075 Упражняване на авторски надзор по време на изграждане на обект – Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Здравец“ в град Берковица с дължина 330 м. от ОТ47 до ОТ 40

Дата и час на публикуване: 6/1/17 1:50 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1701075
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: Упражняване на авторски надзор по време на изграждане на обект – Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Здравец“ в град Берковица с дължина 330 м. от ОТ47 до ОТ 40
Описание: Предмет на поръчката е осъществяване на авторски надзор на обект: Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица "Здравец" в град Берковица с дължина 330 м., от проектанта по време на строителството. Обхватът на обществената поръчка съдържа задължение за извършване на авторски надзор, изпълнявайки функциите на Проектант (като един от участниците в процеса на строителството), съгласно чл. 160,ал. 1 от ЗУТ. В съответствие с чл.42, ал.1 от ЗАПСП, изпълнителите (проектантите) на инвестиционния проект са запазили авторското си право върху проекта. 1. Резултати, които трябва да бъдат постигнати: 1.2. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството съгласно ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003х. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 1.3. Посещение на обекта/обектите (строежа/ите) по време на упражняване на авторския надзор. 1.4. Съдействие на Възложителя - Община Берковица при реализация на проекта. 1.5. Експертни дейности и консултации. 1.6. Изготвяне и заверка на екзекутивна документация (при необходимост); 1.7. Участие в приемателна/и комисия/и
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0001
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=342221
Прогнозна стойност: 300 лв.
Лице за контакт: Гриша Григоров-гл. специалист ТСУ при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 0953/89105

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение06.01.2017 16:37 2 MB
pdf Проект на договор06.01.2017 16:37 1 MB
pdf Придружително писмо06.01.2017 17:33 525 kB
pdf Регистрационна форма06.01.2017 17:33 204 kB
pdf Договор06.02.2017 14:43 2 MB
pdf Обявление06.02.2017 14:43 3 MB
pdf Становище ул. "Здравец"10.02.2017 12:57 400 kB
pdf Обявление за приключване на договор за ОП31.10.2017 10:29 1 MB