121 „Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ в рамките на проект „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица по две обособени позиции.”

Дата и час на публикуване: 9/3/18 4:44 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201803121
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ в рамките на проект „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица по две обособени позиции.”
Описание: „Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ в рамките на проект „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица”, договор №12/07/2/0/00441/10.11.2017 г. с ДФЗ, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони по две обособени позиции.“ В рамките на поръчката са обособени две позиции, както следва: Обособена позиция №1:Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица с подобекти: № 1: път MON 2008 - II-81 - Бързия - III-812 , Участък от км 0+000.00 до км 1+842.97; № 2: път MON 1091 с. Слатина - граница община Вършец, участък от км 3+900 до км 5+600 № 3: път MON 1012/II-81, Берковица-Благово/Боровци/-III-815 от км: 0+000 до км: 1+870 № 4: път MON 2002 ул. Котеновско шосе - разклон за язовир, от км 0+000 до км 3+515“ №5: път MON 1013 III-815 - Гаганица - Котеновци - Черешовица, участък от км 0+000 до км 4+790 Обособена позиция №2: Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища в община Берковица Път MON1001 - участък в гр. Берковица по ул. "Бук" от км 3+260 до км 3+845.19 Предмета на обществената поръчка включва СМР за реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на община Берковица по съответната обособена позиция, като проектното трасе, следва съществуващото трасе. Проектната ос следва оста на съществуващия път. В участъка ще се положат следните конструктивни пластове: асфалтобетон – неплътен /биндер/ до необходиммото ниво и асфалтобетон – плътен. Отвеждането на дъждовните води от настилката, банкетите и откосите ще се осъществява посредством надлъжните и напречни наклони, дъждоприемни шахти и отводнителни окопи. Запазват се съществуващите съоръжения, за които са предвидени ремонтни дейности. За всички съществуващи съоръжения се предвижда почистване на вток и отток, почистване и профилиране на съществуващи окопи; заскаляване на някои съоръжения и бетон за надграждане на шапките и стеничките. За рехабилитация на банкетите се предвижда изземване на неподходящия повърхностен пласт, полагане на първи пласт трошен камък до ниво съществуваща настилка и полагане на втори пласт до ниво на износващия пласт на настилката.На участъци от общинските пътища на територията на община Берковица в урбанизираната територия ще се извърши ремонт на тротоарните настилки.Предвижда се на всеки участък/участъци от съответната обособена позиция изграждане на телекомуникационен колектор. Инвестиционния проект включва изграждане на защитни тръби и защитни шахти, положени в подземна инфраструктура.Специфичните цели са свързани с: -Подобряване на транспортно експлоатационните качества и носимоспособността на съществуващата пътна настилка за осигуряване условия на безопасност на движение,-комфорт на пътуващите, -отводняване на пътищата-Увеличаване привлекателността на Община Берковица, като качествено място за живот и развитие на бизнеса; -Доближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС чрез пълноценно използване на съществуващите ресурси и привличане на инвестиции за развитието на общината.Пълното описание на поръчката по обособените позиции се съдържа в техническите спецификации и инвестиционните проекти на обектите/подобектите.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0006
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=354993
