085 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по десет обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 6/2/17 4:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702085
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по десет обособени позиции.“
Описание: : Обособена позиция № 1 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А“ Обособена позиция № 2 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 41, вх. А и вх. Б“ Обособена позиция № 3 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, вх. А и вх. Б“ Обособена позиция № 4 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул.“Добруджа“ № 7“ Обособена позиция № 5 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 6, блок 5“ Обособена позиция № 6 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Александровска“ №27, бл.25 и бл. Ален мак 35“ Обособена позиция № 7 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13“ Обособена позиция № 8 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 4, бл. Незабравка“ Обособена позиция № 9 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 31“ Обособена позиция № 10 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Шабовица“ № 34“ Предметът на поръчката по всяка обособена позиция включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект; извършване на СМР по одобрен работен проект; упражняване на авторски надзор и съдействие при осигуряване на необходимите съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство.Всички дейности, следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, Техн. спецификация по съответната обособена позиция и Методическите указания на ОПРР 2014-2020г. Пълната информация, относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на общ. поръчка за всеки обект по обособ. позиция е подробно описана и регламентирана в Документацията за общ. поръчка, публикувана в "Профила на купувача" на Общината.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0008
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=771139
Прогнозна стойност: 2467169.15 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 14/3/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 15/3/17 10:30 am
Лице за контакт: Мая Горанова-гл. експерт при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +359 95389129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение10.02.2017 15:38 2 MB
pdf Обявление10.02.2017 15:40 5 MB
pdf Обявление-продължение10.02.2017 15:43 6 MB
pdf Обявление-продължение 310.02.2017 15:45 4 MB
doc Документация10.02.2017 15:48 1 013 kB
zip Техническа спецификация10.02.2017 15:49 5 MB
doc Техническа документация10.02.2017 16:09 15 kB
pdf Отговор на запитване14.02.2017 14:43 351 kB
pdf Отговор въпрос 306.03.2017 16:54 3 MB
doc Доклад - част 113.09.2017 17:40 Генкова 26 kB
doc Доклад - част 213.09.2017 17:40 Генкова 26 kB
doc Протокол 113.09.2017 17:44 Генкова 26 kB
doc Протокол 2 - част 113.09.2017 18:01 Генкова 26 kB
doc Протокол 2 - част 213.09.2017 18:02 Генкова 26 kB
pdf Протокол 313.09.2017 17:45 Генкова 7 MB
doc Решение за определяне на изпълнител13.09.2017 18:07 Генкова 26 kB
pdf Договор ОП 620.04.2018 13:06 Генкова 2 MB
7z Приложения към Договор ОП 620.04.2018 13:23 Генкова 10 MB
pdf Обявление за възложена поръчка20.04.2018 13:27 Генкова 3 MB
pdf Регистрационна форма10.02.2017 16:11 496 kB
pdf Отговор въпрос 206.03.2017 16:53 877 kB
pdf Протокол 413.09.2017 18:03 Генкова 4 MB
pdf Решение за прекратяване по обособени позиции13.09.2017 18:07 Генкова 7 MB
pdf Обявление за възложена поръчка06.11.2017 16:09 1 MB
pdf Договор_ОП 106.11.2017 16:09 3 MB
zip Приложения към Договор_за ОП 106.11.2017 16:10 6 MB
pdf Договор_ОП 206.11.2017 16:10 3 MB
zip Приложения към Договор_за ОП 206.11.2017 16:11 6 MB
pdf Обявление за възложена поръчка16.11.2017 13:47 3 MB
pdf Договор _ОП 816.11.2017 14:00 10 MB
zip Приложения към Договор ОП 816.11.2017 16:28 Генкова 8 MB
pdf Обявление за възложена поръчка16.11.2017 16:40 4 MB
pdf Обявление за възложена поръчка01.12.2017 12:39 3 MB
pdf Договор ОП 701.12.2017 12:40 9 MB
doc Приложения към Договор ОП 701.12.2017 12:42 22 kB
pdf Допълнително споразумение по Договор ОП 228.02.2018 10:21 981 kB
pdf Договор ОП 520.03.2018 11:09 8 MB
doc Приложения към Договор ОП 520.03.2018 11:13 22 kB
pdf Обявление за възложена поръчка20.03.2018 11:14 3 MB
pdf Допълнително споразумение към Договор ОП 723.05.2018 9:38 961 kB
pdf Обявление за приключване на договор ОП 124.01.2019 21:21 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП 224.01.2019 21:21 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 814.02.2019 11:21 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 613.05.2019 16:21 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 513.05.2019 16:58 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 714.05.2019 10:41 1 MB
pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по ОП 717.05.2019 10:35 1 MB