150 „Упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект №BG16M1OP002-2.005-0008 по ОПОС 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 9/11/18 9:04 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201811150
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Възложена
Наименование: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект №BG16M1OP002-2.005-0008 по ОПОС 2014-2020 г.“
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва упражняване на авторски надзор от проектантите по време на строителство, за обект и неговите етапи по проект: №BG16M1OP002-2.005-0008 с наименование „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по Административен договор № Д-34-29/29.05.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в рамките на процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Програмата. Изпълнителят ще осъществява авторски надзор по смисъла на чл. 162, ал. 2 във връзка с чл.160, ал.1 от ЗУТ в обем и обхват, съгласно одобрените инвестиционни проекти и Разрешение за строеж №7 от 02.03.2017 г., Разрешение за строеж №13 от 21.05.2018 г., Разрешение за строеж №14 от 21.05.2018 г. и съгласно изискванията на ЗУТ, приложимата нормативна уредба в Република България, и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0023
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=363372
Прогнозна стойност: 8000 лв.
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експ. "ОП" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89 102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура09.11.2018 11:44 3 MB
pdf Техническа спецификация09.11.2018 11:44 5 MB
pdf Проект на Договор09.11.2018 11:45 7 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол09.11.2018 11:45 802 kB
pdf Обявление за възложена поръчка20.02.2019 11:43 3 MB
pdf Договор20.02.2019 11:43 8 MB
pdf Приложение към Договор20.02.2019 11:44 5 MB