245. Доставка и монтаж на специализирани машини, оборудване и техника за нуждите на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци от Община Берковица и Община Върщец по проект BG16M10P002-2.005-0008, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

Дата и час на публикуване: 28/4/20 11:21 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2004245
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Прекратена
Наименование: "Доставка и монтаж на специализирани машини, оборудване и техника за нуждите на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци от Община Берковица и Община Върщец по проект BG16M10P002-2.005-0008, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."
Описание: "Доставка и монтаж на специализирани машини, оборудване и техника за нуждите на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци от Община Берковица и Община Върщец по проект BG16M10P002-2.005-0008, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г." Обособена позиция 1 – „Доставка на един брой мобилна дробилка“; Обособена позиция 2 – „Доставка на един брой самоходна машина за разбъркване и обръщане на компост“. Обособена позиция 3 – „Доставка на 232 броя пластмасови контейнери за разделно събиране на зелени/биразградими отпадъци“. Обособена позиция 4 – „Доставка на един брой мобилен шредер“. Обособена позиция 5 – „Доставка на един брой многофункционален товарач“. Обособена позиция 6 – „Доставка на един брой нисък клас челен товарач до 75 к.с.“. Обособена позиция 7 – „Доставка на един брой Сито“. Обособена позиция 8 – „Доставка на оборудване и техника“.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0022
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=380598
Прогнозна стойност: 784400 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 18/5/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 21/5/20 2:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт "ОП"
Телефон за контакт: 0953 89116

236. “Доставки на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица, с транспорт на Изпълнителя, за срок от 12 /дванадесет/ месеца” по шест обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 5/3/20 4:31 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003236
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: “Доставки на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица, с транспорт на Изпълнителя, за срок от 12 /дванадесет/ месеца” по шест обособени позиции."
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е: “Доставки на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица, с транспорт на Изпълнителя, за срок от 12 /дванадесет/ месеца по шест обособени позиции”.Обособена позиция №1 - “Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция №2 - “Различни хранителни продукти"; Обособена позиция №3 - “Месо и месни продукти”; Обособена позиция №4 - “Пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция №5 - “Мляко и млечни продукти"; Обособена позиция №6 - “Зеленчукови и плодови консерви”.Прогнозната стойност по Обособена позиция № 1 е 35 469.85 лв. без включен ДДС; Прогнозната стойност по Обособена позиция № 2 е 78 605.24 лв. без включен ДДС; Прогнозната стойност по Обособена позиция № 3 е 60 419.48 лв. без включен ДДС; Прогнозната стойност по Обособена позиция № 4 е 28 475.19 лв. без включен ДДС; Прогнозната стойност по Обособена позиция № 5 е 75 429.67 лв. без включен ДДС; Прогнозната стойност по Обособена позиция № 6 е 20 131.06 лв. без включен ДДС; Обособени позиции №№ 4 и 6 ще бъдат възложени по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП. Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП, възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата прогнозна стойност на обособените позици, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общатата прогнозна стойност на поръчката. За обособени позиции №№ 4 и 6 са изпълнени и двете условия – индивидуалната прогнозна стойност на всяка от посочените обособени позици не надхвърля 156 464 лв. и общата прогнозна стойност на обособените позиции №№ 4 и 6 не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна стойност на настоящата поръчка.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0014
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=378750
Прогнозна стойност: 249924.24 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 6/4/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/4/20 2:00 pm
Лице за контакт: Мария Винарова - мл. експерт ОП
Телефон за контакт: 0953 89129

233. „Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“

Дата и час на публикуване: 27/2/20 4:30 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2002233
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Прекратена
Наименование: ''Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“
Описание: Доставка, свързана с изпълнението на проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF), обхващаща: Доставка на Мобилен кардиологичен център, Дигитален графичен рентгенов апарат, Пациентски монитори 4 бр., Ултразвукова система за общ и абдоминален преглед, Транспортен инкубатор за новородени, Автоклав, Ултразвуков инхалатор, Транспортен респиратор.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0011
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=378554
Прогнозна стойност: 889610 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 31/3/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 1/4/20 2:00 pm
Лице за контакт: Инна Доцова - ст. Вътрешен одитор
Телефон за контакт: 08953 89137

