134 „Доставка на един брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване. ”

Дата и час на публикуване: 11/7/18 8:49 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201807134
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка на един брой нов специализиран автомобил - мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване. ”
Описание: Предметът на обществената поръчка включва извършване на доставка на 1 брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване - площади, паркове, алеи, между блокови пространства, градини, тротоари и осъществяване на сервизно обслужване през определения в техническата спецификация гаранционен срок. Специализираният автомобил, следва да отговаря на минималните условия, поставени от възложителя в техническата спецификация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0014
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=359126
Прогнозна стойност: 120000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 23/7/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 24/7/18 11:00 am
Лице за контакт: Митослав Тонов - директор на дирекция "ИРЗГЕОП" ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 0953 89124

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура11.07.2018 12:50 2 MB
pdf Документация за участие11.07.2018 12:51 10 MB
pdf Техническа спецификация11.07.2018 12:51 2 MB
doc Образци11.07.2018 12:53 462 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат11.07.2018 12:54 79 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат11.07.2018 12:55 82 kB
pdf Проект на Договор11.07.2018 12:55 6 MB
pdf Протокол № 107.08.2018 14:52 759 kB
pdf Протокол № 207.08.2018 14:53 2 MB
pdf Протокол № 307.08.2018 14:53 2 MB
pdf Доклад07.08.2018 14:54 4 MB
pdf Решение07.08.2018 14:54 999 kB
pdf Договор18.09.2018 13:16 6 MB
pdf Приложения към Договор18.09.2018 13:16 6 MB
pdf Обявление за възложена поръчка18.09.2018 13:17 3 MB
pdf Обявление за приключил договор03.04.2019 17:29 1 MB