109 „Доставка чрез покупка на дизелово гориво за отопление за периода 2017 – 2021 година за нуждите на Общинска администрация гр. Берковица, ДСХОЛБ гр. Берковица, ДВХД с. Бистрилица, звена на бюджетна издръжка към Община Берковица- крайни получатели, както и за ІV-то Основно училище “Георги Сава Раковски“ гр. Берковица и Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица – партньори на Община Берковица, чрез осъществяване на сделка на стоковата борса с избран борсов посредник и по реда на Закона за стоковите борси и тържища“ по три обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 27/10/17 8:58 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201710109
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка чрез покупка на дизелово гориво за отопление за периода 2017 – 2021 година за нуждите на Общинска администрация гр. Берковица, ДСХОЛБ гр. Берковица, ДВХД с. Бистрилица, звена на бюджетна издръжка към Община Берковица- крайни получатели, както и за ІV-то Основно училище “Георги Сава Раковски“ гр. Берковица и Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица – партньори на Община Берковица, чрез осъществяване на сделка на стоковата борса с избран борсов посредник и по реда на Закона за стоковите борси и тържища“ по три обособени позиции.
Описание: De„Доставка чрез покупка на дизелово гориво за отопление за периода 2017 – 2021 година за нуждите на Общинска администрация гр. Берковица, ДСХОЛБ гр. Берковица, ДВХД с. Бистрилица, звена на бюджетна издръжка към Община Берковица- крайни получатели, както и за ІV-то Основно училище “Георги Сава Раковски“ гр. Берковица и Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица – партньори на Община Берковица, чрез осъществяване на сделка на стоковата борса с избран борсов посредник и по реда на Закона за стоковите борси и тържища“ по три обособени позиции. Обособена позиция №1“Доставка на дизелово гориво за нуждите на Общинска администрация гр. Берковица, ДСХОЛБ гр. Берковица, ДВХД с. Бистрилица, звена на бюджетна издръжка към Община Берковица- крайни получатели“; Обособена позиция №2“Доставка на дизелово гориво за нуждите на Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица; Обособена позиция №3“Доставка на дизелово гориво за нуждите на ІV-то Основно училище “Георги Сава Раковски“ гр. Берковица. faul Value
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0021
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=351095
Прогнозна стойност: 718232 лв.
Лице за контакт: Валентин Христов - ст.експерт при ОбА- Берковица
Телефон за контакт: 095389102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура27.10.2017 11:20 2 MB
pdf Обявление за възложена поръчка17.11.2017 12:51 4 MB
pdf Договор OП 117.11.2017 12:54 2 MB
pdf Договор ОП 217.11.2017 13:05 3 MB
pdf Договор ОП 317.11.2017 13:07 2 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП230.11.2021 15:47 Мария Винарова 259 kB
pdf Обявление за приключване на договор ОП330.11.2021 15:48 Мария Винарова 255 kB
pdf Обявление за изпълнен договор по ОП110.01.2022 16:57 Мария Винарова 317 kB