171 „Изпълнение на СМР за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2““

Дата и час на публикуване: 25/4/19 3:42 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904171
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: „Изпълнение на СМР за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2““
Описание: Изпълнение на СМР за обект “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2“
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0006
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=368653
Прогнозна стойност: 531919.06 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 16/5/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 17/5/19 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура25.04.2019 17:30 2 MB
pdf Обявление за поръчка25.04.2019 17:30 5 MB
pdf Документация за участие25.04.2019 17:31 3 MB
pdf Техническа спецификация25.04.2019 17:31 5 MB
pdf Методика за определяне на комплексна оценка25.04.2019 17:32 8 MB
doc Образци25.04.2019 17:33 327 kB
xls КСС - образец 5.125.04.2019 17:33 68 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат25.04.2019 17:34 92 kB
zip ЕЕДОП в"XML" и "PDF" формат25.04.2019 17:35 94 kB
pdf Проект на Договор25.04.2019 17:35 11 MB
doc Инвестиционен проект25.04.2019 17:39 26 kB
pdf Протокол № 112.06.2019 17:15 8 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП02.07.2019 16:53 622 kB
pdf Протокол №215.07.2019 16:57 14 MB
pdf Протокол №315.07.2019 16:57 4 MB
pdf Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП15.07.2019 17:11 3 MB
pdf Решение15.07.2019 17:11 5 MB
pdf Договор17.01.2020 12:44 9 MB
pdf Приложение 117.01.2020 12:44 5 MB
pdf Приложение 217.01.2020 12:44 1 MB
pdf Приложение 317.01.2020 12:44 2 MB
pdf Обявление за възложена поръчка11.02.2020 14:48 537 kB