242. Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 23/3/20 1:33 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003242
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „СМР за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ Обособена позиция № 2: „СМР за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, финансиран от ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: • Обособена позиция № 1: „СМР за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ • Обособена позиция № 2: „СМР за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. Във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., за изпълнението на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на дейности по изпълнение на строително-монтажни работи и оборудване, съгласно изготвените инвестиционни проекти за следните обекти: Обект 1: “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ и Обект 2: “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.
Прогнозна стойност: 202702.81 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 3/4/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/4/20 2:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт ЕФПП
Телефон за контакт: 0953 89145

238. „РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

Дата и час на публикуване: 12/3/20 3:27 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003238
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Частично прекратена
Наименование: „РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
Описание: „РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: Обособена позиция № 1: „РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА. Обособена позиция № 2: „РЕМОНТ ПЪТНА НАСТИЛКА, ЧАСТ ОТ УЛИЦА "БУЧНЯК" С. БЪРЗИЯ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА .
Прогнозна стойност: 269990 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 23/3/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 24/3/20 2:00 pm
Лице за контакт: Галя Георгиева - гл. специалист "ПП"
Телефон за контакт: 0953 89145

228.Извършване оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“ гр. Берковица“

Дата и час на публикуване: 4/2/20 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2002228
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Извършване оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“ гр. Берковица“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“ гр. Берковица“, съгласно приложена към настоящата обява Техническа спецификация.
Прогнозна стойност: 17500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 14/2/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 17/2/20 2:00 pm
Лице за контакт: Николай Петров - мл. експерт ЕП
Телефон за контакт: 0953 89145

226. „Изготвяне на енергийно и техническо обследване на 6 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“

Дата и час на публикуване: 24/1/20 4:04 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001226
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изготвяне на енергийно и техническо обследване на 6 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“
Описание: Планираните дейности за 6 броя многофамилни жилищни сгради, както следва: 1. Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж изготвен в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите за всяка от 6-те сгради, обект на интервенция; 2. Екзекутивно заснемане при липса на строителна документация, включително пълно архитектурно заснемане за всяка от 6-те сгради, обект на интервенция; Обследване за енергийна ефективност на 6 броя многофамилни сгради, обект на интервенция.
Краен срок за подаване на оферти: 3/2/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 4/2/20 2:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

220. „Изготвяне на енергийно и техническо обследване на 6 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“

Дата и час на публикуване: 16/1/20 1:32 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001220
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: „Изготвяне на енергийно и техническо обследване на 6 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“
Прогнозна стойност: 39900 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 27/1/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/1/20 11:00 am
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

195 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученически автобусни линии и на децата, подлежащи на задължително обучение, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет – Берковица, по седем обособени позиции:

Дата и час на публикуване: 10/9/19 5:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 190919
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученически автобусни линии и на децата, подлежащи на задължително обучение, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет - Берковица, по седем обособени позиции:
Описание: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученически автобусни линии и на децата, подлежащи на задължително обучение, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет - Берковица, по седем обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема с маршрути „София - Берковица“ и „Берковица - Козлодуй“. Обособена позиция № 2. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица с маршрути „Монтана - Берковица“, „Берковица-Долни Цибър“, „Берковица – Черкаски“ и „Монтана – Замфирово“. Обособена позиция № 3. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема с маршрути „Берковица – Бързия“, „Берковица – Бокиловци“, „Берковица – Костенци“, „Берковица – Пърличево“ и „І-ва градска линия“. Обособена позиция № 4. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема с маршрути „Берковица - Черешовица“. Обособена позиция № 5. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение за учебната 2019/2020 година, с автобус, съгласно маршрутно разписание за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2019/2020 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката“. Обособена позиция № 6. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици подлежащи на задължително обучение за учебната 2019/2020 година, с автобус, за времето от м. септември 2019 до приключване на учебните занятия през 2020 г., за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2019/2020 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката, съгласно Маршрутно разписание, одобрено с Решение № 1691 от Протокол № 82/26.07.2019 г. от Общински съвет – Берковица: кв. „Беговица„- ж.к. „Заряница„- III ОУ гр. Берковица – I ОУ гр. Берковица - ж.к. „Изгрев“ – II ОУ“. Обособена позиция № 7. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици от гимназиален етап, съгласно Маршрутно разписание, одобрено с Решение № 1690 от Протокол № 82/26.07.2019 г. от Общински съвет – Берковица: автоспирка кв. „Раковица„ – автоспирка Битов комбинат, с автобус, за времето от м. септември 2019 до приключване на учебните занятия през 2020 г., за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2019/2020 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката“.
Номер на преписка в АОП: 9092370
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092370
Прогнозна стойност: 62595.06 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 27/9/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 30/9/19 11:00 am
Лице за контакт: Мирослав Тонов - Директор Дирекция "ИРЗГЕОП"
Телефон за контакт: 095389127

174 „Доставка и монтаж на оборудване за туристически пътеки“ по проект „JOYRIDE – Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица по две обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 5/6/19 3:18 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906174
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: „Доставка и монтаж на оборудване за туристически пътеки“ по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица по две обособени позиции"
Описание: „Доставка и монтаж на оборудване за туристически пътеки“ по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на парково оборудване за туристически пътеки (пейки с цветарник, пейки с маса, пейки, перголи с пейки, дървени беседки, цветарници, каскадни колони за цветя) по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“; Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на кошчета за боклук за туристически пътеки по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“.
Номер на преписка в АОП: 9088895
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088895
Прогнозна стойност: 57827.14 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 24/6/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 25/6/19 11:00 am
Лице за контакт: Мая Каменова - мл. експ. "Туризъм"
Телефон за контакт: 08953 89209

166 „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион “ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020 . (II-част)

Дата и час на публикуване: 5/4/19 2:14 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904166
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион " по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020. (II-част)
Описание: Изработване на информационни, рекламни материали: информационна табела, външен банер и вътрешен банер по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион„ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ Предвижда изпълнението на следните поддейности: поддейност № 1: Изработване и монтиране на информационна табела - 1 бр.; поддейност № 2: Изработване на външен банер - 1 бр.; поддейност № 3: Изработване на вътрешен банер - 1 бр.
Номер на преписка в АОП: 9087239
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087239
Прогнозна стойност: 293.37 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 22/4/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/4/19 11:00 am
Лице за контакт: Людмила Филипова - вътрешен одитор при Общинска администрация - Берковица и Ръководител на проекта
Телефон за контакт: 08953 89102

163 „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион “ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020 .

