077 Преработка на проект /на КС/ и авторски надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село Слатина, община Берковица I-ви етап т.18 до т. 54 по приложения в проекта ситуационен план“-подетап I-а от т.39 до т.49″

Дата и час на публикуване: 6/1/17 4:52 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1701077
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: Преработка на проект /на КС/ и авторски надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село Слатина, община Берковица I-ви етап т.18 до т. 54 по приложения в проекта ситуационен план"-подетап I-а от т.39 до т.49"
Описание: Предметът на поръчката обхваща: I.Преработка на количествени сметки. Преработка на Количествените сметки се налага поради отпадане на възстановителните работи по пътна настилка и тротоари. Същите са заложени по друг проект финансиран по ОП. II.Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село Слатина, община Берковица I-ви етап т.18 до т.54 по приложения в проекта ситуационен план” - подетап I-а от т.39 до т.49”. Да извършва авторски надзор, изпълнявайки функциите на Проектант (като един от участниците в процеса на строителството), съгласно чл.160, ал. 1 от ЗУТ. В съответствие с чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, изпълнителите (проектантите) на инвестиционния проект са запазили авторското си право върху проекта. 1.Резултати, които трябва да бъдат постигнати: 1.1. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 1.2. Посещение на обекта (строежа) по време на упражняване на авторския надзор. 1.3. Съдействие на Възложителя – Община Берковица при реализацията на проекта. 1.4. Експертни дейности и консултации. 1.5. Изготвяне и заверка на екзекутивна документация (при необходимост); 1.6. Участие в приемателна/и комисия/и 1.7. Окончателен доклад за изпълнението на договора
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0003
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=342227
Прогнозна стойност: 3000 лв.
Лице за контакт: Гриша Григоров-гл. специалист ТСУ при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89105

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение06.01.2017 19:06 3 MB
pdf Проект на договор06.01.2017 19:07 2 MB
pdf Регистрационна форма06.01.2017 19:07 211 kB
pdf Придружително писмо06.01.2017 19:08 536 kB
pdf Договор06.02.2017 14:39 2 MB
pdf Обявление06.02.2017 14:39 3 MB
pdf Становище Слатина10.02.2017 13:06 417 kB
pdf Обявление за приключване на Договор за Обществена поръчка16.01.2018 13:42 1 MB