252. „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 11/6/20 3:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2006252
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0026
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=382348
Прогнозна стойност: 95728.55 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 2/7/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/7/20 2:00 pm
Лице за контакт: Галя Георгиева - гл. специалист "ПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура11.06.2020 17:08 2 MB
pdf Обявление за поръчка11.06.2020 17:09 3 MB
pdf Документация11.06.2020 17:14 3 MB
pdf Техническа спецификация11.06.2020 17:14 7 MB
pdf Методика за определяне на комплексна оценка11.06.2020 17:15 468 kB
pdf Проект на договор11.06.2020 17:15 687 kB
docx Образци11.06.2020 17:17 108 kB
xls КСС-Образец 6.1.11.06.2020 17:18 34 kB
zip ЕЕДОП espd-request11.06.2020 17:18 92 kB
pdf Разяснения съгласно чл. 180 от ЗОП22.06.2020 16:56 785 kB
pdf Протокол 105.08.2020 14:27 3 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП08.10.2021 11:47 Мария Винарова 53 kB
pdf Протокол №208.10.2021 11:47 Мария Винарова 872 kB
pdf Протокол №308.10.2021 11:47 Мария Винарова 140 kB
pdf Протокол по чл.181, ал. 4 от ЗОП08.10.2021 11:47 Мария Винарова 2 MB
pdf Решение №ОП-3-17708.10.2021 11:47 Мария Винарова 312 kB
pdf Обявление за възложена поръчка08.10.2021 11:47 Мария Винарова 496 kB
pdf Договор №ОП-3-22708.10.2021 11:47 Мария Винарова 9 MB
pdf Приложение №108.10.2021 11:47 Мария Винарова 7 MB
pdf Приложение №208.10.2021 11:47 Мария Винарова 6 MB
pdf Приложение №308.10.2021 11:47 Мария Винарова 1 MB
pdf Обявление за приключен договор18.07.2022 13:58 Мария Винарова 384 kB
pdf Анекс №118.07.2022 13:59 Мария Винарова 168 kB