164 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 3/4/19 2:21 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904164
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на СМР при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2““
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на СМР при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2““
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209