122 „Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр.Берковица“

Дата и час на публикуване: 21/3/18 8:47 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201803122
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица“
Описание: „Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица“. Двете основни дейности по предмета на поръчката: Дейност 1: Оценка за съответствие на инвестиционния проект и Дейност 2: Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи, включително съставяне на окончателен доклад и технически паспорт;
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0007
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=355366
Прогнозна стойност: 4100 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/4/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/4/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова Цветанова – Директор Дирекция „ИСТСУИП“ в Общинска администрация – Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура21.03.2018 14:33 2 MB
pdf Обявление за поръчка21.03.2018 14:34 4 MB
doc Документация за участие21.03.2018 14:35 22 kB
pdf Техническа спецификация21.03.2018 14:35 5 MB
doc Опис-образец 121.03.2018 14:36 124 kB
doc ЕЕДОП-образец 2 "Word" формат21.03.2018 14:38 228 kB
pdf ЕЕДОП-образец 2 "PDF" формат21.03.2018 14:38 91 kB
zip ЕЕДОП-образец 2 "PDF" и "XML" формат21.03.2018 14:41 93 kB
doc Техническо предложение-образец 321.03.2018 14:42 124 kB
doc Декларация-образец 421.03.2018 14:42 110 kB
doc Декларация-образец 521.03.2018 14:43 109 kB
doc Декларация-образец 621.03.2018 14:44 109 kB
doc Ценово предложение-образец 721.03.2018 14:45 112 kB
pdf Проект на Договор21.03.2018 14:45 14 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол21.03.2018 14:46 3 MB
pdf Протокол № 123.05.2018 14:41 5 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП12.06.2018 11:04 320 kB
pdf Протокол № 220.06.2018 10:39 4 MB
pdf Протокол № 320.06.2018 10:39 2 MB
pdf Решение20.06.2018 10:40 2 MB
pdf Обявление за възложена поръчка20.08.2018 13:35 3 MB
pdf Договор20.08.2018 13:36 2 MB
pdf Приложения към Договор20.08.2018 13:37 3 MB
pdf Обявление за приключен договор19.12.2019 15:20 1 MB