111„Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020 г. по три обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 3/11/17 12:05 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201711111
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Прекратена
Наименование: „Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020 г. по три обособени позиции.“
Описание: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по три обособени позиции.“ Обособена позиция № 1 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул.“Добруджа“ № 7“; Обособена позиция №2 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 31“; Обособена позиция № 3 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Шабовица“ № 34“. Предметът на поръчката по всяка обособена позиция включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект; извършване на СМР по одобрен работен проект; упражняване на авторски надзор и съдействие при осигуряване на необходимите съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство. Всички дейности, следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, Техническата спецификация по съответната обособена позиция и Методическите указания на ОПРР 2014-2020г. Пълната информация, относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка за всеки обект по обособена позиция е подробно описана и регламентирана в Поканата за участие в процедурата, публикувана в "Профила на купувача" на Общината.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0023
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=351365
Прогнозна стойност: 161559.94 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 4/12/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 5/12/17 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 095389129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение03.11.2017 15:48 2 MB
doc Покана ОП1-103.11.2017 18:15 22 kB
doc Покана ОП1-203.11.2017 18:15 22 kB
doc Покана ОП2-103.11.2017 18:16 22 kB
doc Покана ОП2-203.11.2017 18:17 22 kB
doc Покана ОП3-103.11.2017 18:18 22 kB
doc Покана ОП3-203.11.2017 18:18 22 kB
pdf Техническа спецификация ОП103.11.2017 18:19 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП203.11.2017 18:20 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП303.11.2017 18:21 4 MB
doc Техническа документция ОП103.11.2017 18:23 22 kB
doc Техническа документация ОП203.11.2017 18:24 22 kB
doc Техническа документация ОП303.11.2017 18:25 22 kB
doc Образци и договори03.11.2017 18:28 434 kB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол03.11.2017 18:38 375 kB
pdf Доклад11.12.2017 15:34 12 MB
pdf Протокол 111.12.2017 15:34 2 MB
pdf Протокол 211.12.2017 15:34 5 MB
pdf Протокол 311.12.2017 15:34 5 MB
pdf Протокол 411.12.2017 15:34 2 MB
pdf Решение за определяне на изпълнител11.12.2017 15:35 1 MB
pdf Решение за прекратяване по обособени позиции11.12.2017 15:35 3 MB
pdf Обявление за възложена поръчка28.12.2017 13:05 4 MB
pdf Решение за прекратяване и отмяна на ОП 223.01.2018 12:49 2 MB
pdf Обявление за възложена поръчка06.02.2018 11:04 3 MB