076 Преработка на проект /на КС/ и упражняване на авторски надзор по време на изграждане на обект „Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа по ул. Заряница, от 24 до 41, гр. Берковица

Дата и час на публикуване: 6/1/17 4:40 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1701076
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: Преработка на проект /на КС/ и упражняване на авторски надзор по време на изграждане на обект "Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа по ул. Заряница, от 24 до 41, гр. Берковица
Описание: Предметът на поръчката обхваща: Преработка на Количествените сметки се налага поради отпадане на възстановителните работи по пътна настилка и тротоари. Същите са заложени по друг проект финансиран по ОП. Упражняване на авторски надзор по време на изграждане на обект – “Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа по ул. Заряница, от 24 до от 41, гр.Берковица” Да извършва авторски надзор, изпълнявайки функциите на Проектант (като един от участниците в процеса на строителството), съгласно чл.160, ал. 1 от ЗУТ. В съответствие с чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, изпълнителите (проектантите) на инвестиционния проект са запазили авторското си право върху проекта. 1. Резултати, които трябва да бъдат постигнати: 1.1. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 1.2. Посещение на обекта/обектите (строежа/ите) по време на упражняване на авторския надзор. 1.3. Съдействие на Възложителя – Община Берковица при реализацията на проекта. 1.4. Експертни дейности и консултации. 1.5. Изготвяне и заверка на екзекутивна документация (при необходимост); 1.6. Участие в приемателна/и комисия/и
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0002
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=342226
Прогнозна стойност: 3000 лв.
Лице за контакт: Гриша Григоров-гл. специалист ТСУ при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89105

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение06.01.2017 18:35 3 MB
pdf Проект на договор06.01.2017 18:35 2 MB
pdf Регистрационна форма06.01.2017 18:36 206 kB
pdf Придружително писмо06.01.2017 18:36 527 kB
pdf Договор06.02.2017 14:41 2 MB
pdf Обявление06.02.2017 14:41 3 MB
pdf Становище "Заряница"10.02.2017 13:04 403 kB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка30.05.2018 13:15 1 MB