086 Избор на изпълнител за изготвяне на оцен­ка на съответствието на инвестиционни проекти съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор съг­ласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълне­ние на СМР на 10 бр. обекти във връз­ка с изпълнение на проект BG16RFOP001- 2.001-0184,Повишаване на енергийна ефек­тивност на жилищни сгради в град Берко­вица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Дата и час на публикуване: 7/2/17 1:48 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702086
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: Избор на изпълнител за изготвяне на оцен­ка на съответствието на инвестиционни проекти съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор съг­ласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълне­ние на СМР на 10 бр. обекти във връз­ка с изпълнение на проект BG16RFOP001- 2.001-0184,Повишаване на енергийна ефек­тивност на жилищни сгради в град Берко­вица" по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020г.
Описание: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието на 10 бр. инвестиционни проекти, съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР на 10 бр. обекти във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001- 2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица" по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020г. Изпълнението на настоящата поръчка е дейност по проект в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна Ос „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ - Проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-C01 и №РД-02-37-247/08.11.2016 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. - Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по процедура на директно предоставяне BG 16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Предметът на настоящата поръчка включва извършването на две дейности: •Дейност 1 – Извършване на оценка за съответствие на 10 броя инвестиционни проекти със съществените изисквания, съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1-6 и ал. 2 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ •Дейност 2 - Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителните и монтажни работи на 10 броя обекти на интервенция. Подробни изисквания относно изпълнението на Дейност 1 и Дейност 2 от предмета на поръчката се съдържат в Техническата спецификация, съставляваща неразделна част от настоящата документация за участие.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0009
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=343073
Прогнозна стойност: 63108 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 1/3/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 2/3/17 10:30 am
Лице за контакт: Мая Горанова-гл. експерт при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +359 95389129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение07.02.2017 16:56 3 MB
pdf Обявление07.02.2017 16:57 5 MB
pdf Регистрационна форма07.02.2017 16:58 229 kB
pdf Документация за участие07.02.2017 20:22 1 MB
doc Образци на документи07.02.2017 20:26 374 kB
pdf Протокол28.04.2017 13:58 4 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП12.06.2017 16:17 677 kB
pdf Протокол № 220.06.2017 10:34 3 MB
pdf Протокол № 320.06.2017 10:34 2 MB
pdf Решение ОП-3-2017-005920.06.2017 10:35 1 MB
pdf Договор10.08.2017 15:50 12 MB
doc Техническа спецификация, техническо предложение и ценово предложение10.08.2017 15:56 10 kB
pdf Oбявление за възложена поръчка10.08.2017 15:58 5 MB
pdf Обявление за приключване на договор13.05.2019 14:57 2 MB