073 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за обществени сгради на територията на град Берковица по четири обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 29/11/16 3:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 161129
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за обществени сгради на територията на град Берковица по четири обособени позиции."
Описание: Обособена позиция №1 "Инженеринг на обект: сграда на държавната администрация РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13.“ Обособена позиция №2 "Инженеринг на обект:сграда от общинска културна инфраструктура- Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица." Обособена позиция №3 "Инженеринг на обект:Сграда на общинската и държавна администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. «Йордан Радичков» № 4.“ Обособена позиция №4 "Инженеринг на обект:„Сграда на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ «Звънче», гр. Берковица.“
Номер на преписка в АОП: 00017-2016-0014
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=341187
Прогнозна стойност: 2461532.68 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/1/17 11:00 am
Лице за контакт: инж. Мая Горанова-гл. експерт при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +35995389129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение05.12.2016 11:12 2 MB
pdf Обявление05.12.2016 11:22 5 MB
pdf Обявление-продължение05.12.2016 11:23 3 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол05.12.2016 11:24 94 kB
pdf Документация-105.12.2016 13:00 7 MB
7z Документация-205.12.2016 13:02 8 MB
7z Документация-305.12.2016 13:03 7 MB
doc Образци на документи05.12.2016 13:17 703 kB
pdf Техническа спецификация ОП105.12.2016 13:38 535 kB
pdf Доклад ОП105.12.2016 13:39 5 MB
pdf Доклад и серфтфикат ОП105.12.2016 13:41 2 MB
pdf Сертификат ОП105.12.2016 13:43 2 MB
pdf Технически паспорт ОП105.12.2016 13:44 3 MB
pdf Техническа спецификация ОП205.12.2016 13:52 559 kB
pdf Доклад ОП205.12.2016 13:52 2 MB
pdf Енергиен сертификат ОП205.12.2016 13:53 183 kB
pdf Техническо обследване ОП205.12.2016 13:54 4 MB
pdf Технически паспорт ОП205.12.2016 13:55 494 kB
pdf Техническа спецификация ОП305.12.2016 14:24 586 kB
pdf Доклад ОП305.12.2016 14:25 904 kB
pdf Енергийно обследване ОП305.12.2016 14:27 4 MB
pdf Сертификат ОП305.12.2016 14:27 2 MB
pdf Технически паспорт ОП305.12.2016 14:34 703 kB
pdf Техническа спецификация ОП405.12.2016 14:37 555 kB
pdf Доклад конструктивно обследване ОП405.12.2016 14:38 1 MB
pdf Доклад ЕЕ ОП405.12.2016 14:39 1 MB
pdf Сертификат ОП405.12.2016 14:39 996 kB
pdf Технически паспорт ОП405.12.2016 14:40 984 kB
pdf Договор ОП105.12.2016 14:49 443 kB
pdf Договор ОП205.12.2016 14:50 433 kB
pdf Договор ОП305.12.2016 14:50 442 kB
pdf Договор ОП405.12.2016 14:51 460 kB
doc Отговор на запитване08.12.2016 12:58 362 kB
pdf Решение и обявление за промянаРешение и обявление за промяна
21.12.2016 14:03 Генкова 2 MB
zip Документация след промяна - zip файлДокументация след промяна - zip файл
21.12.2016 14:21 Генкова 4 MB
pdf Отговор на запитване22.12.2016 17:12 Генкова 136 kB
pdf Отговор на запитване09.01.2017 16:53 360 kB
pdf Отговор на запитване13.01.2017 15:44 134 kB
doc Линк за сваляне на, Доклади, Становище, Заповед, Протоколи и Решение05.07.2017 9:57 31 kB
pdf Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП12.07.2017 9:11 2 MB
pdf Обявление за възложена поръчка02.10.2017 14:32 363 kB
pdf Договор ОП 1 - №29202.10.2017 14:32 1 MB
pdf Приложение № 102.10.2017 14:32 2 MB
pdf Приложение № 202.10.2017 14:32 536 kB
pdf Приложение № 302.10.2017 14:32 4 MB
pdf Приложение № 402.10.2017 14:32 114 kB
pdf Приложение № 502.10.2017 14:32 105 kB
pdf Приложение № 602.10.2017 14:32 320 kB
pdf Приложение № 702.10.2017 14:32 3 MB
pdf Договор ОП 327.04.2018 9:32 9 MB
doc Приложения към Договор ОП 327.04.2018 9:33 22 kB
pdf Договор ОП 427.04.2018 9:35 9 MB
doc Приложения към Договор ОП 427.04.2018 9:36 22 kB
pdf Обявление за възложена поръчка27.04.2018 9:36 4 MB
pdf Договор ОП 228.05.2018 10:42 10 MB
doc Приложения към Договор ОП 228.05.2018 10:43 22 kB
pdf Обявление за възложена поръчка28.05.2018 10:43 3 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП 110.09.2018 11:12 2 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП 413.05.2019 14:51 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП 324.06.2019 11:40 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП203.02.2020 16:27 1 MB