165 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 4/4/19 4:26 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904165
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 21, ал. 2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителен надзор по време на СМР на обект „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2“
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл. 21, ал. 2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителен надзор по време на СМР на обект „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2“
Краен срок за подаване на оферти: 12/4/19 5:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209