161 „Доставка на нови кофи за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци за нуждите на община Берковица.“

Дата и час на публикуване: 26/3/19 12:52 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201903161
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка на нови кофи за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци за нуждите на община Берковица.“
Описание: Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се осигури необходимата за общината доставка на нови кофи за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци, като доставката се извърши от изпълнителя, с негов транспорт и за негова сметка до град Берковица, област Монтана на адрес: Промишлена зона на гр.Берковица- двор на Общинско мероприятие комунални дейности. Изпълнителят ще има задължението да организира разтоварването на съдовете за битови отпадъци според указанията на представители на Възложителя по такъв начин, че да бъде възможно извършването на приемателния оглед на всяка бройка. Приемането се извършва от представители на Възложителя чрез визуален оглед и проверка на съпътстващите доставката документи. При констатиране на недостатъци или липса в документите, съпътстващи доставката, Възложителят ще забави подписването на приемо-предавателния протокол до привеждане на документите в надлежен вид. Очакван резултат: - доставка на 300 бр. нови кофи за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци с обем -110 литра,изработени изцяло от поцинкована ламарина- дебелина мин. 1,0 мм, които отговарят на всички действащи нормативни документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставката с транспорт на Изпълнителя, и с гаранционен срок на стоките-24 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка. Обхвата, задачите, дейностите, изискванията към изпълнението, характеристиките и пълното описание на предмета на поръчката се съдържа в техническата спецификация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0005
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=367641
Прогнозна стойност: 16666.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/4/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/4/19 11:00 am
Лице за контакт: Биляна Салтирова - инспектор "ОС" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89112

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура28.03.2019 14:05 2 MB
pdf Обявление за поръчка28.03.2019 14:06 3 MB
pdf Документация за участие28.03.2019 14:06 13 MB
doc Образци28.03.2019 14:07 362 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат28.03.2019 15:40 81 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат28.03.2019 15:41 89 kB
pdf Проект на договор28.03.2019 14:07 4 MB
pdf Техническа спецификация28.03.2019 14:08 385 kB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол28.03.2019 14:08 3 MB
pdf Относно предварителен контрол01.04.2019 18:13 465 kB
pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация11.04.2019 12:10 1 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП17.05.2019 16:18 346 kB
pdf Протокол № 103.06.2019 16:48 882 kB
pdf Протокол № 203.06.2019 16:49 763 kB
pdf Протокол № 303.06.2019 16:50 1 MB
pdf Протокол № 403.06.2019 16:51 2 MB
pdf Доклад03.06.2019 16:52 1 MB
pdf Решение03.06.2019 16:53 944 kB
pdf Обявление за възложена поръчка31.07.2019 10:05 3 MB
pdf Договор31.07.2019 10:06 4 MB
pdf Приложение №1 към договор31.07.2019 10:06 385 kB
pdf Приложение №2 към договор31.07.2019 10:06 1 MB
pdf Приложение №3 към договор31.07.2019 10:07 954 kB
pdf Обявление за изменение13.08.2019 11:25 2 MB
pdf Допълнително споразумение към договор №263 от 17.07.2019 г.13.08.2019 11:25 898 kB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка09.07.2020 16:59 456 kB