Дата и час на публикуване: 2/4/19 4:22 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904163
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион " по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020 .
Описание: Изработване на печатни информационни материали (плакати, дипляни, бележници, папки и брошури), включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион " по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020„ Предвижда изпълнението на следните дейности: Дейност № 1: Изработване на плакати - 100 бр. Дейност № 2: Изработване на дипляни - 300 бр. Дейност № 3: Изработване на бележници -200 бр. Дейност № 4: Изработване на папки - 300 бр. Дейност № 5: Изработване на брошури - 300 бр. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация.
Номер на преписка в АОП: 9087162
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087162
Прогнозна стойност: 2215 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 19/4/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/4/19 11:00 am
Лице за контакт: Людмила Филипова - вътрешен одитор при Общинска администрация - Берковица и Ръководител на проекта
Телефон за контакт: 08953 89102

153 „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност“ по проект „JOYRIDE – Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“

Дата и час на публикуване: 3/12/18 10:38 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201812153
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност“ по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“
Описание: „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност“ по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1:Организиране и провеждане на пресконференции по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“; Обособена позиция № 2:Изработване на банери, рол банер, експо стена тип pop-up и промоционални материали (туристически раници и химикалки) по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“; Обособена позиция № 3:Изработване на печатни информационни материали (папки за проекта, персонални тефтери, настолни календари и бележници с лепящи се листчета), включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“. Обособена позиция № 4:Изработване на промоционални материали (спортни екипи и шапки), включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“.
Номер на преписка в АОП: 9083783
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083783
Прогнозна стойност: 14443.07 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/12/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/12/18 11:00 am
Лице за контакт: Мая Каменова - мл. експ. "Туризъм"
Телефон за контакт: 0953 89209

152 „Осигуряване на транспорт и хотелско настаняване за нуждите на Община Берковица“ по проект „JOYRIDE – Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“

Дата и час на публикуване: 20/11/18 2:55 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201811155
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Осигуряване на транспорт и хотелско настаняване за нуждите на Община Берковица“ по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“
Описание: „Осигуряване на транспорт и хотелско настаняване за нуждите на Община Берковица“ по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица.
Номер на преписка в АОП: 9083307
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083307
Прогнозна стойност: 31626.72 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 28/11/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/11/18 11:00 am
Лице за контакт: Мая Каменова - мл. експ. "Туризъм"
Телефон за контакт: 0959 89129

149 „Приготвяне и доставка на готова храна „кетъринг“ през 2019 г. за нуждите на Центровете за настаняване от семеен тип в община Берковица по две самостоятелно обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 30/10/18 1:38 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201810149
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Приготвяне и доставка на готова храна "кетъринг" през 2019 г. за нуждите на Центровете за настаняване от семеен тип в община Берковица по две самостоятелно обособени позиции.“
Описание: „Приготвяне и доставка на готова храна "кетъринг" през 2019 г. за нуждите на Центровете за настаняване от семеен тип в община Берковица по две самостоятелно обособени позиции.“ Обособена позиция № 1 е: "Ежедневна доставка през 2019 г. на готови ястия за закуска, обяд и вечеря-кетъринг за нуждите на лицата, потребители на социалната услуга, настанени в "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост", находящ се в гр. Берковица, ул. “Проф. Александър Фол" № 2, от собствен бюджет." Обособена позиция № 2 "Ежедневна доставка през 2019 г. на готови ястия за закуска, обяд и вечеря-кетъринг за нуждите на лицата, потребители на социалната услуга настанени в "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост", находящ се в гр. Берковица, ул. “Стефан Стамболов" № 34, от собствен бюджет."
Номер на преписка в АОП: 9082571
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082571
Прогнозна стойност: 42924 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/11/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 16/11/18 11:00 am
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89102

148 „Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 19/10/18 11:33 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201810148
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“
Описание: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“ Обособена позиция № 1: Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ в град Берковица/участък между ул. „Даме Груев“ и ул. „Опълченска“, съответно ОТ-143 до ОТ 185А.“ Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Щърковица“ в град Берковица/участък между ул. „Даме Груев“ и ул. „Кестенарска“, съответно ОТ-136 до ОТ 136 А.“
Номер на преписка в АОП: 9082125
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082125
Прогнозна стойност: 17153 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 13/11/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 14/11/18 11:00 am
Лице за контакт: Гриша Григоров - гл. спец. "ИК" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89105

146 „Изграждане на канализационна мрежа на улици в град Берковица-поетапно строителство: Втори етап-ул.“Кирил и Методий“ гр. Берковица.“

Дата и час на публикуване: 27/9/18 2:45 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201809146
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Изграждане на канализационна мрежа на улици в град Берковица-поетапно строителство: Втори етап-ул.“Кирил и Методий“ гр. Берковица.“
Описание: СМР за изграждане на канализация за битови отпадъчни води по ул. “Кирил и Методий“ гр. Берковица с дължина 1134,07 м – доизграждане на Главен клон I от РШ10 на кръстовището с ул. “Бук“ до съществуващата РШ на кръстовището на ул. “Кирил и Методий“ и ул. “Берковска река“ и ул. “Гоце Делчев“. Канализацията ще се доизгради от ОТ 790 по ул. “Кирил и Методий“ до ОТ 854 на ул. “Берковска река“.
Номер на преписка в АОП: 9081261
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081261
Прогнозна стойност: 216666.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 22/10/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/10/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116

144 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет – Берковица, по седем обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 31/8/18 3:17 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808144
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет - Берковица, по седем обособени позиции“
Описание: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет - Берковица, по седем обособени позиции“: Обособена позиция № 1. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема с маршрути „София - Берковица“ и „Берковица - Козлодуй“. Обособена позиция № 2. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица с маршрути „Монтана - Берковица“, „Берковица-Долни Цибър“ и „Берковица – Черкаски“. Обособена позиция № 3. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема с маршрути „Берковица – Бързия“, „Берковица – Бокиловци“, „Берковица – Костенци“ и „І-ва градска линия“. Обособена позиция № 4. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема с маршрути „Берковица - Черешовица“. Обособена позиция № 5. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение за учебната 2018/2019 година, с автобус, съгласно маршрутно разписание за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2018/2019 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката“. Обособена позиция № 6. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици подлежащи на задължително обучение за учебната 2018/2019 година с автобус за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2018/2019 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката, съгласно маршрутно разписание кв. „Беговица„- ж.к. „Заряница„- III ОУ гр. Берковица – I ОУ гр. Берковица - ж.к. „Изгрев“ – II ОУ“. Обособена позиция № 7. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици от гимназиален етап, съгласно маршрутно разписание автоспирка кв. „Раковица„ – автоспирка Битов комбинат за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2018/2019 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката“.
Номер на преписка в АОП: 9080335
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9080335
Прогнозна стойност: 62039.16 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/9/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/9/18 11:00 am
Лице за контакт: Мирослав Тонов - Директор дирекция "ИРЗГЕ"
Телефон за контакт: 0953 89127

