124 Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на ДЦДУ в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр. Берковица.“

Дата и час на публикуване: 13/4/18 10:54 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201804124
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Прекратена
Наименование: Инженеринг-проектиране, упражняване на авторси надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект "Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на ДЦДУ в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр. Берковица."
Описание: Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица.“ Изпълнението на настоящата поръчка е дейност по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RF0P001-5.001-0028-C01 и рег.№РД-02-37-159 от 13.12.2017 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.- Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0008
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=356154
Прогнозна стойност: 277256.4 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/5/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП
Телефон за контакт: 0953 89116