206 „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна услуга” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица”

Дата и час на публикуване: 6/12/19 1:08 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912206
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна услуга” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица”
Описание: „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна услуга” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0019
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=376538
Прогнозна стойност: 20400 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 8/1/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 9/1/20 11:00 am
Лице за контакт: Галя Николова - гл. спец. "Култура и младежки дейности"
Телефон за контакт: 08953 89144

192 „Основен ремонт ул.“Калето“- Берковица ”

Дата и час на публикуване: 13/8/19 11:23 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201908192
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Прекратена
Наименование: „Основен ремонт ул.“Калето“- Берковица ”
Описание: Предмет на обществената поръчка е„Основен ремонт ул.“Калето“- Берковица ”. Строително-ремонтните работи /СМР, предмет на поръчката обхващат: Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес при дебелина средно 6 см., включително всички свързани с това разходи (изрязване с фугорез, разкъртване, почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци на транспорт до 30 км, почистване на наноси на съществуваща асфалтова настилка, превоз на строителни отпадъци до 30 км, битумен разлив за връзка на пластовете, обработване на фугата с битумна смес и поръсване с каменно брашно/пясък/); Особено важно е сместа да има необходимата температура при полагането й.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0015
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=372282
Прогнозна стойност: 37500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 18/9/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/9/19 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

187 „Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Берковица по две обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 5/7/19 9:11 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201907187
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Берковица по две обособени позиции“
Описание: „Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Берковица по две обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Берковица”; Обособена позиция №2 „Доставка на сметосъбиращ автомобил - втора употреба”.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0012
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=370818
Прогнозна стойност: 222000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 14/8/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 15/8/19 11:00 am
Лице за контакт: Митослав Тонов - директор на дирекция "ИРЗГЕОП" ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 0953 89124

173 „Текущ ремонт на улици и пътища в общ. Берковица за 2019 г. по две обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 10/5/19 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1905173
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Текущ ремонт на улици и пътища в общ. Берковица за 2019 г. по две обособени позиции", както следва: Обособена позиция №1 „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2019 г.” Обособена позиция №2 "Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2019 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Текущ ремонт на улици и пътища в общ. Берковица за 2019 г. по две обособени позиции", както следва: Обособена позиция №1 „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2019 г. ” Обособена позиция №2 "Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2019 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“ Преди започване на строително ремонтните работи ще бъдат направени обходи с представители на Община Берковица и Изпълнителя, като на място ще бъдат уточнени кои участъци ще бъдат ремонтирани и какви видове работи ще се изпълнят. Всички видове строително-монтажни работи/строително-ремонтни работи ще се извършат при спазване на всички съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции, както и при спазване разпоредбите на европейското и национално законодателство.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0007
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=368893
Прогнозна стойност: 108345.52 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 18/6/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/6/19 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116

161 „Доставка на нови кофи за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци за нуждите на община Берковица.“

Дата и час на публикуване: 26/3/19 12:52 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201903161
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка на нови кофи за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци за нуждите на община Берковица.“
Описание: Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се осигури необходимата за общината доставка на нови кофи за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци, като доставката се извърши от изпълнителя, с негов транспорт и за негова сметка до град Берковица, област Монтана на адрес: Промишлена зона на гр.Берковица- двор на Общинско мероприятие комунални дейности. Изпълнителят ще има задължението да организира разтоварването на съдовете за битови отпадъци според указанията на представители на Възложителя по такъв начин, че да бъде възможно извършването на приемателния оглед на всяка бройка. Приемането се извършва от представители на Възложителя чрез визуален оглед и проверка на съпътстващите доставката документи. При констатиране на недостатъци или липса в документите, съпътстващи доставката, Възложителят ще забави подписването на приемо-предавателния протокол до привеждане на документите в надлежен вид. Очакван резултат: - доставка на 300 бр. нови кофи за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци с обем -110 литра,изработени изцяло от поцинкована ламарина- дебелина мин. 1,0 мм, които отговарят на всички действащи нормативни документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставката с транспорт на Изпълнителя, и с гаранционен срок на стоките-24 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка. Обхвата, задачите, дейностите, изискванията към изпълнението, характеристиките и пълното описание на предмета на поръчката се съдържа в техническата спецификация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0005
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=367641
Прогнозна стойност: 16666.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/4/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/4/19 11:00 am
Лице за контакт: Биляна Салтирова - инспектор "ОС" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89112