142 „Изпълнение на мерки за информация и комуникации по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“ по три обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 23/8/18 9:50 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808142
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изпълнение на мерки за информация и комуникации по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец" по три обособени позиции.“
Описание: „Изпълнение на мерки за информация и комуникации по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец" по три обособени позиции.“ Обособена позиция № 1:“Организиране и провеждане на публични събития по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец"; Обособена позиция № 2:“Изработване на билборд, постоянна табела, банер и промоционални материали по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец"; Обособена позиция № 3:“Изработване на печатни информационни материали (тефтери, папки, чанти текстил, информационни дипляни и стикери), включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец"
Номер на преписка в АОП: 9079994
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079994
Прогнозна стойност: 12000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 30/8/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 31/8/18 11:00 am
Лице за контакт: Валентин Христов - мл. експ. "Обществени поръчки"
Телефон за контакт: 0953 89102

139 „Изграждане на канализационна мрежа на улици в град Берковица-поетапно строителство: Втори етап-ул.“Кирил и Методий“ гр. Берковица.“

Дата и час на публикуване: 8/8/18 9:40 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808139
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: „Изграждане на канализационна мрежа на улици в град Берковица-поетапно строителство: Втори етап-ул.“Кирил и Методий“ гр. Берковица.“
Описание: СМР за изграждане на канализация за битови отпадъчни води по ул. “Кирил и Методий“ гр. Берковица с дължина 1134,07 м – доизграждане на Главен клон I от РШ10 на кръстовището с ул. “Бук“ до съществуващата РШ на кръстовището на ул. “Кирил и Методий“ и ул. “Берковска река“ и ул. “Гоце Делчев“. Канализацията ще се доизгради от ОТ 790 по ул. “Кирил и Методий“ до ОТ 854 на ул. “Берковска река“.
Номер на преписка в АОП: 9079410
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079410
Прогнозна стойност: 216666.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 30/8/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 31/8/18 2:00 pm
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

138 „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица с подобекти: ул. „Тузлата“ от ОТ49 до ОТ52 и ул. „Здравец“ от ОТ41 до ОТ49, общ. Берковица по проект №12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 3/8/18 1:25 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808138
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица с подобекти: ул. "Тузлата" от ОТ49 до ОТ52 и ул. "Здравец" от ОТ41 до ОТ49, общ. Берковица по проект №12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица с подобекти: ул. "Тузлата" от ОТ49 до ОТ52 и ул. "Здравец" от ОТ41 до ОТ49, общ.Берковица по проект №12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“ Проект №12/07/2/0/00508 с наименование: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица, ул. "Тузлата" от ОТ49 до ОТ52, ул. "Здравец" от ОТ41 до ОТ49, ул. "Райко Даскалов" от ОТ993 до ОТ382а, ул. "Кестенярска" от ОТ25 до ОТ886, ул. "Даме Груев" от ОТ233а до ОТ605, ул. "Заряница" от ОТ40 до ОТ8, ул. "Тимок" от ОТ939 до ОТ313а, ул. "Мусала" от ОТ365 до ОТ698, общ. Берковица и на територията на с. Бързия, ул. "Артец" от ОТ109 до ОТ145, ул. "Ком" от ОТ43 до ОТ125, общ. Берковица" се изпълнява от община Берковица по ДБФП №12/07/2/0/00508 от 14.06.2018 г. с ДФЗ по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Номер на преписка в АОП: 9079264
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079264
Прогнозна стойност: 257706.32 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 22/8/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/8/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

130 „Доставка на ехокардиограф за нуждите на Медицински център 1 – Берковица“

Дата и час на публикуване: 2/7/18 12:44 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201807130
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка на ехокардиограф за нуждите на Медицински център 1 - Берковица“
Описание: „Доставка на ехокардиограф за нуждите на Медицински център 1 - Берковица.“ Предмета на поръчката включва Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинско изделие /специализирана апаратура и принадлежности/ за нуждите на Медицински център 1 - Берковица, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделието, съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Номер на преписка в АОП: 9077977
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077977
Прогнозна стойност: 33333.33 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 16/7/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 17/7/18 10:30 am
Лице за контакт: Николай Петров - мл. експерт при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89128

123 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за проект № BG16RFOP001-5.001-0028 „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр.Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0028-C01 и № РД-02-37-159/13.12.2017 г., по приоритетна ос 5 „Регионална, социална инфраструктура“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по четири обособени позиции

Дата и час на публикуване: 29/3/18 8:47 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201803123
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за проект № BG16RFOP001-5.001-0028 „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0028-C01 и № РД-02-37-159/13.12.2017 г., по приоритетна ос 5 „Регионална, социална инфраструктура“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по четири обособени позиции
Описание: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за проект № BG16RFOP001-5.001-0028 „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0028-C01 и № РД-02-37-159/13.12.2017 г., по приоритетна ос 5 „Регионална, социална инфраструктура“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по четири обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Мебелировка“; Обособена позиция № 2 – „Специализирано оборудване“; Обособена позиция № 3 – „Компютърно, телевизионно, аудиовизуално оборудване и принадлежности, електродомакински уреди“; Обособена позиция № 4 – „Спортно обзавеждане/оборудване и играчки“. В рамките на проекта следва да се достави оборудване/обзавеждане, необходими за изпълнение на дейност по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица“, с бенефициент Община Берковица. Доставките по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническите спецификации по отделните обособени позиции, неразделна част от настоящата Обява.
Номер на преписка в АОП: 9074407
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9074407
Прогнозна стойност: 63501.93 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/4/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/4/18 10:30 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова Цветанова – Директор Дирекция „ИСТСУИП“ в ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116

114″ Избор на изпълнител за извършване на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Заряница“ в гр. Берковица от ОТ 8 до ОТ 24.“

