082 Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информиране и публичност по проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” се финансират със средства Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дата и час на публикуване: 23/1/17 12:55 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1701082
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информиране и публичност по проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” се финансират със средства Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация, неразделна част от Обявата.
Описание: Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информиране и публичност по проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” се финансират със средства Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация, неразделна част от Обявата. При изпълнение на поръчката следва да се извърши: 1. Изработване на Постоянна обяснителна табела – 6 броя; 2.Публикуване на общо 3 /три/ броя рекламно-информационни карета в регионална печатна медия и прессъобщения с цел представяне на проекта и резултатите от него пред местната общественост; 3.Подготовка на печатни материали, информационни материали и промоционални материали: - 100 броя плакати; - 150 броя диплянки; - 100 броя рекламни бележници; - 100 броя рекламни химикалки; - 100 броя рекламни папки-джоб; - 100 броя рекламни календари; Изпълнението на поръчката е съгласно Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Номер на преписка в АОП: 9060839
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060839
Прогнозна стойност: 1668 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 31/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 1/2/17 10:30 am
Лице за контакт: Анелия Якимова - гл. експерт при ОбА Берковица
Телефон за контакт: 0953 89125

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява23.01.2017 17:10 4 MB
pdf Информация за обява23.01.2017 17:11 723 kB
pdf Допълнителна информация към обява23.01.2017 17:12 5 MB
pdf Допълнителна информация към обява-продължение23.01.2017 17:13 4 MB
pdf Техническа спецификация23.01.2017 17:14 5 MB
doc Образци на документи23.01.2017 17:15 304 kB
pdf Проект на договор23.01.2017 17:15 4 MB
pdf Протокол по чл.97 ал.4 от ПП на ЗОППротокол по чл.97 ал.4 от ПП на ЗОП
01.02.2017 11:49 919 kB
pdf Уведомително писмо01.02.2017 11:54 656 kB
pdf Информация за публикувана обява01.02.2017 11:55 750 kB
pdf Протокол №221.02.2017 14:02 3 MB
pdf Договор20.04.2017 16:11 4 MB