210 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 27/12/19 3:41 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912210
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации съгласно по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008.“
Описание: Община Берковица планира да проведе обществена поръчка поръчка с предмет: „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008.“С цел подготовката за възлагането на обществената поръчка, в съответствие с разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност, община Берковица провежда по реда на чл.44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) настоящата пазарна консултация.
Краен срок за подаване на оферти: 9/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експ. "ОП" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана27.12.2019 15:44 1 MB
pdf Техническа спецификация27.12.2019 15:45 5 MB
zip Образци27.12.2019 15:45 226 kB