061 Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителство на обект: Рехабилитация на водопровод по ул.“Райко Даскалов“ и ул.“Мусала“- гр. Берковица

Дата и час на публикуване: 12/7/16 12:16 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1607061
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Рехабилитация на водопровод по ул. „Райко Даскалов” и ул. „Мусала” – гр. Берковица.
Описание: Предметът на обществената поръчка е: „Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Рехабилитация на водопровод по ул. „Райко Даскалов” и ул. „Мусала” – гр. Берковица”. Основната цел на настоящата процедура е Община Берковица да има изготвен работен проект за рехабилитация на водопроводите по ул. "Райко Даскалов" и ул. "Мусала", гр. Берковица, както и да бъде осъществен авторски надзор по време на строителството на обекта. Това ще допринесе за законосъобразното осъществяване на намеренията на община Берковица и за подобряване на градската среда. Подробно описание на предмета на обществената поръчка, включително количество, обем и изискванията на възложителя за изпълнение на възлаганата поръчка се съдържат в Техническата спецификация – Приложение № 1 към поканата.
Номер на преписка в АОП: 00017-2016-0010
Линк към преписката в АОП:
Лице за контакт: Галина Борисова-гл.специалист при ОА-Берковица
Телефон за контакт: 095389104

Решение за откриване – 12.07.2016 16:32

Покана – 12.07.2016 16:33

Техническо задание – 12.07.2016 16:34

Образци на документи – 12.07.2016 16:34

Договор /проект/ – 12.07.2016 16:34

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение03.08.2016 13:41 725 kB
pdf Протокол03.08.2016 13:42 1 MB
pdf Доклад03.08.2016 13:43 1 MB
pdf Договор09.09.2016 17:25 4 MB
pdf Обявление за възложена поръчка14.09.2016 10:56 3 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка11.01.2017 9:30 1 MB
pdf Информация за освободена гаранция11.01.2017 15:41 189 kB