160 „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008.“

Дата и час на публикуване: 14/3/19 8:34 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201903160
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Прекратена
Наименование: „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008.“
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Строителството на компостиращата инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията е основна дейност по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от община Берковица и община Вършец“, съфинансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0004
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=367424
Прогнозна стойност: 1810278.31 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 18/4/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/4/19 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

159 „Ремонт на пътища и улици в община Берковица през 2019 г. по четири обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 28/2/19 10:13 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201902159
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Частично възложена
Наименование: „Ремонт на пътища и улици в община Берковица през 2019 г. по четири обособени позиции"
Описание: „Ремонт на пътища и улици в община Берковица през 2019 г. по четири обособени позиции", както следва: Обособена позиция №1 „Текущ ремонт общинска пътна мрежа /ОПМ/ по обособени участъци 2-ри етап“; Обособена позиция №2 „Рехабилитация пътна настилка на улици в гр. Берковица“; Обособена позиция №3 „Рехабилитация пътна настилка на улици в с. Замфирово“; Обособена позиция №4 „Текущ ремонт пътна настилка на улици в с. Бързия“.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0003
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=367066
Прогнозна стойност: 295633.34 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/4/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 30/4/19 11:00 am
Лице за контакт: Гриша Григоров - гл. спец. "ИК" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89105

158 „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията.“

Дата и час на публикуване: 1/2/19 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201902158
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Прекратена
Наименование: „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията.“
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Строителството на компостиращата инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията е основна дейност по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от община Берковица и община Вършец“, съфинансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ От избрания изпълнител ще се изисква да извърши всички дейности, свързани със строително-монтажните дейности, изграждане на съпътсваща инфраструктура и доставка на технологично оборудване за компостиращата инсталация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0002
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=365857
Прогнозна стойност: 1810278.31 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/3/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/3/19 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116

155 „Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2019 г., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 7/12/18 10:51 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201812155
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2019 г., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.“
Описание: „Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2019 г., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.“ Обособена позиция №1 - "Хляб и хлебни изделия"; Обособена позиция №2 - "Различни хранителни продукти"; Обособена позиция №3 - "Месо и местни продукти"; Обособена позиция №4 - "Пресни плодове и зеленчуци"; Обособена позиция №5 - "Мляко и млечни продукти"; Обособена позиция №6 - "Зеленчукови и плодови консерви".
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0026
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=364268
Прогнозна стойност: 329000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 14/1/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 15/1/19 11:00 am
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89102

151 „Строителен надзор върху обект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, строителство на довеждаща инфраструктура и доставка на технологично и мобилно оборудване за инсталацията“

Дата и час на публикуване: 9/11/18 12:34 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201811151
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: "Строителен надзор върху обект "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, строителство на довеждаща инфраструктура и доставка на технологично и мобилно оборудване за инсталацията"
Описание: „Строителен надзор върху обект "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, строителство на довеждаща инфраструктура и доставка на технологично и мобилно оборудване за инсталацията“.“ В предмета на обществената поръчка се включва извършване, упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ на обект и неговите етапи в рамките на проект № BG16M1OP002-2.005-0008 с наименование: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по Административен договор № Д-34-29/29.05.2018 г.на МОСВ, № от ИСУН BG16M1OP002-2.005-0008-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0024
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=363398
Прогнозна стойност: 50000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 19/12/18 11:00 am
Срок за разглеждане на документите: 20/12/18 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експ. "ОП" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89102

