен надзор по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г. „ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/07/30189 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/07/05188 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/07/05187 „Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Берковица по две обособени позиции“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/07/03186 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/07/02185 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/06/27184 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/06/26183 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/06/26182 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/06/26181„Доставка и монтаж на оборудване за туристически пътеки“ по проект „JOYRIDE – Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица по две обособени позиции“ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА
2019/06/20180 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/06/17179 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/06/10178 „Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2″ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/06/10177 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/06/10176 „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по ОПРР 2014-2020г. – част втора“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/06/10175 „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по ОПРР 2014-2020г. – част първа“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/06/05174 „Доставка и монтаж на оборудване за туристически пътеки“ по проект „JOYRIDE – Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица по две обособени позиции“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/05/10173 „Текущ ремонт на улици и пътища в общ. Берковица за 2019 г. по две обособени позиции“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/05/07172 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/04/25171 „Изпълнение на СМР за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2““ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/04/18170 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/04/12169 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/04/11168 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/04/10167 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/04/05166 „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион “ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020 . (II-част)СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/04/04165 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/04/03164 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/04/02163 „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион “ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020 .СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/04/01162 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/03/26161 „Доставка на нови кофи за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци за нуждите на община Берковица.“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/03/14160 „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008.“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/02/28159 „Ремонт на пътища и улици в община Берковица през 2019 г. по четири обособени позиции“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/02/01158 „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията.“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/01/24157 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/01/09156 „Външна експертна помощ за организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от община Берковица и община Вършец“ съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по две обособени позиции“.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/12/07155 „Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2019 г., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/12/06154 „Преработка на работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект по проект „Частично обновяване на Централна Градска Част в гр. Берковица“ по Процедура чрез подбор „BG06RDNP001-19.090 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”, ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/12/03153 „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност“ по проект „JOYRIDE – Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/11/20152 „Осигуряване на транспорт и хотелско настаняване за нуждите на Община Берковица“ по проект „JOYRIDE – Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/11/09151 „Строителен надзор върху обект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, строителство на довеждаща инфраструктура и доставка на технологично и мобилно оборудване за инсталацията“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/11/09150 „Упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект №BG16M1OP002-2.005-0008 по ОПОС 2014-2020 г.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/10/30149 „Приготвяне и доставка на готова храна „кетъринг“ през 2019 г. за нуждите на Центровете за настаняване от семеен тип в община Берковица по две самостоятелно обособени позиции.“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/10/19148 „Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/09/28147 „Ремонт и асфалтиране на улица „Първи май“ в гр. Берковица, община Берковица“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/09/27146 „Изграждане на канализационна мрежа на улици в град Берковица-поетапно строителство: Втори етап-ул.“Кирил и Методий“ гр. Берковица.“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/09/03145 „Извършване оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на община Берковица по три обособени позиции.“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/08/31144 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет – Берковица, по седем обособени позиции“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/08/27143 „Асфалтиране улици в община Берковица по три обособени позиции.“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/08/23142 „Изпълнение на мерки за информация и комуникации по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“ по три обособени позиции.“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/08/15141 „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Берковица по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020г. по две обособени позиции“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/08/14140 „Изграждане на нов мост, находящ се в местност „Лонджата“, град Берковица между ул. „Берковска река“ и ул. „Здравец“ и изграждане на подпорни стени на моста с дължина 30 м. на изток и 150 м. на запад по поречието на реката“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/08/08139 „Изграждане на канализационна мрежа на улици в град Берковица-поетапно строителство: Втори етап-ул.“Кирил и Методий“ гр. Берковица.“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/08/03138 „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица с подобекти: ул. „Тузлата“ от ОТ49 до ОТ52 и ул. „Здравец“ от ОТ41 до ОТ49, общ. Берковица по проект №12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/08/03137 „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по проект №12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/08/02136 „Упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/07/30135 „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2018/2019 г. по обособени позиции“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/07/11134 „Доставка на един брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване. ”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/07/05133 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/07/05132 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/07/05131 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/07/02130 „Доставка на ехокардиограф за нуждите на Медицински център 1 – Берковица“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/06/14129 „Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр.