106 Доставка чрез покупка на гориво (бензин и дизел) и ГСМ за МПС на: Общинска администрация – Берковица, ДСП – Берковица, ДВХД-Бистрилица, ДСХОЛБ-Берковица, ЦНСТ/ВХУИ-Берковица, ОМ“Комунални дейности – Берковица“ гр. Берковица и ЦОП – Берковица, звена на бюджетна издръжка-крайни получатели на територията Община Берковица за периода 2017 – 2021 година.

Дата и час на публикуване: 14/8/17 11:45 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1708106
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: Доставка чрез покупка на гориво (бензин и дизел) и ГСМ за МПС на: Общинска администрация - Берковица, ДСП – Берковица, ДВХД-Бистрилица, ДСХОЛБ-Берковица, ЦНСТ/ВХУИ-Берковица, ОМ“Комунални дейности – Берковица“ гр. Берковица и ЦОП - Берковица, звена на бюджетна издръжка-крайни получатели на територията Община Берковица за периода 2017 – 2021 година.
Описание: Предметът на договора е доставка на бензин, дизелово гориво и ГСМ за ДВГ на моторните превозни средства(МПС), обслужващи Общинска администрация гр. Берковица, Домашен социален патронаж(ДСП) гр.Берковица, Дом за възрастни хора с деменция(ДВХД) с.Бистрилица, Дом за стари хора с отделение за лежащо болни(ДСХОЛБ) гр. Берковица, Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост(ЦНСТВХУИ) гр. Берковица, ОМ"Комунални дейности - Берковица" гр. Берковица и Център за общиствена подкрепа (ЦОП) гр. Берковица, която ще се финансира от бюджета на Община Берковица. Доставката следва да осигури зареждане със следните видове горива: Бензин А95Н, дизелово гориво и гориво-смазочни материали(ГСМ) за ДВГ на МПС собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, пътуващи по общинската и републиканска пътна мрежа. Количествата са ориентировъчни и Община Берковица не се задължава да ги изпълнява в пълния обем и стойност за договорния период. Община Берковица си запазва правото да усвои количества над прогнозните през срока и при условията на договора при възникнали нужди и в рамките на бюджетните средства на ОБщина Берковица. Прогнозните количества за целия период на доставката от четири години са както следва: Бензин А95Н - 43 020 литра (+/-10%), Дизелово гориво - 194 456 литра (+/-10%), ГСМ - при необходимост през договорния период.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0020
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=348785
Прогнозна стойност: 473693.96 лв.
Лице за контакт: Валентин Христов – ст. експерт в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 0953/89102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура14.08.2017 14:13 2 MB
pdf Обявление за възложена поръчка04.09.2017 15:35 Генкова 3 MB
pdf Борсов договор04.09.2017 15:35 Генкова 2 MB
pdf Обявление за приключване на договор30.11.2021 15:43 Мария Винарова 281 kB