147 „Ремонт и асфалтиране на улица „Първи май“ в гр. Берковица, община Берковица“

Дата и час на публикуване: 28/9/18 12:58 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201809147
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Ремонт и асфалтиране на улица „Първи май“ в гр. Берковица, община Берковица“
Описание: „Ремонт и асфалтиране на улица „Първи май“ в гр. Берковица, община Берковица“
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0022
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=361837
Прогнозна стойност: 166666.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 5/11/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/11/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116

145 „Извършване оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на община Берковица по три обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 3/9/18 10:15 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201809145
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Извършване оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на община Берковица по три обособени позиции."
Описание: „Извършване оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на община Берковица по три обособени позиции." Обособена позиция №1 "Извършване оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на два обекта на общ. Берковица. Обособена позиция №2 "Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане на мост и подпорни стени местност "Лонджата"". Обособена позиция №3 "Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане на канализация на ул."Кирил и Методий"".
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0021
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=361005
Прогнозна стойност: 6500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 9/10/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 10/10/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116

143 „Асфалтиране улици в община Берковица по три обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 27/8/18 2:24 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808129
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Асфалтиране улици в община Берковица по три обособени позиции."
Описание: „Асфалтиране улици в община Берковица по три обособени позиции.", както следва: Обособена позиция № 1 - “Асфалтиране улици в гр. Берковица, общ. Берковица-изток“; Обособена позиция № 2 – „Асфалтиране улици в гр. Берковица, общ. Берковица-запад“; Обособена позиция № 3 – „Асфалтиране улици в община Берковица-села“.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0020
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=360784
Прогнозна стойност: 509750 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 2/10/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 3/10/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116

141 „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Берковица по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020г. по две обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 15/8/18 10:41 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808141
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Берковица по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020г. по две обособени позиции“
Описание: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Берковица по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции“ Обособените позиции са както следва: Обособена позиция №1 „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица с подобекти: ул. "Райко Даскалов" от ОТ993 до ОТ382а, ул. "Кестенярска" от ОТ25 до ОТ886, ул. "Даме Груев" от ОТ233а до ОТ605, ул. "Заряница" от ОТ40 до ОТ8, ул. "Тимок" от ОТ939 до ОТ313а, ул. "Мусала" от ОТ365 до ОТ698, общ. Берковица.“ Обособена позиция №2 „Рехабилитация и реконструкция на улици и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на с. Бързия с подобекти: ул. "Артец" от ОТ109 до ОТ145, ул. "Ком" от ОТ43 до ОТ125, общ. Берковица.“
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0019
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=360418
Прогнозна стойност: 1423568.68 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 20/9/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 21/9/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

137 „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по проект №12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 3/8/18 9:05 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808137
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по проект №12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: В предмета на обществената поръчка се включва извършване, упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ на всички обекти в рамките на проект №12/07/2/0/00508 с наименование: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица, ул. "Тузлата" от ОТ49 до ОТ52, ул. "Здравец" от ОТ41 до ОТ49, ул. "Райко Даскалов" от ОТ993 до ОТ382а, ул. "Кестенярска" от ОТ25 до ОТ886, ул. "Даме Груев" от ОТ233а до ОТ605, ул. "Заряница" от ОТ40 до ОТ8, ул. "Тимок" от ОТ939 до ОТ313а, ул. "Мусала" от ОТ365 до ОТ698, общ. Берковица и на територията на с. Бързия, ул. "Артец" от ОТ109 до ОТ145, ул. "Ком" от ОТ43 до ОТ125, общ. Берковица" ДБФП №12/07/2/0/00508 от 14.06.2018 г. по подмярка 7.2“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в това число изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за съответния обект/подобект.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0017
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=360007
Прогнозна стойност: 33625.5 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 7/9/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 10/9/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

