208 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 20/12/19 1:10 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912208
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне стойността на разхода на СМР по проектно предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица“
Описание: Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор „BG06RDNP001-19.284 „МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., община Берковица подготвя проектно предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица“.
Краен срок за подаване на оферти: 27/12/19 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89208

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана20.12.2019 14:49 1 MB
pdf Техническа спецификация20.12.2019 14:49 400 kB
zip Образци20.12.2019 14:49 53 kB
pdf Протокол №106.01.2020 13:54 980 kB
pdf Решение06.01.2020 13:54 2 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-94-00-151-1 от 27.12.2019 г.06.01.2020 13:54 3 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-94-00-151-2 от 27.12.2019 г.06.01.2020 13:54 3 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-94-00-151-3 от 27.12.2019 г.06.01.2020 13:54 3 MB