101 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 , град Берковица.”

Дата и час на публикуване: 23/6/17 9:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1706101
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 , град Берковица.”
Описание: 1. Предмет на поръчката: Предметът на възлаганата обществена поръчка е: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 , град Берковица.”. Подробно описание на предмета на обществената поръчка, включително количество, обем и изискванията на възложителя за изпълнение на възлаганата поръчка се съдържат в Техническата спецификация - Приложение № 1. 2. Срок за изпълнение на поръчката: Сроковете за изпълнение на поръчката са съгласно Техническата спецификация и съгласно посоченото от определения за изпълнител за поръчката в Техническото му предложение, съгласно чл. 5 от Проекта на договора. Участникът предлага срок за изпълнение на строителството и срок за изготвяне на работния проект. Общият срок за изпълнение на строителството не следва да бъде по – дълъг от 20 календарни дни, както и не следва да бъде по-кратък от 10 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число и се предлага в календарни дни! Срокът за изготвяне на работния проект да бъде не повече от 10 календарни дни, и не по-кратък от 5 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число и се предлага в календарни дни! Срокът за изпълнение на поръчката се посочва от участника в Техническата оферта към поръчката. Срокът за изготвяне на работния проект започва да тече от датата на подписване на договора. Срокът за изпълнението на СМР започва да тече от подписан протокол-образец 2 и приключва с подписването на Акт образец №15. Дейността авторски надзор се извършва по време на строителството и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0017
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=347207
Прогнозна стойност: 9583.33 лв.
Лице за контакт: Галина Борисова - гл. специалист Строителство при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89105

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf РешениеПротокол 2
23.06.2017 10:43 2 MB
pdf Покана "Пътища М" ЕООДПокана "Пътища М" ЕООД
23.06.2017 10:45 5 MB
pdf Покана "Строител Криводол" ЕООД23.06.2017 10:46 5 MB
pdf Техническа спецификация23.06.2017 10:47 2 MB
doc Образци на документи23.06.2017 10:52 228 kB
pdf Проект на договор23.06.2017 10:55 4 MB
pdf Протокол №119.07.2017 10:41 Генкова 1 MB
pdf Протокол №219.07.2017 10:41 Генкова 2 MB
pdf Протокол №319.07.2017 10:42 Генкова 2 MB
pdf Доклад19.07.2017 10:42 Генкова 5 MB
pdf Решение фирма изпълнител19.07.2017 10:43 Генкова 1 MB
pdf Договор22.08.2017 9:51 4 MB
pdf Първоначално предложение в съответствие с техническа спецификация22.08.2017 9:51 1 MB
pdf Предложение за изпълнение на поръчка22.08.2017 9:54 2 MB
pdf Ценово предложение22.08.2017 9:54 507 kB
pdf Обявление за възложена поръчка22.08.2017 9:55 3 MB
pdf Обявление за приключен договор за обществена поръчка10.12.2018 11:14 1 MB