128 „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2018 г. – II-ри етап“

Дата и час на публикуване: 1/6/18 10:45 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201806128
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2018 г. – II-ри етап“
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2018 г. – II-ри етап“. Предмета на обществената поръчка включва, следните дейности: Изкърпване с плътен асфалтобетон, при дебелина средно 5 см с изрязване и заливане на фугата с битум и изкърпване с плътен асфалтобетон, при дебелина средно 5 см с фрезоване и заливане на фугата с битум.Работите ще се извършват на улици в гр.Берковица. СМР/СРР се разпределят прогнозно по улици в град Берковица – прогнозно количество изкърпване с изрязване - 924 кв.м. и прогнозно количество изкърпване с фрезоване - 749 кв.м.Конкретните участъци подлежащи на ремонт предварително се съгласуват и маркират от комисия с представители на общината и изпълнителя. Пълно описание на предмета на поръчката е предоставено в Техническа спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0012
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=357756
Прогнозна стойност: 41666.66 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/7/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/7/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция „ИСТСУИП“ при Общинска администрация – Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

127 „Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2018 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“

Дата и час на публикуване: 16/5/18 11:04 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201805127
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: "Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2018 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2018 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“ Работите ще се извършват на общинска пътна мрежа: MON 1001 гр.Берковица; MON 2008, с.Бързия; MON 2009, с. Слатина; MON 2005 Комарево – Костенци; MON 2007 Балювица; MON 3015 Лесковец; MON 3006 Песочница; MON 2004 Бокиловци и Път II-81 ул. „Хаджи Петър Хаджи Илиев“. Пълно описание на предмета на поръчката е предоставено в Техническата спецификация, приложена към настоящата Документация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0011
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=357305
Прогнозна стойност: 94225 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/6/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция „ИСТСУИП“ при Общинска администрация – Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

125 „Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) за ремонт на пътища, улична мрежа и тротоари в Община Берковица, по шест обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 23/4/18 10:44 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201804125
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) за ремонт на пътища, улична мрежа и тротоари в Община Берковица, по шест обособени позиции"
Описание: „Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) за ремонт на пътища, улична мрежа и тротоари в Община Берковица, по шест обособени позиции:" Обособена позиция № 1 - “Рехабилитация на Общинска пътна мрежа с подобекти участъци от пътища MON 2004 Бокиловци, MON 3006 Песочница, MON 2007 Балювица, MON 1013 Гаганица в селото, MON 3015 Лесковец, MON 1013 Черешовица от км 4+700 до км 12+000, MON Пречиствателна станция“; Обособена позиция № 2 – „Рехабилитация на алеи в гробищен парк- Берковица“; Обособена позиция № 3 – „Рехабилитация на улица около площадно пространство Замфирово“; Обособена позиция № 4 – „Рехабилитация Промишлена зона“; Обособена позиция № 5 – „Текущ ремонт на улици в община Берковица за 2018г.“; Обособена позиция № 6 - „Ремонт на тротоари на ул.“Николаевска“ гр. Берковица”
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0009
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=356479
Прогнозна стойност: 155241.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 7/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 8/6/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

124 Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на ДЦДУ в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр. Берковица.“

Дата и час на публикуване: 13/4/18 10:54 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201804124
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Прекратена
Наименование: Инженеринг-проектиране, упражняване на авторси надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект "Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на ДЦДУ в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр. Берковица."
Описание: Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица.“ Изпълнението на настоящата поръчка е дейност по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RF0P001-5.001-0028-C01 и рег.№РД-02-37-159 от 13.12.2017 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.- Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0008
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=356154
Прогнозна стойност: 277256.4 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/5/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП
Телефон за контакт: 0953 89116

121 „Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ в рамките на проект „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица по две обособени позиции.”