Дата и час на публикуване: 21/11/17 11:26 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201711114
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: " Избор на изпълнител за извършване на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица "Заряница" в гр. Берковица от ОТ 8 до ОТ 24."
Описание: Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на стрроително монтажни работи /СМР/ по реконструкция и рахабилитация на вътрешна водопроводна мрежа за подмяна на съществуващи водопроводи и сградни водопроводни отклонения на ул. "Заряница" гр. Берковица ОТ 8 до ОТ 24, съгласно одобрен Технически проект. Подмяната на водопроводната мрежа в този участък да се изпълни с тръби полиетилен с висока плътност и полиетиленови фасонни парчета. При изпълнение на рехабилитацията е предвидено полагането на нови пожарни хидранти.
Номер на преписка в АОП: 9070609
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070609
Прогнозна стойност: 91206 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 6/12/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/12/17 11:00 am
Лице за контакт: Гриша Григоров-гл. специалист при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

112„Приготвяне и доставка на готова храна „кетъринг“ през 2018 г. за нуждите на Центровете за настаняване от семеен тип в община Берковица по две самостоятелно обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 8/11/17 10:01 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201711112
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Приготвяне и доставка на готова храна "кетъринг" през 2018 г. за нуждите на Центровете за настаняване от семеен тип в община Берковица по две самостоятелно обособени позиции.“
Описание: Обществената поръчка включва 2 обособени позиции. Предметът на Обособена позиция № 1 е: "Ежедневна доставка през 2018 г. на готови ястия за закуска, обяд и вечеря в индивидуални опаковки с прибори за еднократна употреба за хранене - кетъринг за нуждите на лицата, потребители на социалната услуга, настанени в "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост", находящ се в гр. Берковица, ул.“Проф. Александър Фол" № 2, от собствен бюджет." Предметът на Обособена позиция № 2 е: "Ежедневна доставка през 2018 г. на готови ястия за закуска, обяд и вечеря в индивидуални опаковки с прибори за еднократна употреба за хранене - кетъринг за нуждите на лицата, потребители на социалната услуга настанени в "Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост", находящ се в гр. Берковица, ул.“Стефан Стамболов" № 34, от собствен бюджет." Подробно описание на предмета на обществената поръчка се съдържа в Техническата спецификация за съответната обособена позиция– Приложение № 10
Номер на преписка в АОП: 9070113
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070113
Прогнозна стойност: 38325 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/11/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 16/11/17 11:00 am
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +359 95389102

108 Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученически автобусни линии, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет – Берковица, по две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 17/10/17 8:42 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1710108
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученически автобусни линии, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет - Берковица, по две обособени позиции“
Описание: „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученически автобусни линии, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет - Берковица, по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученическа автобусна линия кв. „Беговица„- ж.к. „Заряница„- III ОУ гр. Берковица – I ОУ гр. Берковица - ж.к. „Изгрев“ – II ОУ, подлежащи на задължително обучение за учебната 2017/2018 година, с автобус, съгласно маршрутно разписание за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2017/2018 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката“. Обособена позиция № 2. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици от гимназиален етап по ученическа автобусна линия автоспирка кв. „Раковица„ – автоспирка Битов комбинат, съгласно маршрутно разписание за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2017/2018 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката“.
Номер на преписка в АОП: 9069688
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069688
Прогнозна стойност: 6750 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/10/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/10/17 10:30 am
Лице за контакт: Мирослав Тонов - Директор Дирекция "ИРЗГЕОП" при ОбА Берковица
Телефон за контакт: 0953 89127

107 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица, по пет обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 23/8/17 8:42 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1708107
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица, по пет обособени позиции.
Описание: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица, по пет обособени позиции. Обособена позиция № 1: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема с маршрути „София - Берковица“ и „Берковица - Козлодуй“. Обособена позиция № 2: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица. Обособена позиция № 3: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема с маршрути „Берковица – Бързия“, „Берковица – Бокиловци“, „Берковица – Костенци“ и „І-ва градска линия“. Обособена позиция № 4: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема с маршрути „Берковица - Черешовица“. Обособена позиция № 5: Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение за учебната 2017/2018 година, с автобус, съгласно маршрутно разписание за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2017/2018 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката.
Номер на преписка в АОП: 9067604
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067604
Прогнозна стойност: 68992.95 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 30/8/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 31/8/17 10:30 am
Лице за контакт: Мирослав Тонов - Директор Дирекция "ИРЗГЕОП" при ОбА Берковица
Телефон за контакт: 0953 89127

103 „Изработването на комплексен проект „Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица“ за финансиране по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и упражняване авторски надзор”

Дата и час на публикуване: 10/7/17 10:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1706103
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: "Изработването на комплексен проект „Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица“ за финансиране по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и упражняване авторски надзор”
Описание: Основната цел на проекта е благоустрояване на съществуващия Гробищен парк на град Берковица и реконструкция на сградата за траурни ритуали, при запазване на годни елементи от съществуващата сграда. Обектът, предмет на проекта, обхваща частично изградена сграда за траурни ритуали със застроена площ 246.48 кв.м. на един етаж. Съществуващият Гробищен парк се нуждае от ново планиране и благоустройствени мероприятия, съгласно настоящите санитарно-хигиенни норми и др. изисквания, съгласно приложимото българско законодателство и подзаконовите актове на Общински съвет - Берковица. Предметът на обществената поръчка включва 2 дейности, както следва: Дейност № 1: Изготвяне на комплексен проект; Дейност № 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Номер на преписка в АОП: 9066081
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066081
Прогнозна стойност: 16666.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 18/7/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/7/17 11:00 am
Лице за контакт: Петко Петков - ст.експерт "ОПП" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953-89128

100 „Строително-ремонтни дейности на обекти на общ. Берковица по три обособени позиции”

Дата и час на публикуване: 18/5/17 8:58 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1705100
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Строително-ремонтни дейности на обекти на общ. Берковица по три обособени позиции”
Описание: Обществената поръчка обхваща 3 обособени позиции. Описанието на обособените позиции е, както следва: Обособена позиция №1 „Основен ремонт покрив на сградата на Детска градина“ с. Бързия.” Строително-ремонтните работи, предмет на обособената позиция обхващат подмяна и полагане на хидроизолация, поли от ламарина по бордовете, водосточни тръби и улуци. Обособена позиция №2 „Основен ремонт покрив на сградата на Детска ясла гр. Берковица.“ Строително-ремонтните работи, предмет на обособената позиция обхващат подмяна и полагане на хидроизолация, поли от ламарина по бордовете, водосточни тръби и улуци. Обособена позиция №3 „Текущ ремонт на сграда-общинска собственост, намираща се на ул. “Христо Ботев“ 2 в гр. Берковица с идентификатор 03928.511.538.1.“ Строително-ремонтните работи, предмет на обособената позиция обхващат ремонт на вътрешни части на сграда, скатен покрив, водосточни тръби и улуци и съпътстващи дейности. Целта на настоящите действия по организиране събиране на оферти чрез Обява е да бъдат избрани изпълнител/изпълнители, които да извършат СМР и/или СРР за подобряване на общото състояние на сградите. Изпълнението на поръчката е съгласно Технически спецификации по обособени позиции, неразделна част от настоящата Обява.
Номер на преписка в АОП: 9064430
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064430
Прогнозна стойност: 74414 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 6/6/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/6/17 11:00 am
Лице за контакт: Гриша Григоров - гл.специалист ТСУ при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 0958 89105

099 „Проектиране и авторски надзор за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство с. Замфирово, община Берковица” за финансиране по мярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията на МИГ Берковица и Годеч 2016 – 2020.”

