088 „Преработка на проект на Количествени сметки и изготвяне на допълнителни части по проекта – ПЗ, ВОД и планове за ПУСО и ПБЗ/ и авторски надзор на обект: „Ремонт и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа – I-ви проект, I-ви район гр. Берковица”

Дата и час на публикуване: 7/3/17 3:52 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1703088
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Възложена
Наименование: „Преработка на проект /на Количествени сметки и изготвяне на допълнителни части по проекта – ПЗ, ВОД и планове за ПУСО и ПБЗ/ и авторски надзор на обект: „Ремонт и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа – I-ви проект, I-ви район гр. Берковица”
Описание: Описание: I.Преработка на проектa: Работният проект да включва: 1.Преработка на количествени сметки за обект: Ремонт и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа-I-ви проект, I-ви район гр.Берковица.”, съгласно изискванията на сега действащото законодателство и на ПУДООС. 2.Изготвяне на допълнителни части по проекта – ПЗ, ВОД и планове за ПУСО и ПБЗ/ за „Ремонт и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа – I-ви проект, I-ви район гр.Берковица поради промяна на действащите нормативни изисквания за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 3. Изисквания при преработката: 1. Новопроектираните части на проекта и плановете по чл.156 б от ЗУТ да бъдат съобразени и процедирани за нуждите на обект: Ремонт и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа-I-ви проект, I-ви район гр.Берковица. Да извършва авторски надзор, изпълнявайки функциите на Проектант (като един от участниците в процеса на строителството), съгласно чл.160, ал. 1 от ЗУТ. В съответствие с чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, изпълнителите (проектантите) на инвестиционния проект са запазили авторското си право върху проекта. 1.1. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 1.2. Посещение на обекта (строежа) по време на упражняване на авторския надзор. 1.3. Съдействие на Възложителя – Община Берковица при реализацията на проекта. 1.4. Експертни дейности и консултации. 1.5. Изготвяне и заверка на екзекутивна документация (при необходимост); 1.6. Участие в приемателна/и комисия/и 1.7. Окончателен доклад за изпълнението на договора
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0010
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=775475
Прогнозна стойност: 3000 лв.
Лице за контакт: Гриша Григоров-гл. специалист при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89105

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение07.03.2017 16:45 2 MB
pdf Договор07.03.2017 16:46 2 MB
pdf Регистрационна форма07.03.2017 16:46 784 kB
pdf Придружително писмо07.03.2017 17:06 504 kB
pdf Информация за електронно подписани документи АОП03.04.2017 13:13 804 kB
pdf Обявление03.04.2017 13:13 3 MB
pdf Договор03.04.2017 13:15 2 MB
pdf Становище на АОП05.04.2017 10:46 416 kB