Дата и час на публикуване: 9/3/18 4:44 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201803121
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ в рамките на проект „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица по две обособени позиции.”
Описание: „Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ в рамките на проект „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица”, договор №12/07/2/0/00441/10.11.2017 г. с ДФЗ, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони по две обособени позиции.“ В рамките на поръчката са обособени две позиции, както следва: Обособена позиция №1:Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица с подобекти: № 1: път MON 2008 - II-81 - Бързия - III-812 , Участък от км 0+000.00 до км 1+842.97; № 2: път MON 1091 с. Слатина - граница община Вършец, участък от км 3+900 до км 5+600 № 3: път MON 1012/II-81, Берковица-Благово/Боровци/-III-815 от км: 0+000 до км: 1+870 № 4: път MON 2002 ул. Котеновско шосе - разклон за язовир, от км 0+000 до км 3+515“ №5: път MON 1013 III-815 - Гаганица - Котеновци - Черешовица, участък от км 0+000 до км 4+790 Обособена позиция №2: Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища в община Берковица Път MON1001 - участък в гр. Берковица по ул. "Бук" от км 3+260 до км 3+845.19 Предмета на обществената поръчка включва СМР за реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на община Берковица по съответната обособена позиция, като проектното трасе, следва съществуващото трасе. Проектната ос следва оста на съществуващия път. В участъка ще се положат следните конструктивни пластове: асфалтобетон – неплътен /биндер/ до необходиммото ниво и асфалтобетон – плътен. Отвеждането на дъждовните води от настилката, банкетите и откосите ще се осъществява посредством надлъжните и напречни наклони, дъждоприемни шахти и отводнителни окопи. Запазват се съществуващите съоръжения, за които са предвидени ремонтни дейности. За всички съществуващи съоръжения се предвижда почистване на вток и отток, почистване и профилиране на съществуващи окопи; заскаляване на някои съоръжения и бетон за надграждане на шапките и стеничките. За рехабилитация на банкетите се предвижда изземване на неподходящия повърхностен пласт, полагане на първи пласт трошен камък до ниво съществуваща настилка и полагане на втори пласт до ниво на износващия пласт на настилката.На участъци от общинските пътища на територията на община Берковица в урбанизираната територия ще се извърши ремонт на тротоарните настилки.Предвижда се на всеки участък/участъци от съответната обособена позиция изграждане на телекомуникационен колектор. Инвестиционния проект включва изграждане на защитни тръби и защитни шахти, положени в подземна инфраструктура.Специфичните цели са свързани с: -Подобряване на транспортно експлоатационните качества и носимоспособността на съществуващата пътна настилка за осигуряване условия на безопасност на движение,-комфорт на пътуващите, -отводняване на пътищата-Увеличаване привлекателността на Община Берковица, като качествено място за живот и развитие на бизнеса; -Доближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС чрез пълноценно използване на съществуващите ресурси и привличане на инвестиции за развитието на общината.Пълното описание на поръчката по обособените позиции се съдържа в техническите спецификации и инвестиционните проекти на обектите/подобектите.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0006
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=354993
Прогнозна стойност: 5428657.23 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 14/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 15/6/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 095389116