Прогнозна стойност: 5428657.23 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 14/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 15/6/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 095389116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура12.03.2018 10:36 2 MB
pdf Обявление за поръчка12.03.2018 10:37 6 MB
doc Документация за участие13.03.2018 17:01 22 kB
doc Техническа спецификация ОП 113.03.2018 17:04 22 kB
xls Приложения към Техническа спецификация ОП 1-линеен график приложение А 113.03.2018 17:18 55 kB
xls Приложения към Техническа спецификация ОП 1-диаграма на работана ръка13.03.2018 17:22 31 kB
xls Приложения към Техническа спецификация ОП 1-диаграма на механизация13.03.2018 17:24 31 kB
pdf Техническа спецификация ОП 213.03.2018 17:26 11 MB
xls Приложения към Техническа спецификация ОП 2-линеен график приложение А 113.03.2018 17:28 62 kB
doc Инвестиционен проект на подобекти ОП 113.03.2018 17:25 22 kB
xls Приложения към Техническа спецификация ОП 2-диаграма на работна ръка13.03.2018 17:29 31 kB
xls Приложения към Техническа спецификация ОП 2- диаграма на механизация13.03.2018 17:30 31 kB
doc Инвестиционен проект на обект ОП 213.03.2018 17:32 22 kB
pdf Методика за оценка на офертите13.03.2018 17:32 4 MB
doc Образци и ЕЕДОП на "Word" формат13.03.2018 17:35 402 kB
xls Помощни сметки за ОП 1 и ОП 213.03.2018 17:37 52 kB
xls Помощна сметка телеком за ОП 1 и ОП 213.03.2018 17:39 40 kB
pdf ЕЕДОП на "PDF" формат13.03.2018 17:40 96 kB
zip ЕЕДОП на "PDF" и "XML" формат13.03.2018 17:42 98 kB
xls КСС за ОП 1 и ОП 213.03.2018 17:43 139 kB
pdf Проект на Договор13.03.2018 17:44 17 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол13.03.2018 17:44 757 kB
pdf Писмено разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП22.03.2018 16:58 1 MB
pdf Писмено разяснение № 2 по чл. 33, ал. 1 от ЗОП28.03.2018 13:26 712 kB
pdf Писмено разяснение № 3 по чл. 33, ал. 1 от ЗОП30.03.2018 11:56 574 kB
pdf Писмено разяснение № 4 по чл. 33, ал. 1 от ЗОП30.03.2018 15:31 377 kB
pdf Писмено разяснение № 5 по чл. 33, ал. 1 от ЗОП04.04.2018 13:51 979 kB
pdf Писмено разяснение № 6 по чл. 33, ал. 1 от ЗОП16.04.2018 12:43 449 kB
pdf Съобщение по чл. 203 от ЗОП25.04.2018 9:15 428 kB
pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация14.06.2018 10:40 2 MB
pdf Протокол № 131.08.2018 15:12 3 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП21.11.2018 17:05 358 kB
pdf Протокол № 210.12.2018 15:42 566 kB
pdf Протокол № 310.12.2018 15:43 13 MB
pdf Протокол № 410.12.2018 15:43 1 MB
pdf Доклад10.12.2018 15:44 17 MB
pdf Решение10.12.2018 16:58 4 MB
pdf Протокол № 518.03.2019 18:03 2 MB
pdf Протокол № 618.03.2019 18:03 11 MB
pdf Доклад18.03.2019 18:04 10 MB
pdf Решение18.03.2019 18:05 6 MB
pdf Протокол № 716.07.2019 16:19 11 MB
pdf Доклад16.07.2019 16:19 10 MB
pdf Решение16.07.2019 16:20 5 MB
pdf Обявление за възложена поръчка28.08.2019 10:25 4 MB
pdf Договор ОП128.08.2019 10:26 17 MB
pdf Приложение №1 към договор ОП128.08.2019 10:27 4 MB
pdf Приложение №2 към договор ОП128.08.2019 10:29 10 MB
pdf Приложение №3 към договор ОП128.08.2019 10:29 7 MB
pdf Договор ОП228.08.2019 10:29 18 MB
pdf Приложение №1 към договор ОП228.08.2019 10:29 11 MB
pdf Приложение №2 към договор ОП228.08.2019 10:29 9 MB
pdf Приложение №3 към договор ОП228.08.2019 10:29 2 MB
pdf Обявление за изпълнен договор №361 ОП202.09.2021 20:50 313 kB
pdf Обявление за изменение ОП107.10.2021 16:42 Мария Винарова 397 kB
pdf Анекс №1 към Договор №36007.10.2021 16:42 Мария Винарова 414 kB
pdf Обявление за изменение по Договор 36007.10.2021 16:42 Мария Винарова 390 kB
pdf Анекс към Договор №36007.10.2021 16:42 Мария Винарова 133 kB
pdf Обявление за изменение по Договор 36107.10.2021 16:42 Мария Винарова 382 kB
pdf Анекс към Договора №36107.10.2021 16:42 Мария Винарова 121 kB