081Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация и комуникация по проект № BG16RFOP001-2.001-0184„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С01 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дата и час на публикуване: 20/1/17 9:29 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1701081
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация и комуникация по проект № BG16RFOP001-2.001-0184„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С01 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Пълно описание на предмета на настоящата обществена поръчка е описан подробно в техническата спецификация, неразделна част от настоящата Допълнителна информация.
Описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши: 1. Организация и провеждане на 2 пресконференции при изпълнение на следните цели: 1.1 По време на първата пресконференция да се обяви официалния старт на проекта, неговите цели, предвидените дейности и очакваните резултати; на пресконференцията ще се акцентира върху факта, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.; 1.2 Втора /заключителна/ - представяне на постигнатите резултати от проекта. 2. Организация и провеждане на 11 бр. официални церемонии, както следва: 2.1. Церемония „Първа копка“ с която се обявява ефективния старт на проекта. 2.2. Церемонии за откриване на обектите – 10 броя. 3. Изработване на банер на стойка – 1 брой. 4. Изработване на 1 /един/ информационен билборд – временен, 1 /един/ постоянен билборд и 10 /десет/ бр. постоянни обяснителни табели за всяка сграда. 4.1.Билбордът следва да бъде поставен на подходящо място в близост до строи-телната площадка или място, посочено от Възложителя, където може лесно да се забележи от обществеността. Монтажът трябва да бъде извършен преди официалната церемония „Първа копка" и/или при стартиране на изпълнението на дейностите по проекта. Изпълнителят следва да смени временния билборд с постоянен билборд след приключване на дейностите по проекта и преди церемониите по откриване на обектите. 4.2. Постоянна обяснителна табела – 10 броя Информационните табели ще бъдат поставени на сградите, обект на обновяване по проекта: 1. В сградата, с адрес гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А; 2. В сградата, с адрес гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 41, вх. А и вх. Б; 3. В сградата, с адрес гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, вх. А и вх. Б; 4. В сградата, с адрес гр. Берковица, ул.“Добруджа“ № 7; 5. В сградата, с адрес гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 6, блок 5; 6. В сградата, с адрес гр.Берковица, ул. „Александровска“ №27, бл.25 и бл. Ален мак 35; 7. В сградата с адрес гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13; 8. В сградата с адрес гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 4, бл. Незабравка; 9. В сградата с адрес гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 31; 10. В сградата с адрес гр. Берковица, ул. „Шабовица“ № 34; 5. Публикуване преди и след всяка от пресконференциите и церемониите или общо на 10 /десет/ броя рекламно-информационни карета в регионална печатна медия и прессъобщения с цел представяне на проекта и резултатите от него пред местната общественост. 6. Подготовка на печатни материали, информационни материали и промоционални материали - 20 броя плакати; - 200 броя брошури; - 120 броя чанти-текстил - 120 броя тефтери; - 120 броя химикалки; - 120 броя флаш –памет /USB/; Изпълнението на поръчката е съгласно Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Номер на преписка в АОП: 9060795
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060795
Прогнозна стойност: 10000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 30/1/17 5:00 am
Срок за разглеждане на документите: 31/1/17 10:30 pm
Лице за контакт: инж. Мая Горанова - Гл. експерт при ОбА Берковица
Телефон за контакт: 0953 89129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява20.01.2017 17:10 487 kB
pdf Информация за обява20.01.2017 17:10 772 kB
pdf Допълнителна информация за обява20.01.2017 17:11 532 kB
pdf техническа спецификация20.01.2017 17:11 583 kB
doc Образци на документи20.01.2017 17:12 281 kB
pdf Проект на договор20.01.2017 17:12 386 kB
pdf Протокол 1 на комисия31.01.2017 16:34 358 kB
pdf Писмо за удължаване на срока31.01.2017 16:35 360 kB
pdf Информация за публикувана обява31.01.2017 16:50 791 kB
pdf Протокол №221.02.2017 16:09 5 MB
pdf Протокол 302.03.2017 15:50 2 MB
pdf Договор07.04.2017 10:53 4 MB
pdf Техническо предложение07.04.2017 10:53 4 MB
pdf Ценово предложение07.04.2017 10:54 1 MB