115 Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2018 год., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 22/12/17 1:50 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201712115
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2018 год., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.
Описание: Предмета на настоящата поръчка включва избор на изпълнител за текуща доставка на хранителни продукти със собствен транспорт въз основа на писмени заявки, според нуждите на: "Домашен социален патронаж"/ДСП/, Детска ясла, Дом за възрастни хора с деменция-Бистрилица/ДВХД/, Дом за стари хора с отделение за лежащо болни-Берковица/ДСХОЛБ/, Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания/ЦНСТ/МБУ/, Защитено жилище за хора с умствена изистаналост /ЗЖХУИ/, звена на бюджетна издръжка-крайни получатели на територията на община Берковица за 2018 год., както и за изпълнение на дейностите по проект "Осигуряване на топъл обяд" в община Берковица по Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане, операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд", съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - "Хляб и хлебни изделия"; Обособена позиция №2 - "Различни хранителни продукти"; Обособена позиция №3 - "Месо и местни продукти"; Обособена позиция №4 - "Пресни плодове и зеленчуци"; Обособена позиция №5 - "Мляко и млечни продукти"; Обособена позиция №6 - "Зеленчукови и плодови консерви". Количествата по видове хранителни продукти са прогнозни и посочени в Обявлението за поръчката и Техническите спецификации по обособените позиции. Възложителят чрез определените лица от звената на бюджетна издръжка-крайни получатели си запазва правото да ги променя /увеличава или намалява/според необходимостта и в зависимост от конкретните нужди съобразно потребностите им, и съобразени със заложените средства в бюджетите им, и с бюджета на Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Берковица". Възложителят си запазва правото за срока на изпълнение на поръчката, да не усвои в пълен обем обявените количества хранителни продукти по самостоятелно обособени позиции, да не заяви целия изброен асортимент, както и да усвои над този обем при възникнала необходимост. Количествата по артикули хранителни продукти по обособени позиции са ориентировачни. Действителните количества се установяват в процеса на изпълнението на обществената поръчка според конкретните /специфични/ потребности на Възложителя. Посочените в техническите спецификации по обособени позиции конкретни разфасофки по артикули хранителни продукти в литри, кг. и бр. са предпочитани от звената на бюджетна издръжка-крайни получатели, тъй като дългогодишната им практика е доказала тяхната целесъобразност, а именно при предпочитаните менюта, които се прилагат от звената на бюджетна издръжка тези разфасовки по количества на хранителните продукти най-бързо се влагат, не влошават качествата си и не се разхищават поради залежаване и/или развала.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0025
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=352961
Прогнозна стойност: 271503.05 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 29/1/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 30/1/18 11:00 am
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +359 95389102

093 «Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и извършване на СМР за постигане на обновяване за енергийна ефективност на обект: «Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. «Изгрев», бл. 1 и бл. 2» във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица.»

Дата и час на публикуване: 24/3/17 9:13 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1703093
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: «Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и извършване на СМР за постигане на обновяване за енергийна ефективност на обект: «Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. «Изгрев», бл. 1 и бл. 2» във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица.»
Описание: Defaul Value
Прогнозна стойност: 456733 лв.

092 „Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане канализационна мрежа на улици в град Берковица по три обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 13/3/17 12:26 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1703092
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане канализационна мрежа на улици в град Берковица по три обособени позиции.“
Описание: Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР по реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа по ул. „Заряница“, от ОТ 24 до ОТ 41, гр. Берковица.” Обособена позиция № 2: „Изпълнение на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Здравец“ в град Берковица” с дължина 330 м.” Обособена позиция № 3: „Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа – поетапно строителство: първи етап ул.“Бук“ /общински път MON 1001/ от ОТ 190 до ОТ 833 по дворищно регулационния план на гр. Берковица.”
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0014
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=344052
Прогнозна стойност: 333710.83 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 19/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 20/4/17 2:00 pm
Лице за контакт: Гриша Григоров-ст. специалист ТСУ при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89105

091 Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение в гр. Берковица и на основен ремонт на пътното платно на част от улица в с. Замфирово по две обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 10/3/17 9:08 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1703091
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение в гр. Берковица и на основен ремонт на пътното платно на част от улица в с. Замфирово по две обособени позиции.
Описание: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение в гр. Берковица и на основен ремонт на пътното платно на част от улица в с. Замфирово по две обособени позиции. Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение в гр. Берковица и на основен ремонт на пътното платно на част от улица в с. Замфирово по две обособени позиции. Обособена позиция №1: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 , град Берковица” Обособена позиция №2: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на пътна настилка на част от ул."Н.Вапцаров", с.Замфирово, община Берковица
Прогнозна стойност: 36783.33 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 19/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 20/4/17 11:00 am
Лице за контакт: Гриша Григоров-ст. специалист ТСУ при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +359 95389105