Дата и час на публикуване: 15/5/17 8:53 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1705099
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: "Проектиране и авторски надзор за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство с. Замфирово, община Берковица” за финансиране по мярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията на МИГ Берковица и Годеч 2016 – 2020.”
Описание: Предметът включва изпълнението на 2 дейности: Дейност 1: Изготвяне на технически и работен проект, съгласно условията описани в Обявата, Техническа спецификация и Допълнителна информация към обява. Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Номер на преписка в АОП: 9064286
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064286
Прогнозна стойност: 5333.33 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 22/5/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/5/17 3:00 pm
Лице за контакт: Николай Петров - мл. експерт "ЕП" при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 0953 - 89128

098 „Изработването на комплексен проект „Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица“ за финансиране по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и упражняване авторски надзор”

Дата и час на публикуване: 12/5/17 9:49 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1705098
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: "Изработването на комплексен проект „Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица“ за финансиране по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и упражняване авторски надзор”
Описание: Основната цел на проекта е благоустрояване на съществуващия Гробищен парк на град Берковица и реконструкция на сградата за траурни ритуали, при запазване на годни елементи от съществуващата сграда. Обектът, предмет на проекта, обхваща частично изградена сграда за траурни ритуали със застроена площ 246.48 кв.м. на един етаж. Съществуващият Гробищен парк се нуждае от ново планиране и благоустройствени мероприятия, съгласно настоящите санитарно-хигиенни норми и др. изисквания, съгласно приложимото българско законодателство и подзаконовите актове на Общински съвет - Берковица. Предметът на обществената поръчка включва 2 дейности, както следва: Дейност № 1: Изготвяне на комплексен проект; Дейност № 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Прогнозна стойност: 16666.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 22/5/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/5/17 11:00 am
Лице за контакт: Петко Петков - ст.експерт "ОПП" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953-89128

http://berkovitsa.bg/profil_new/wp-content/plugins/download-attachments/images/ext/pdf.gif Обява 12.05.2017 15:52 – Даниел Благоев

097 Доставяне на материали по три обособени позиции по проект „Ще успеем заедно“, необходими и проеизтичащи от дейности свързани с изпълнение на проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001

Дата и час на публикуване: 9/5/17 9:39 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1705097
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка на материали и оборудване по три обособени позиции“ по проект „Ще успеем заедно“, необходими и произтичащи от дейности, свързани с изпълнение на проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Описание: „Доставка на материали и оборудване по три обособени позиции“ по проект „Ще успеем заедно“, необходими и произтичащи от дейности, свързани с изпълнение на проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обособените позиции са както следва: Обособена позиция №1 „Учебни пособия или помагала и спорт6ни пособия"; Обособена позиция №2 "Ансамбли дрехи"; Обособена позиция №3 „Оборудване и обзавеждане“ Доставките по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническите спецификации по отделните обособени позиции, неразделна част от настоящата Допълнителна информация.
Номер на преписка в АОП: 9064074
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064074
Прогнозна стойност: 42109.17 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 16/5/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 17/5/17 10:30 am
Лице за контакт: Анелия Якимова
Телефон за контакт: 0953-89125

096 „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩ. БЕРКОВИЦА ЗА 2017 Г.”

Дата и час на публикуване: 3/4/17 3:25 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1704096
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩ. БЕРКОВИЦА ЗА 2017 Г.”
Описание: Кратко описание: Избор на изпълнител с професионална квалификация и практически опит в областта на изпълнението на текущи ремонти и изкърпване на пътни участъци, включващи асфалтобетонови изкърпвания, фрезоване на асфалтова настилка, преасфалтиране, повдигане капаци на ревизионни шахти, на когото Община Берковица да възложи изпълнението на строително-ремонтните работи за обекта на настоящата поръчка. Строително ремонтни работи за извършване на текущ ремонт и изкърпване на пътни участъци в населените места на общ.Берковица, обхващат следните операции: -Изкърпване с плътен асфалтобетон, при дебелина средно 5 см с изрязване и обработване на фугата с битум; - Изкърпване с плътен асфалтобетон, при дебелина средно 5 см с фрезоване и обработване на фугата с битум; - Повдигане капаци на ревизионни шахти. СРР се разпределят прогнозно по населени места, както следва: 1.с.Замфирово, общ. Берковица-По улици „Ал. Стамболийски“, „Гоце Делчев, „9-ти Септември“, „Илия Генов“, „Христо Михайлов“ - прогнозно количество изкърпване с изрязване до 250 м2 2.с.Бързия, общ. Берковица-По улица „Васил Левски - прогнозно количество изкърпване с изрязване до 250 м2 3.с.Боровци общ. Берковица-По улица „Христо Ботев“-прогнозно количество изкърпване с изрязване до 150 м2 4.гр. Берковица-По ул. „Атанас Кюркчиев“, ул. „Поручик Грозданов“, ул. “Тимок“, ул. „Д-р Иван Панов“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Митрополит Кирил“, ул. „Георги Сава Раковски“, ул. „Ком“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Огоста“, ул. „Берковска река“, ул. „Отец Паисий“, от Д11 до кв.Раковица/ от км 73+580 до км 74+281/ , ул.“Александровска от км 74+281 до км 75+142, ул. „Хаджи Петър Хаджиилиев“ от км 75+142 до км 76+114, ул.“Николаевска“ от км 76+114 до км 76+650 - прогнозно количество изкърпване с изрязване до 1300 м2 и прогнозно количество изкърпване с фрезоване – 1000 м2. Прогнозно количество повдигане капаци на ревизионни шахти – 8 бр. Изпълнението на поръчката е съгласно Техническата спецификация, неразделна част от Допълнителната информация към обявата. Място на извършване: Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Берковица и населените места от община Берковица, област Монтана, Република България.
Номер на преписка в АОП: 9062963
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9062963
Прогнозна стойност: 44225 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 18/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/4/17 2:00 pm
Лице за контакт: Галина Борисова – гл. специалист „Строителство“ при ОА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89104

