137 „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по проект №12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 3/8/18 9:05 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808137
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по проект №12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: В предмета на обществената поръчка се включва извършване, упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ на всички обекти в рамките на проект №12/07/2/0/00508 с наименование: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица, ул. "Тузлата" от ОТ49 до ОТ52, ул. "Здравец" от ОТ41 до ОТ49, ул. "Райко Даскалов" от ОТ993 до ОТ382а, ул. "Кестенярска" от ОТ25 до ОТ886, ул. "Даме Груев" от ОТ233а до ОТ605, ул. "Заряница" от ОТ40 до ОТ8, ул. "Тимок" от ОТ939 до ОТ313а, ул. "Мусала" от ОТ365 до ОТ698, общ. Берковица и на територията на с. Бързия, ул. "Артец" от ОТ109 до ОТ145, ул. "Ком" от ОТ43 до ОТ125, общ. Берковица" ДБФП №12/07/2/0/00508 от 14.06.2018 г. по подмярка 7.2“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в това число изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за съответния обект/подобект.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0017
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=360007
Прогнозна стойност: 33625.5 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 7/9/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 10/9/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура06.08.2018 10:48 3 MB
pdf Обявление за поръчка06.08.2018 10:49 5 MB
pdf Документация за участие07.08.2018 10:55 4 MB
pdf Техническа спецификация07.08.2018 10:56 8 MB
doc Образци07.08.2018 14:40 105 kB
doc Образец № 207.08.2018 14:41 212 kB
doc Образец № 307.08.2018 14:42 104 kB
doc Образец № 407.08.2018 14:44 77 kB
doc Образец № 507.08.2018 14:44 77 kB
doc Образец № 607.08.2018 14:45 78 kB
doc Образец № 707.08.2018 14:46 90 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат07.08.2018 14:47 91 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат07.08.2018 14:48 94 kB
pdf Проект на Договор07.08.2018 10:57 2 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол07.08.2018 10:57 844 kB
pdf Протокол № 114.09.2018 18:07 5 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП25.09.2018 13:42 348 kB
pdf Протокол № 204.10.2018 20:45 5 MB
pdf Протокол № 304.10.2018 20:46 2 MB
pdf Протокол № 404.10.2018 20:46 2 MB
pdf Доклад04.10.2018 20:47 13 MB
pdf Решение04.10.2018 20:47 4 MB
pdf Обявление за възложена поръчка24.10.2018 10:15 3 MB
pdf Договор24.10.2018 10:16 15 MB
pdf Приложение № 124.10.2018 10:16 8 MB
pdf Приложение № 224.10.2018 10:17 3 MB
pdf Приложение № 324.10.2018 10:17 1 MB
pdf Приложение № 424.10.2018 10:18 1 MB
pdf Приложение № 524.10.2018 10:18 619 kB
pdf Обявление за изпълнен договор07.10.2021 16:20 Мария Винарова 285 kB