Обявление за възложена поръчка – дата 30.06.2017, 14:22

Договор - дата 30.06.2017, 14:22

Техническа спецификация - дата 30.06.2017, 14:22

Техническо предложение – дата 30.06.2017, 14:23

Линеен график към Техническото предложение – дата 30.06.2017, 14:23

Ценово предложение- дата 30.06.2017, 14:24

085 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по десет обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 6/2/17 4:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702085
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по десет обособени позиции.“
Описание: : Обособена позиция № 1 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А“ Обособена позиция № 2 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 41, вх. А и вх. Б“ Обособена позиция № 3 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, вх. А и вх. Б“ Обособена позиция № 4 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул.“Добруджа“ № 7“ Обособена позиция № 5 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 6, блок 5“ Обособена позиция № 6 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Александровска“ №27, бл.25 и бл. Ален мак 35“ Обособена позиция № 7 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13“ Обособена позиция № 8 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 4, бл. Незабравка“ Обособена позиция № 9 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 31“ Обособена позиция № 10 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Шабовица“ № 34“ Предметът на поръчката по всяка обособена позиция включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект; извършване на СМР по одобрен работен проект; упражняване на авторски надзор и съдействие при осигуряване на необходимите съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство.Всички дейности, следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, Техн. спецификация по съответната обособена позиция и Методическите указания на ОПРР 2014-2020г. Пълната информация, относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на общ. поръчка за всеки обект по обособ. позиция е подробно описана и регламентирана в Документацията за общ. поръчка, публикувана в "Профила на купувача" на Общината.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0008
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=771139
Прогнозна стойност: 2467169.15 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 14/3/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 15/3/17 10:30 am
Лице за контакт: Мая Горанова-гл. експерт при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +359 95389129

084 Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане канализационна мрежа на улици в град Берковица и улица/общински път/ в село Слатина по три обособени позиции

Дата и час на публикуване: 3/2/17 9:40 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702084
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане канализационна мрежа на улици в град Берковица и улица/общински път/ в село Слатина по три обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР по реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа по ул. Заряница, от 24 до от 41, гр.Берковица” Обособена позиция № 2: „Изпълнение на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Здравец“ в град Берковица” с дължина 330 м.” Обособена позиция № 3: „Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село Слатина, община Берковица I-ви етап от т.18 до т. 54”
Описание: Defaul Value
Прогнозна стойност: 218973.33 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/3/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/3/17 10:30 am
Лице за контакт: Гриша Григоров-гл. специалист ТСУ при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +359 95389105

073 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за обществени сгради на територията на град Берковица по четири обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 29/11/16 3:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 161129
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за обществени сгради на територията на град Берковица по четири обособени позиции."
Описание: Обособена позиция №1 "Инженеринг на обект: сграда на държавната администрация РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13.“ Обособена позиция №2 "Инженеринг на обект:сграда от общинска културна инфраструктура- Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица." Обособена позиция №3 "Инженеринг на обект:Сграда на общинската и държавна администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. «Йордан Радичков» № 4.“ Обособена позиция №4 "Инженеринг на обект:„Сграда на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ «Звънче», гр. Берковица.“
Номер на преписка в АОП: 00017-2016-0014
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=341187
Прогнозна стойност: 2461532.68 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/1/17 11:00 am
Лице за контакт: инж. Мая Горанова-гл. експерт при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +35995389129

072 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в Община Берковица”.

Дата и час на публикуване: 28/11/16 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 161128
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в Община Берковица”.
Описание: В предмета на посочената обществена поръчка са включени 5 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Заряница” в град Берковица”; Обособена позиция № 2: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Даме Груев” в град Берковица”. Обособена позиция № 3: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Васил Левски” (общински път MON 2008) от ул. „Нов живот” до ул. „Еделвайс” в с. Бързия, община Берковица”; Обособена позиция № 4: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица/ общински Път MON 1012/ от центъра на село Боровци до кръстовището с републикански път III-815 в село Боровци, община Берковица”; Обособена позиция № 5: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица/Път MON 2002 – „Котеновско шосе“ на община Берковица.
Номер на преписка в АОП: 00017-2016-0013
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=341133
Прогнозна стойност: 250100 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 3/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 4/1/17 11:00 am
Лице за контакт: инж. Аления Димитрова
Телефон за контакт: 0953/89116