087 „Организиране и извършване на сухопътен транспорт: специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на децата от квартал „Раковица“ до детски градини „Звънче“ и „Малина“ в град Берковица по проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” финансиран със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.“

Дата и час на публикуване: 20/2/17 11:44 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702087
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Организиране и извършване на сухопътен транспорт: специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на децата от квартал „Раковица“ до детски градини „Звънче“ и „Малина“ в град Берковица по проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” финансиран със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.“
Описание: За изпълнение на една от основните дейности от проекта - осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход за обучение, възпитание и социализация в предучилищни, учебни заведения - детска градина „Звънче“ и детска градина „Малина“ извън ромския квартал в гр.Берковица е необходимо да се организира и извършва специализиран транспорт, ежедневно от понеделник до петък. Превоза се извършва по предварително зададени от Възложителя маршрути, както следва: МАРШРУТ  № 1: кв. Раковица – ДГ „Звънче“, Максимален брой пътуващи–20 деца, Час на пристигане в ДГ „Звънче“ – не по-късно от 8:15 ч.;  МАРШРУТ  № 2: кв. Раковица – ДГ „Звънче“ – ДГ „Малина“,Максимален брой пътуващи–20 деца,Час на пристигане в ДГ „Звънче“ – не по-късно от 8:15 ч.  МАРШРУТ  № 3: ДГ „Звънче“ - кв. Раковица,Максимален брой пътуващи–20 деца,Час на тръгване от ДГ „Звънче“ – не по-късно от 17:30 ч.  МАРШРУТ  № 4: ДГ „Малина“- ДГ „Звънче“ - кв. Раковица,Максимален брой пътуващи-20 деца, Час на тръгване от ДГ „Звънче“ – не по-късно от 17:30 ч. Маршрутните разписания на превоза по маршрутите зададени от Възложителя се изготвят от изпълнителя на обществената поръчка. Възложителят и превозвачът уточняват и замерват предварително километрите по всеки един от маршрутите на превоза на децата, за което подписват протокол. Курсовете ще се извършват по графици, които ще се утвърждават от Възложителя и ще се съгласуват с Фирмата –изпълнител на поръчката и детските градини-партньори по проекта. Изпълнителят е длъжен да съгласува маршрутните разписания и графици с Областен отдел „АА” по месторегистрация на превозвача и да представи необходимите документи при съгласуването. Превоза се извършва, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба №33/3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Дейностите по предмета на обществената поръчка за възлагане са подробно описани и представени в Техническа спецификация на възложителя, неразделна част от Обявата.
Номер на преписка в АОП: 9061615
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9061615
Прогнозна стойност: 20000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 28/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 1/3/17 2:00 pm
Лице за контакт: Анелия Якимова - гл. експерт „Образование“ при Общинска администрация – Берковица и Координатор по проект „Ще успеем заедно“
Телефон за контакт: 0953 89125

082 Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информиране и публичност по проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” се финансират със средства Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дата и час на публикуване: 23/1/17 12:55 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1701082
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информиране и публичност по проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” се финансират със средства Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация, неразделна част от Обявата.
Описание: Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информиране и публичност по проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” се финансират със средства Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация, неразделна част от Обявата. При изпълнение на поръчката следва да се извърши: 1. Изработване на Постоянна обяснителна табела – 6 броя; 2.Публикуване на общо 3 /три/ броя рекламно-информационни карета в регионална печатна медия и прессъобщения с цел представяне на проекта и резултатите от него пред местната общественост; 3.Подготовка на печатни материали, информационни материали и промоционални материали: - 100 броя плакати; - 150 броя диплянки; - 100 броя рекламни бележници; - 100 броя рекламни химикалки; - 100 броя рекламни папки-джоб; - 100 броя рекламни календари; Изпълнението на поръчката е съгласно Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Номер на преписка в АОП: 9060839
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060839
Прогнозна стойност: 1668 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 31/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 1/2/17 10:30 am
Лице за контакт: Анелия Якимова - гл. експерт при ОбА Берковица
Телефон за контакт: 0953 89125

081Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация и комуникация по проект № BG16RFOP001-2.001-0184„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С01 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дата и час на публикуване: 20/1/17 9:29 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1701081
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация и комуникация по проект № BG16RFOP001-2.001-0184„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С01 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Пълно описание на предмета на настоящата обществена поръчка е описан подробно в техническата спецификация, неразделна част от настоящата Допълнителна информация.
Описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши: 1. Организация и провеждане на 2 пресконференции при изпълнение на следните цели: 1.1 По време на първата пресконференция да се обяви официалния старт на проекта, неговите цели, предвидените дейности и очакваните резултати; на пресконференцията ще се акцентира върху факта, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.; 1.2 Втора /заключителна/ - представяне на постигнатите резултати от проекта. 2. Организация и провеждане на 11 бр. официални церемонии, както следва: 2.1. Церемония „Първа копка“ с която се обявява ефективния старт на проекта. 2.2. Церемонии за откриване на обектите – 10 броя. 3. Изработване на банер на стойка – 1 брой. 4. Изработване на 1 /един/ информационен билборд – временен, 1 /един/ постоянен билборд и 10 /десет/ бр. постоянни обяснителни табели за всяка сграда. 4.1.Билбордът следва да бъде поставен на подходящо място в близост до строи-телната площадка или място, посочено от Възложителя, където може лесно да се забележи от обществеността. Монтажът трябва да бъде извършен преди официалната церемония „Първа копка" и/или при стартиране на изпълнението на дейностите по проекта. Изпълнителят следва да смени временния билборд с постоянен билборд след приключване на дейностите по проекта и преди церемониите по откриване на обектите. 4.2. Постоянна обяснителна табела – 10 броя Информационните табели ще бъдат поставени на сградите, обект на обновяване по проекта: 1. В сградата, с адрес гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А; 2. В сградата, с адрес гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 41, вх. А и вх. Б; 3. В сградата, с адрес гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, вх. А и вх. Б; 4. В сградата, с адрес гр. Берковица, ул.“Добруджа“ № 7; 5. В сградата, с адрес гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 6, блок 5; 6. В сградата, с адрес гр.Берковица, ул. „Александровска“ №27, бл.25 и бл. Ален мак 35; 7. В сградата с адрес гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13; 8. В сградата с адрес гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 4, бл. Незабравка; 9. В сградата с адрес гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 31; 10. В сградата с адрес гр. Берковица, ул. „Шабовица“ № 34; 5. Публикуване преди и след всяка от пресконференциите и церемониите или общо на 10 /десет/ броя рекламно-информационни карета в регионална печатна медия и прессъобщения с цел представяне на проекта и резултатите от него пред местната общественост. 6. Подготовка на печатни материали, информационни материали и промоционални материали - 20 броя плакати; - 200 броя брошури; - 120 броя чанти-текстил - 120 броя тефтери; - 120 броя химикалки; - 120 броя флаш –памет /USB/; Изпълнението на поръчката е съгласно Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Номер на преписка в АОП: 9060795
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060795
Прогнозна стойност: 10000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 30/1/17 5:00 am
Срок за разглеждане на документите: 31/1/17 10:30 pm
Лице за контакт: инж. Мая Горанова - Гл. експерт при ОбА Берковица
Телефон за контакт: 0953 89129

