213 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 27/12/19 4:38 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912213
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на услугите при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на енергийно и техническо обследване на 6 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“ за подготовка на проектни предложения на община Берковица по процедура на подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“
Описание: На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП при подготовка на проектни предложения на община Берковица процедура на подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ и във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на енергийно и техническо обследване на 6 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“
Краен срок за подаване на оферти: 3/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89215

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана27.12.2019 16:42 2 MB
pdf Техническа спецификация27.12.2019 16:42 761 kB
doc Образци27.12.2019 16:42 118 kB
pdf Оферта 108.01.2020 12:53 920 kB
pdf Оферта 208.01.2020 12:53 727 kB
pdf Протокол08.01.2020 12:54 144 kB
pdf Решение08.01.2020 12:54 160 kB