251. „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“.

Дата и час на публикуване: 9/6/20 12:54 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2006251
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“.
Описание: Във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., за изпълнението на проект: „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“, предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на дейности по изпълнение на строително-монтажни работи и оборудване, съгласно изготвените инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж за следните обекти: Обект на обособена позиция №1: „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец", град Берковица, етап II“ и Обект на обособена позиция №2: „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство - село Замфирово, община Берковица“.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0025
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=381905
Прогнозна стойност: 348565.52 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 30/6/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 3/7/20 2:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура09.06.2020 15:56 2 MB
pdf Обявление за поръчка09.06.2020 15:57 4 MB
pdf Документация09.06.2020 15:58 4 MB
pdf Техническа спецификация09.06.2020 15:58 12 MB
zip Образци09.06.2020 15:58 149 kB
zip ЕЕДОП espd-request09.06.2020 16:01 97 kB
pdf Проект на договор09.06.2020 16:01 675 kB
doc Работен проект ОП109.06.2020 16:53 22 kB
doc Работен проект ОП209.06.2020 16:54 22 kB
pdf Протокол №110.08.2020 17:05 11 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП07.10.2021 16:02 Мария Винарова 392 kB
pdf Протокол №207.10.2021 16:02 Мария Винарова 13 MB
pdf Протокол №307.10.2021 16:02 Мария Винарова 802 kB
pdf Протокол по чл.181, ал. 4от ЗОП07.10.2021 16:02 Мария Винарова 8 MB
pdf Решение №ОП-3-162 от 25.09.202007.10.2021 16:02 Мария Винарова 8 MB
pdf Обявление за възложена поръчка за ОП1 и ОП207.10.2021 16:02 Мария Винарова 665 kB
pdf Договор №ОП-3-182 по ОП107.10.2021 16:02 Мария Винарова 2 MB
pdf Приложение №1 по ОП1 и ОП207.10.2021 16:02 Мария Винарова 12 MB
pdf Приложение №2 по ОП107.10.2021 16:02 Мария Винарова 4 MB
pdf Приложение №3 по ОП107.10.2021 16:02 Мария Винарова 286 kB
pdf Договор №ОП-3-183 по ОП207.10.2021 16:02 Мария Винарова 2 MB
pdf Приложение №2 по ОП207.10.2021 16:02 Мария Винарова 221 kB
pdf Приложение №3 по ОП207.10.2021 16:02 Мария Винарова 238 kB
pdf Обявление за изменение по ОП108.12.2021 12:40 Мария Винарова 374 kB
pdf Анекс №1 по ОП1 и Приложение №108.12.2021 12:40 Мария Винарова 467 kB
pdf Обявление за изменение ОП223.03.2022 15:47 Мария Винарова 397 kB
pdf Анекс №1 по ОП2 и Приложение №123.03.2022 15:47 Мария Винарова 423 kB
pdf Обявление за приключил договор по ОП128.04.2022 13:49 Мария Винарова 327 kB
pdf Обявление за приключил договор по ОП228.04.2022 13:49 Мария Винарова 366 kB