156 „Външна експертна помощ за организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от община Берковица и община Вършец“ съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по две обособени позиции“.

Дата и час на публикуване: 9/1/19 3:43 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201901156
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Външна експертна помощ за организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от община Берковица и община Вършец“ съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по две обособени позиции".
Описание: „Външна експертна помощ за организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от община Берковица и община Вършец“ съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по две обособени позиции". Обособена позиция №1 “Външна експертна помощ за организация и управление на Проекта от Експерт проектиране и изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци“; Обособена позиция №2 “Външна експертна помощ за организация и управление на Проекта от Експерт по финанси“;
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0001
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=365129
Прогнозна стойност: 60000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 31/1/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 1/2/19 11:00 am
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89 102

Прикачени документи:

Протокол № 2 30.05.2019 16.15 ч.

Протокол № 3 30.05.2019 16.15 ч.

Протокол № 4 30.05.2019 16.16 ч.

Решение 30.05.2019 16.16 ч.

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура10.01.2019 12:34 3 MB
pdf Обявление за поръчка10.01.2019 12:34 5 MB
pdf Документация за участие10.01.2019 12:35 2 MB
pdf Техническа спецификация10.01.2019 12:35 7 MB
doc Образци10.01.2019 12:36 365 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат10.01.2019 12:37 78 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат10.01.2019 12:48 80 kB
pdf Проект на Договор10.01.2019 12:48 9 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол10.01.2019 12:49 397 kB
pdf Протокол № 105.04.2019 15:37 12 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП03.05.2019 16:31 362 kB
pdf Решение за отмяна на Решение за определяне на изпълнител03.06.2019 16:57 2 MB
pdf Протокол 2 - Утвърден на 17.06.2019 г.17.06.2019 14:34 10 MB
pdf Протокол 3 - Утвърден на 17.06.2019 г.17.06.2019 14:34 2 MB
pdf Протокол 5 - Утвърден на 17.06.2019 г.17.06.2019 14:34 3 MB
pdf Решение № ОП-3/2019-0049 от 17.06.2019 г.17.06.2019 14:34 3 MB
pdf Обявление за възложена поръчка09.08.2019 11:01 3 MB
pdf Договор ОП109.08.2019 11:02 10 MB
pdf Приложение №109.08.2019 11:02 7 MB
pdf Приложение №209.08.2019 11:02 7 MB
pdf Приложение №309.08.2019 11:03 593 kB
pdf Приложение №409.08.2019 11:03 233 kB
pdf Обявление за възложена поръчка31.10.2019 13:49 3 MB
pdf Договор ОП231.10.2019 14:13 9 MB
zip Приложения към договор ОП231.10.2019 14:13 13 MB
pdf Обявление за изпълнен договор ОП127.02.2024 16:13 Мария Винарова 251 kB
pdf Обявление за изпълнен договор ОП227.02.2024 16:14 Мария Винарова 262 kB