080 Доставяне на материали по три обособени позиции по проект „Ще успеем заедно“, необходими и проеизтичащи от дейности свързани с изпълнение на проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001

Дата и час на публикуване: 17/1/17 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 170117
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Доставка на материали и оборудване по три обособени позиции“ по проект „Ще успеем заедно“, необходими и произтичащи от дейности, свързани с изпълнение на проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Описание: „Доставка на материали и оборудване по три обособени позиции“ по проект „Ще успеем заедно“, необходими и произтичащи от дейности, свързани с изпълнение на проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обособените позиции са както следва: Обособена позиция №1 „Учебни пособия или помагала и спорт6ни пособия"; Обособена позиция №2 "Ансамбли дрехи"; Обособена позиция №3 „Оборудване и обзавеждане“ Доставките по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническите спецификации по отделните обособени позиции, неразделна част от настоящата Допълнителна информация.
Номер на преписка в АОП: 9060728
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060728
Прогнозна стойност: 42109.17 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 26/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 27/1/17 10:30 am
Лице за контакт: Анелия Якимова
Телефон за контакт: 0953-89125

074 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица, по две обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 8/12/16 8:50 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1612074
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица, по две обособени позиции.“
Описание: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица, по следните обособени позиции: обособена позиция № 1. Автобусни линии от областната транспортна схема с маршрут МОНТАНА – ЗАМФИРОВО 1.1. маршрутно разписание № 012701 ( час на тръгване от АГ Монтана 10,30 часа, час на тръгване от с. Замфирово 08,30 часа, изпълнява се от понеделник до събота. 1.2. маршрутно разписание № 012702 ( час на тръгване от АГ Монтана 14,30 часа, час на тръгване от с. Замфирово 13,30 часа, изпълнява се от понеделник до петък. 1.3. маршрутно разписание № 012703 ( час на тръгване от АГ Монтана 17,00 часа, час на тръгване от с. Замфирово 15,30 часа, изпълнява се в неделя. обособена позиция № 2. Автобусни линии от общинската транспортна схема с маршрут БЕРКОВИЦА – ПЪРЛИЧЕВО 2.1. маршрутно разписание (час на тръгване от АГ Берковица 07,25 часа, изпълнява се от понеделник до петък). 2.2. маршрутно разписание (час на тръгване от АГ Берковица 17,20 часа, изпълнява се от понеделник до петък) 2.3. маршрутно разписание (час на тръгване от АГ Берковица 07,45 часа, изпълнява се в събота и неделя). 2.4. маршрутно разписание (час на тръгване от АГ Берковица 18,15 часа, изпълнява се в събота и неделя). 2.5. маршрутно разписание (час на тръгване от АГ Берковица 13,00 часа, изпълнява се от понеделник до петък) Изпълнението на предмета на обществената поръчка ще се осъществява в пълно съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от областната и общинската транспортна схема от квотата на Община Берковица. Утвърдените и съгласувани маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на възложителя. Обемът на поръчката е прогнозен, изчислен по актуални към момента на възлагане маршрутни разписания. Възложителят запазва правото си да прави предложения за промени в маршрутните разписания до компетентните органи по реда на Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Приблизителната стойност на поръчката е 34430.22 (тридесет и четири хиляди четиристотин и тридесет лева и двадесет и две стотинки) лева без ДДС и представлява предвидените за целта средства за компенсиране на превозвача в размер на утвърдените и отпуснати средства от републиканския бюджет за съответната година и е определена към датата на обявата за събиране на оферти за определяне на изпълнител на обществената поръчка и представлява сбор от прогнозните стойности по отделните обособени позиции за 2 (две) години По обособени позиции приблизителната стойност на поръчката е, както следва: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1- до 9 004.83 /девет хиляди и четири лв. и осемдесет и три ст./ лева без ДДС За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - до 25 425.39 /двадесет и пет четиристотин двадесет и пет лв. и тридесет и девет ст./ лева без ДДС
Номер на преписка в АОП: 9059642
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059642
Прогнозна стойност: 34430.22 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 16/12/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/12/16 10:30 pm
Лице за контакт: Мирослав Тонов-директор на дирекция ИРЗГЕОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89127

Договор – обособена позиция 1 – 06.02.2017 15:36

Договор – обособена позиция 2 – 06.02.2017 15:42

071 Избор на изпълнители по пет обособени позиции за извършване на независим финансов одит по проекти на община Берковица по административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дата и час на публикуване: 18/11/16 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 161118
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Избор на изпълнители по пет обособени позиции за извършване на независим финансов одит по проекти на община Берковица по административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“
Описание: Изпълнението на поръчката е съгласно Технически спецификации по обособени позиции, неразделна част от Допълнителната информация към Обявата, Инструкцията за изпълнение на ангажимент за договорени процедури с цел предоставяне на допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните нормативни правила на ЕС, Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.
Номер на преписка в АОП: ID№ 9058764/18.11.2016г.
Прогнозна стойност: 32040 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 28/11/16 11:30 am
Срок за разглеждане на документите: 29/11/2016
Лице за контакт: Мая Горанова
Телефон за контакт: 0953/89129

