151 „Строителен надзор върху обект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, строителство на довеждаща инфраструктура и доставка на технологично и мобилно оборудване за инсталацията“

Дата и час на публикуване: 9/11/18 12:34 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201811151
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: "Строителен надзор върху обект "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, строителство на довеждаща инфраструктура и доставка на технологично и мобилно оборудване за инсталацията"
Описание: „Строителен надзор върху обект "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, строителство на довеждаща инфраструктура и доставка на технологично и мобилно оборудване за инсталацията“.“ В предмета на обществената поръчка се включва извършване, упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ на обект и неговите етапи в рамките на проект № BG16M1OP002-2.005-0008 с наименование: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по Административен договор № Д-34-29/29.05.2018 г.на МОСВ, № от ИСУН BG16M1OP002-2.005-0008-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0024
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=363398
Прогнозна стойност: 50000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 19/12/18 11:00 am
Срок за разглеждане на документите: 20/12/18 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експ. "ОП" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура12.11.2018 10:30 3 MB
pdf Обявление за поръчка12.11.2018 10:30 6 MB
pdf Документация за участие14.11.2018 11:04 3 MB
pdf Техническа спецификация14.11.2018 11:05 8 MB
doc Образци на документи и приложения14.11.2018 11:06 349 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат14.11.2018 11:07 84 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат14.11.2018 11:08 87 kB
pdf Проект на Договор14.11.2018 11:08 13 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол14.11.2018 11:09 793 kB
pdf Протокол № 104.04.2019 8:38 11 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП14.05.2019 10:33 656 kB
pdf Протокол № 212.06.2019 13:59 8 MB
pdf Протокол № 312.06.2019 14:00 2 MB
pdf Протокол № 412.06.2019 14:01 4 MB
pdf Доклад12.06.2019 14:01 3 MB
pdf Решение12.06.2019 14:01 2 MB
pdf Обявление за възложена поръчка11.11.2019 10:24 3 MB
pdf Договор11.11.2019 10:24 14 MB
zip Приложения към договор11.11.2019 10:24 14 MB
pdf Обявление за изпълнен договор29.02.2024 16:23 Мария Винарова 272 kB