135 „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2018/2019 г. по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 30/7/18 1:02 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201807135
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2018/2019 г. по обособени позиции"
Описание: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2018/2019 г. по обособени позиции" Обособена позиция №1:„Снегопочистване и зимно подържане на 65.8 км (409,9 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км (30 дка) републикански път за сезон 2018-2019 г.”; Обособена позиция №2:„Зимно подържане и снегопочистване на 57.05км общински пътища и 31.5км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2018-2019 г.”; Обособена позиция № 3:„Зимно подържане и снегопочистване на общински път IV- 81029, участък гр. Берковица-х.”Ком” за сезон 2018-2019 г.”. За всяка от обособените позиции параметрите са зададени в наименованията на съответните обособени позиции и подробно описани в Техническите спецификации.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0015
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=359794
Прогнозна стойност: 167955.75 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/8/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/8/18 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура30.07.2018 15:57 2 MB
pdf Обявление за поръчка30.07.2018 15:57 7 MB
pdf Документация за участие30.07.2018 15:58 12 MB
pdf Техническа спецификация ОП 130.07.2018 16:00 3 MB
pdf Техническа спецификация ОП 230.07.2018 16:00 3 MB
pdf Техническа спецификация ОП 330.07.2018 16:01 2 MB
pdf Методика30.07.2018 15:58 1 MB
doc Образци30.07.2018 16:01 283 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат30.07.2018 16:02 84 kB
zip ЕЕДОП в "XML"и "PDF" формат30.07.2018 16:03 86 kB
pdf Проект на Договор30.07.2018 16:04 6 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол30.07.2018 16:04 1 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП10.09.2018 15:49 403 kB
pdf Протокол № 104.10.2018 10:59 3 MB
pdf Протокол № 204.10.2018 10:59 3 MB
pdf Решение04.10.2018 10:59 983 kB
pdf Обявление за възложена поръчка25.10.2018 9:48 4 MB
pdf Договор ОП 125.10.2018 9:48 6 MB
pdf Приложения към Договор ОП 125.10.2018 9:49 8 MB
pdf Договор ОП 225.10.2018 9:49 6 MB
pdf Приложения към Договор ОП 225.10.2018 9:50 9 MB
pdf Договор ОП 325.10.2018 9:50 6 MB
pdf Приложения към Договор ОП 325.10.2018 9:51 8 MB
pdf Обявление за приключил договор за обществена поръчка ОП 103.04.2019 17:33 1 MB
pdf Обявление за приключил договор за обществена поръчка ОП 203.04.2019 17:33 1 MB
pdf Обявление за приключил договор за обществена поръчка ОП 318.04.2019 10:32 1 MB