125 „Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) за ремонт на пътища, улична мрежа и тротоари в Община Берковица, по шест обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 23/4/18 10:44 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201804125
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) за ремонт на пътища, улична мрежа и тротоари в Община Берковица, по шест обособени позиции"
Описание: „Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) за ремонт на пътища, улична мрежа и тротоари в Община Берковица, по шест обособени позиции:" Обособена позиция № 1 - “Рехабилитация на Общинска пътна мрежа с подобекти участъци от пътища MON 2004 Бокиловци, MON 3006 Песочница, MON 2007 Балювица, MON 1013 Гаганица в селото, MON 3015 Лесковец, MON 1013 Черешовица от км 4+700 до км 12+000, MON Пречиствателна станция“; Обособена позиция № 2 – „Рехабилитация на алеи в гробищен парк- Берковица“; Обособена позиция № 3 – „Рехабилитация на улица около площадно пространство Замфирово“; Обособена позиция № 4 – „Рехабилитация Промишлена зона“; Обособена позиция № 5 – „Текущ ремонт на улици в община Берковица за 2018г.“; Обособена позиция № 6 - „Ремонт на тротоари на ул.“Николаевска“ гр. Берковица”
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0009
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=356479
Прогнозна стойност: 155241.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 7/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 8/6/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура25.04.2018 13:04 2 MB
pdf Обявление за поръчка25.04.2018 13:05 6 MB
pdf Документация за участие25.04.2018 13:06 18 MB
pdf Методика за определяне на комплексна оценка на офертите в процедурата25.04.2018 13:08 609 kB
pdf Технически спецификации по обособени позиции25.04.2018 13:09 11 MB
doc Образци на документи и приложения25.04.2018 13:10 383 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат25.04.2018 13:11 81 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат25.04.2018 13:12 83 kB
pdf Проект на Договор25.04.2018 13:12 3 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол25.04.2018 13:13 478 kB
pdf Писмено разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП15.05.2018 16:45 808 kB
pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация17.05.2018 10:20 2 MB
xls Приложение 6.1.- КСС (във формат Excel) към образци17.05.2018 10:23 36 kB
pdf Протокол № 119.06.2018 14:26 8 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП02.07.2018 9:09 456 kB
pdf Протокол № 206.07.2018 18:27 4 MB
pdf Протокол № 306.07.2018 18:28 6 MB
pdf Доклад06.07.2018 18:29 17 MB
pdf Решение06.07.2018 18:29 5 MB
pdf Обявление за възложена поръчка01.08.2018 11:01 6 MB
pdf Договор ОП 101.08.2018 11:01 4 MB
pdf Приложения към Договор ОП 101.08.2018 11:02 4 MB
pdf Договор ОП 201.08.2018 11:02 4 MB
pdf Приложения към Договор ОП 201.08.2018 11:03 4 MB
pdf Договор ОП 301.08.2018 11:03 4 MB
pdf Приложения към Договор ОП 301.08.2018 11:04 4 MB
pdf Договор ОП 401.08.2018 11:05 4 MB
pdf Приложения към Договор ОП 401.08.2018 11:05 4 MB
pdf Договор ОП 501.08.2018 11:06 4 MB
pdf Приложения към Договор ОП 501.08.2018 11:06 3 MB
pdf Договор ОП 601.08.2018 11:07 4 MB
pdf Приложения към Договор ОП 601.08.2018 11:08 3 MB
pdf Обявление за приключване на Договор ОП 210.12.2018 17:12 1 MB
pdf Обявление за приключване на Договор ОП 410.12.2018 17:12 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП 311.12.2018 10:17 1 MB
pdf Обявление за приключен договор ОП 503.04.2019 17:25 1 MB
pdf Обявление за приключен договор ОП606.12.2019 14:25 1 MB