070 Приготвяне и доставка на готова храна „кетъринг“ за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип в община Берковица по две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 9/11/16 11:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611070
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Приготвяне и доставка на готова храна „кетъринг“ за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип в община Берковица по две обособени позиции
Описание: Обществената поръчка включва 2 обособени позиции. Предметът на Обособена позиция № 1 е: Ежедневна доставка на готови ястия за закуска, обяд и вечеря в индивидуални опаковки с прибори за еднократна употреба за хранене - кетъринг за нуждите на лицата в „Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания“, от собствен бюджет. Предметът на Обособена позиция № 2 е: Ежедневна доставка на готови ястия за закуска, обяд и вечеря в индивидуални опаковки с прибори за еднократна употреба за хранене - кетъринг, за нуждите на лицата в „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост“, от собствен бюджет. Пълният обем на предмета на обществената поръчка е описан в Техническата спецификация за всяка една от двете обособени позиции.
Номер на преписка в АОП: 9058387
Прогнозна стойност: 36195 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 17/11/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 18/11/2016
Лице за контакт: Юлия Евгениева-гл.експерт при ОбА Берковица
Телефон за контакт: 0953/89120

069 Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на учебна, спортна площадка при III-то ОУ „Иван Вазов“ гр.Берковица

Дата и час на публикуване: 27/10/16 9:39 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1610069
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на учебна, спортна площадка при III-то ОУ "Иван Вазов" гр.Берковица
Описание: Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на учебна, спортна площадка при III-то ОУ "Иван Вазов" гр.Берковица
Прогнозна стойност: 77000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/11/2016
Срок за разглеждане на документите: 16/11/2016
Лице за контакт: Галина Борисова-гл.специалист Строителство при ОА-Берковица
Телефон за контакт: 0953/89104

067 Избор на изпълнители по пет обособени позиции за провеждане на мерки по публичност и информираност за проекти на община Берковица по административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” и по процедура BG16RFOP001-8.003 – „Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дата и час на публикуване: 14/10/16 8:54 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1610067
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Избор на изпълнители по пет обособени позиции за провеждане на мерки по публичност и информираност за проекти на община Берковица по административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” и по процедура BG16RFOP001-8.003 - „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнението на поръчката е съгласно Технически спецификации по обособени позиции, неразделна част от документацията за участие и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Описание: Избор на изпълнители по пет обособени позиции за провеждане на мерки по публичност и информираност за проекти на община Берковица по административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” и по процедура BG16RFOP001-8.003 - „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнението на поръчката е съгласно Технически спецификации по обособени позиции, неразделна част от документацията за участие и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Номер на преписка в АОП: ID № 9057490/14.10.16г.
Прогнозна стойност: 22073.29 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/10/2016
Срок за разглеждане на документите: 26/10/2016
Лице за контакт: Мая Горанова-гл. експерт при ОА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89129

065 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане и извършване на основен ремонт на обекти в гр. Берковица

Дата и час на публикуване: 14/9/16 1:30 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1609065
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане и извършване на основен ремонт на обекти в гр. Берковица
Описание: Предметът на обществената поръчка е: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане и извършване на основен ремонт на обекти в гр. Берковица. В предмета е включен строителен надзор по време на СМР на следните 2 /два/ обекта: Обект №1: "СМР за извършване на основен ремонт, рехабилитация на водопровод по ул. "Райко Даскалов" и ул. "Мусала" гр. Берковица. Обект №2: "СМР за изграждане на учебна, спортна площадка при III-то ОУ "Иван Вазов" гр. Берковица. Изпълнението на поръчката е съгласно Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие. Строителния надзор по настоящата поръчка е неразделна част от изпълнението на обекти по поименния списък за капиталови разходи при Община Берковица.
Прогнозна стойност: 1803 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 26/09/2016
Срок за разглеждане на документите: 27/09/2016
Лице за контакт: Галина Борисова-гл. специалист при ОА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89104

064 „Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане и извършване на основен ремонт на обекти в гр. Берковица.“

Дата и час на публикуване: 9/9/16 3:35 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1609064
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: "Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане и извършване на основен ремонт на обекти в гр. Берковица."
Описание: Обществената поръчка обхваща 2 обособени позиции. Описанието на обособените позиции е, както следва: Обособена позиция №1 "СМР за извършване на основен ремонт, рехабилитация на водопровод по ул. "Райко Даскалов" и ул. "Мусала" гр. Берковица." Обособена позиция №2 "СМР за изграждане на учебна, спортна площадка при III-то ОУ "Иван Вазов" гр. Берковица." Изпълнението на поръчката е съгласно Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.
Номер на преписка в АОП: 9056356
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9056356
Прогнозна стойност: 115000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 27/09/2016

062 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за извършване на основен ремонт на два обекта в общ. Берковица

Дата и час на публикуване: 26/7/16 11:01 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1607062
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: 062 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за извършване на основен ремонт на два обекта в общ. Берковица
Номер на преписка в АОП: 9054681
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054681
Прогнозна стойност: 4000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 03/08/2016
Лице за контакт: Галина Борисова
Телефон за контакт: 0953/89104

060 СМР за извършване на основен ремонт на обекти в общ. Берковица по 2 обособени позиции

Обява – 28.06.2016 16:38

Съобщение за обява – 28.06.2016 16:38

Допълнителна информация към обява – 28.06.2016 16:45 – 1,2, 3,4,5, 6, 7,8,9,10,11,12,13

Отговор на запитване 06.07.2016 13:40

Отговор на запитване 06.07.2016 13:40

 

Дата и час на публикуване: 28/6/16 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1606060
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: СМР за извършване на основен ремонт на обекти в общ. Берковица по две обособени позиции
Описание: СМР за извършване на основен ремонт на обекти в общ. Берковица по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „СМР за извършване на основен ремонт на път № МОN3015 /Гаганица – Котеновци/ – Лесковец, от км 0+000 до км+600. Обособена позиция №2 „СМР за извършване на основен ремонт, рехабилитация на пътната настилка /част пътна/ от инвестиционен проект по PBBM на ул. „Синчец“, ул. „Оборище“ и ул. „Кочо Честименски“, гр. Берковица, включва три подобекта: 2.1. подобект №1 – ул. „Синчец“ – oт ОТ 268 до ОТ 270 с L – 85 м и B – 3,50 м – oт ОТ 270 до ОТ 273 с L – 175 м и B – 6,00 м – oт ОТ 268 до ОТ 270 с L – 95 м и B –4,00 м 2.2. подобект №2 – ул. „Оборище“ – oт ОТ 554 до ОТ 560 с L – 310 м и B – 6,00 м 2.3. подобект №3 – ул. „Кочо Честименски“ – ляво платно oт ОТ 139 до ОТ 140 с L – 229 м и B – 5,50 м – дясно платно oт ОТ 139 до ОТ 140 и ОТ 141 с L – 233 м и B – 7,00 м
Номер на преписка в АОП: ОП-3/2016-0011
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053919
Прогнозна стойност: 153332 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/07/2016
Срок за разглеждане на документите: 18/07/2016