Берковица.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/06/01128 „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2018 г. – II-ри етап“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/05/16127 „Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2018 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/04/27126 „Доставка на един брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/04/23125 „Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) за ремонт на пътища, улична мрежа и тротоари в Община Берковица, по шест обособени позиции“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/04/13124 Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на ДЦДУ в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр. Берковица.“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/03/29123 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за проект № BG16RFOP001-5.001-0028 „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр.Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0028-C01 и № РД-02-37-159/13.12.2017 г., по приоритетна ос 5 „Регионална, социална инфраструктура“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по четири обособени позицииСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/03/21122 „Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр.Берковица“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/03/09121 „Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ в рамките на проект „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица по две обособени позиции.”ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/03/09120 Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ в рамките на проект „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица“, договор №12/07/2/0/00441/10.11.2017 г., финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/02/07119 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по две обособени позиции.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/01/05118 Упражняване на авторски надзор по време на изграждане на обект: „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/01/04117 Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020 г. по две обособени позиции.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/01/03116 „Доставка на един брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/12/22115 Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2018 год., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2017/11/21114″ Избор на изпълнител за извършване на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Заряница“ в гр. Берковица от ОТ 8 до ОТ 24.“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/11/15113„Подготвителни работи по общинската пътна мрежа за предпазване от снегонавяване по общинските пътища и улесняване на работата при снегопочистването за сезон 2017- 2018 г.”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/11/08112„Приготвяне и доставка на готова храна „кетъринг“ през 2018 г. за нуждите на Центровете за настаняване от семеен тип в община Берковица по две самостоятелно обособени позиции.“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/11/03111„Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020 г. по три обособени позиции.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/10/30110 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни дейности на обекти в град Берковица по обособени позиции.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/10/27109 „Доставка чрез покупка на дизелово гориво за отопление за периода 2017 – 2021 година за нуждите на Общинска администрация гр. Берковица, ДСХОЛБ гр. Берковица, ДВХД с. Бистрилица, звена на бюджетна издръжка към Община Берковица- крайни получатели, както и за ІV-то Основно училище “Георги Сава Раковски“ гр. Берковица и Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица – партньори на Община Берковица, чрез осъществяване на сделка на стоковата борса с избран борсов посредник и по реда на Закона за стоковите борси и тържища“ по три обособени позиции.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/10/17108 Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученически автобусни линии, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет – Берковица, по две обособени позицииСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/08/23107 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица, по пет обособени позиции.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/08/14106 Доставка чрез покупка на гориво (бензин и дизел) и ГСМ за МПС на: Общинска администрация – Берковица, ДСП – Берковица, ДВХД-Бистрилица, ДСХОЛБ-Берковица, ЦНСТ/ВХУИ-Берковица, ОМ“Комунални дейности – Берковица“ гр. Берковица и ЦОП – Берковица, звена на бюджетна издръжка-крайни получатели на територията Община Берковица за периода 2017 – 2021 година.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/08/07105 Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. БерковицаДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/08/04104 „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2017-2018 г. по обособени позиции.”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/07/10103 „Изработването на комплексен проект „Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица“ за финансиране по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и упражняване авторски надзор”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/06/23102 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/06/23101 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 , град Берковица.”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/05/18100 „Строително-ремонтни дейности на обекти на общ. Берковица по три обособени позиции”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/05/15099 „Проектиране и авторски надзор за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство с. Замфирово, община Берковица” за финансиране по мярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията на МИГ Берковица и Годеч 2016 – 2020.”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/05/12098 „Изработването на комплексен проект „Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица“ за финансиране по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и упражняване авторски надзор”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/05/09097 Доставяне на материали по три обособени позиции по проект „Ще успеем заедно“, необходими и проеизтичащи от дейности свързани с изпълнение на проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/04/03096 „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩ. БЕРКОВИЦА ЗА 2017 Г.”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/03/31095 „Избор на изпълнител за извършване на оцен­ка на съответствието на инвестиционен проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълне­ние на СМР на многофамилна жилищна сграда в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. 1 и бл. 2 по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/03/28094 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/03/24093 «Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и извършване на СМР за постигане на обновяване за енергийна ефективност на обект: «Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. «Изгрев», бл. 1 и бл. 2» във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица.»ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2017/03/13092 „Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане канализационна мрежа на улици в град Берковица по три обособени позиции.“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2017/03/10091 Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение в гр. Берковица и на основен ремонт на пътното платно на част от улица в с. Замфирово по две обособени позиции.ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2017/03/08090 Преработка на проект /на количествени сметки и направа на допълнителни части по проекта- ПЗ, ВОД и планове за ПУСО и ПБЗ/ и авторски надзор на обект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа-V-ти район гр.Берковица.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/03/07089 „Преработка на проект /на количествени сметки и направа на допълнителни части по проекта- ПЗ, ВОД и планове за ПУСО и ПБЗ/ и авторски надзор на обект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа-III-ти район гр.Берковица.”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/03/07088 „Преработка на проект на Количествени сметки и изготвяне на допълнителни части по проекта – ПЗ, ВОД и планове за ПУСО и ПБЗ/ и авторски надзор на обект: „Ремонт и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа – I-ви проект, I-ви район гр. Берковица”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/02/20087 „Организиране и извършване на сухопътен транспорт: специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на децата от квартал „Раковица“ до детски градини „Звънче“ и „Малина“ в град Берковица по проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” финансиран със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/02/07086 Избор на изпълнител за изготвяне на оцен­ка на съответствието на инвестиционни проекти съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор съг­ласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълне­ние на СМР на 10 бр. обекти във връз­ка с изпълнение на проект BG16RFOP001- 2.001-0184,Повишаване на енергийна ефек­тивност на жилищни сгради в град Берко­вица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/02/06085 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по десет обособени позиции.“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2017/02/03084 Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане канализационна мрежа на улици в град Берковица и улица/общински път/ в село Слатина по три обособени позицииОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2017/01/26083 Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по обособени позиции. ОП № 1″Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на 7 обекта“; ОП № 2 „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводни мрежи на 3 обекта“; ОП № 3 „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на ул. „Бук“, община Берковица“.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/01/23082 Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информиране и публичност по проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” се финансират със средства Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/01/20081Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация и комуникация по проект № BG16RFOP001-2.001-0184„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С01 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/01/17080 Доставяне на материали по три обособени позиции по проект „Ще успеем заедно“, необходими и проеизтичащи от дейности свързани с изпълнение на проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/01/16079 „Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2017 год., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/01/06078 Преработка на проект за етапност и авторски надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа на улици в град Берковица“ – поетапно строителство: Първи етап ул.“Бук“ /общински път MON 1001/ от ОТ 190 до ОТ 833 по дворищно регулационния план на град Берковица”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/01/06077 Преработка на проект /на КС/ и авторски надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село Слатина, община Берковица I-ви етап т.18 до т. 54 по приложения в проекта ситуационен план“-подетап I-а от т.39 до т.49″ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/01/06076 Преработка на проект /на КС/ и упражняване на авторски надзор по време на изграждане на обект „Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа по ул. Заряница, от 24 до 41, гр. БерковицаДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/01/06075 Упражняване на авторски надзор по време на изграждане на обект – Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Здравец“ в град Берковица с дължина 330 м. от ОТ47 до ОТ 40ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2016/12/08074 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица, по две обособени позиции.“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2016/11/28073 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за обществени сгради на територията на град Берковица по четири обособени позиции.“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2016/11/28072 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в Община Берковица”.ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2016/11/18071 Избор на изпълнители по пет обособени позиции за извършване на независим финансов одит по проекти на община Берковица по административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2016/11/09070 Приготвяне и доставка на готова храна „кетъринг“ за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип в община Берковица по две обособени позицииСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2016/10/27069 Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на учебна, спортна площадка при III-то ОУ „Иван Вазов“ гр.БерковицаСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2016/10/26068 Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ” по 4 обособени позицииДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2016/10/14067 Избор на изпълнители по пет обособени позиции за провеждане на мерки по публичност и информираност за проекти на община Берковица по административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” и по процедура BG16RFOP001-8.003 – „Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2016/09/19066 РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА (Път MON2008, Път MON1091, Път MON 1012, Път MON 2002, Път MON 1001, Път МON 1013)“, С КОЙТО ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“ Проектното предложение е по подмярка 7.2. ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2016/09/14065 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане и извършване на основен ремонт на обекти в гр. БерковицаСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2016/09/09064 „Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане и извършване на основен ремонт на обекти в гр. Берковица.“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2016/08/10063 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка С ПРЕДМЕТ: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2016/2017 година по обособени позиции“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2016/08/05062 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за извършване на основен ремонт на два обекта в общ. БерковицаСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2016/08/03061 Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителство на обект: Рехабилитация на водопровод по ул.“Райко Даскалов“ и ул.“Мусала“- гр. БерковицаДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2016/06/28060 СМР за извършване на основен ремонт на обекти в общ. Берковица по 2 обособени позицииСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА