141 „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Берковица по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020г. по две обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 15/8/18 10:41 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808141
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Берковица по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020г. по две обособени позиции“
Описание: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Берковица по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции“ Обособените позиции са както следва: Обособена позиция №1 „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица с подобекти: ул. "Райко Даскалов" от ОТ993 до ОТ382а, ул. "Кестенярска" от ОТ25 до ОТ886, ул. "Даме Груев" от ОТ233а до ОТ605, ул. "Заряница" от ОТ40 до ОТ8, ул. "Тимок" от ОТ939 до ОТ313а, ул. "Мусала" от ОТ365 до ОТ698, общ. Берковица.“ Обособена позиция №2 „Рехабилитация и реконструкция на улици и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на с. Бързия с подобекти: ул. "Артец" от ОТ109 до ОТ145, ул. "Ком" от ОТ43 до ОТ125, общ. Берковица.“
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0019
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=360418
Прогнозна стойност: 1423568.68 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 20/9/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 21/9/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура20.08.2018 10:21 3 MB
pdf Обявление за поръчка20.08.2018 10:22 5 MB
pdf Документация за участие20.08.2018 10:23 4 MB
pdf Технически спецификации20.08.2018 10:24 5 MB
xls Приложение №6 - Технически спецификации/Количествени сметки20.08.2018 10:28 149 kB
doc Инвестиционни проекти20.08.2018 10:30 22 kB
pdf Методика за оценка на офертите20.08.2018 10:53 5 MB
doc Образци20.08.2018 10:54 420 kB
xls Приложение № 1- Линеен календар OП120.08.2018 10:32 67 kB
xls Приложение № 1 - Линеен календар ОП220.08.2018 10:32 59 kB
xls Приложение № 2 - Диаграма на работна ръка20.08.2018 10:36 31 kB
xls Приложение № 3 - Диаграма на механизацията20.08.2018 10:37 31 kB
xls Приложение № 9.1.1 - КСС за ОП 120.08.2018 10:56 149 kB
xls Приложение № 9.2.2 - КСС за ОП 220.08.2018 10:57 129 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат20.08.2018 11:35 93 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат20.08.2018 11:36 95 kB
pdf Проект на Договор20.08.2018 11:01 3 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол20.08.2018 11:02 750 kB
pdf Протокол № 113.11.2018 13:41 13 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП14.12.2018 11:26 466 kB
pdf Протокол № 221.12.2018 17:41 4 MB
pdf Протокол № 321.12.2018 17:42 5 MB
pdf Доклад21.12.2018 17:42 5 MB
pdf Решение21.12.2018 17:42 6 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП15.07.2019 17:14 485 kB
pdf Протокол № 419.07.2019 9:31 2 MB
pdf Протокол № 519.07.2019 9:31 3 MB
pdf Доклад19.07.2019 9:31 3 MB
pdf Решение19.07.2019 9:32 5 MB
pdf Обявление за възложена поръчка22.08.2019 10:20 4 MB
pdf Договор ОП122.08.2019 10:21 20 MB
pdf Приложение №1 към договор ОП122.08.2019 10:21 5 MB
pdf Приложение №2 към договор ОП122.08.2019 10:22 18 MB
pdf Приложение №3 към договор ОП122.08.2019 10:22 8 MB
pdf Договор ОП222.08.2019 10:23 19 MB
pdf Приложение №1 към договор ОП222.08.2019 10:23 5 MB
pdf Приложение №2 към договор ОП222.08.2019 10:23 12 MB
pdf Приложение №3 към договор ОП222.08.2019 10:24 4 MB
pdf Обявление за изменение ОП107.10.2021 16:15 Мария Винарова 419 kB
pdf Анекс №1 към Договор №324 ОП107.10.2021 16:15 Мария Винарова 258 kB
pdf Обявление за изменение ОП207.10.2021 16:15 Мария Винарова 405 kB
pdf Анекс №1 към Договор №325 ОП207.10.2021 16:15 Мария Винарова 149 kB
pdf Обявление за приключване на договор ОП107.10.2021 16:15 Мария Винарова 321 kB
pdf Обявление за приключване на договор ОП207.10.2021 16:15 Мария Винарова 339 kB