154 „Преработка на работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект по проект „Частично обновяване на Централна Градска Част в гр. Берковица“ по Процедура чрез подбор „BG06RDNP001-19.090 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”, ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Дата и час на публикуване: 6/12/18 1:04 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201812154
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Възложена
Наименование: „Преработка на работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект по проект „Частично обновяване на Централна Градска Част в гр. Берковица“ по Процедура чрез подбор „BG06RDNP001-19.090 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група - Берковица и Годеч”, ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Описание: Предмета на обществената поръчка включва две дейности: дейност 1"Проектиране" и дейност 2 "Авторски надзор". Дейност 1.Проектиране:Актуализиране, доработка, допълнение и преработка на проектна документация от 2014 г., съгласно договор №027/16.01.2014 г., сключен между Община Берковица и „ИСИ 09“ ООД.Основни дейности, които да бъдат предвидени:Изграждане на ново енергоспестяващо парково осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността; в зоната на пешеходната алея пред сградата на Общинска администрация Берковица;Ремонт на пешеходната алея (подмяна на съществуващата настилка от бетонови плочи, повдигане и запазване на съществуващите камени бордюри) пред сградата на общинска администация Берковица, както и на пешеходната зона пред „Часовниковата кула“ (западната част на площада);Изграждане на ефектно фасадно светление в зоната пред сградата на общинска администация Берковица;Обособяване на нови места за почивка и отдих.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0025
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=364218
Прогнозна стойност: 6800 лв.
Лице за контакт: Гриша Григоров - гл. спец. "ИК" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89105