078 Преработка на проект за етапност и авторски надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа на улици в град Берковица“ – поетапно строителство: Първи етап ул.“Бук“ /общински път MON 1001/ от ОТ 190 до ОТ 833 по дворищно регулационния план на град Берковица”

Дата и час на публикуване: 6/1/17 4:59 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1701078
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: Преработка на проект за етапност и авторски надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа на улици в град Берковица“ - поетапно строителство: Първи етап ул."Бук" /общински път MON 1001/ от ОТ 190 до ОТ 833 по дворищно регулационния план на град Берковица”
Описание: I.Преработка на проектa: Работният проект да включва: 1.Реконструкция на водопроводната мрежа по ул.Бук с дължина 392 м; 2.Изграждане на канализационна мрежа по ул.Бук – канализация за битови отпадъчни води с дължина 392 м и дъждовна канализация с дължина 291 м. 3. Изисквания при преработката: 1. Новопроектираните водопроводи по ул.Бук да се предвидят от тръби ПЕВП, РЕ 100-RC за налягане 10 PN, с диаметър съответно ф 160 мм и ф 110 мм. 2. СВО да се изпълнят за съществуващи абонати с ТСК до уличната регулационна линия на имота, а за урегулирани имоти без абонати до тротоарен кран. СВО да се проектират съгласно „Наредба” 4 от 2012 год.за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.3. На новопроектираните водопроводи да се предвидят пожарни хидранти съгласно Наредба № I3 - 1971 за Строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Новопроектираните ПХ да бъдат окомплектовани със СК пред тях. 4. Да се предвидят необходимите СК на водопроводните клонове. 5. Канализацията да се предвиди от РР тръби, оребрени с ф315 за битовата канализация.6. Да се предвидят ревизионни шахти и дъждоприемни решетки по тръбите, съгласно нормативните изисквания.7. Да се предвидят сградни канализационни отклонения до уличната регулационна линия на имота от тръби оребрени РР ф200. 8. Възстановяване на баластрена настилка – 20 см и трошенокаменна настилка – 10 см до ниво асфалтова настилка.9. Възстановяване тротоар със съществуващи плочи и бордюри. Да извършва авторски надзор, изпълнявайки функциите на Проектант (като един от участниците в процеса на строителството), съгласно чл.160, ал. 1 от ЗУТ. В съответствие с чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, изпълнителите (проектантите) на инвестиционния проект са запазили авторското си право върху проекта. 1.1. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 1.2. Посещение на обекта (строежа) по време на упражняване на авторския надзор. 1.3. Съдействие на Възложителя – Община Берковица при реализацията на проекта. 1.4. Експертни дейности и консултации. 1.5. Изготвяне и заверка на екзекутивна документация (при необходимост); 1.6. Участие в приемателна/и комисия/и 1.7. Окончателен доклад за изпълнението на договора
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0004
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=342231
Прогнозна стойност: 3000 лв.
Лице за контакт: Гриша Григоров-гл. специалист при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89105

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение09.01.2017 12:35 3 MB
pdf Проект на договор09.01.2017 12:36 2 MB
pdf Регистрационна форма09.01.2017 12:36 219 kB
docx Придружително писмо09.01.2017 12:56 28 kB
pdf Договор06.02.2017 14:36 2 MB
pdf Обявление06.02.2017 14:36 3 MB
pdf Становище ул. "Бук"10.02.2017 13:07 443 kB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка19.03.2018 14:05 1 MB