066 РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА (Път MON2008, Път MON1091, Път MON 1012, Път MON 2002, Път MON 1001, Път МON 1013)“, С КОЙТО ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“ Проектното предложение е по подмярка 7.2. ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

KSS 1 – публикувано  19.09.2016

КСС-2 – публикувано  19.09.2016

КСС-3 – публикувано  19.09.2016

КСС-4 – публикувано  19.09.2016

КСС-5 – публикувано  19.09.2016

КСС-6 – публикувано  19.09.2016

Преминаване на окоп – публикувано  19.09.2016

ОКС-1 – публикувано  19.09.2016

ОКС-2 – публикувано  19.09.2016

Разположение на турбините – публикувано  19.09.2016

Пазарно проучване – публикувано  19.09.2016