202 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 18/10/19 4:42 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201910202
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“ код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., 2-ра покана, приоритетна ос: 5 „Ефективен регион“, специфична цел: 5.1 Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество, съгласно договор № 64564/09.05.2019 г.“
Описание: Пазарни консултации, съгласно по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“ код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., 2-ра покана, приоритетна ос: 5 „Ефективен регион“, специфична цел: 5.1 Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество, съгласно договор № 64564/09.05.2019 г.“. Обект на поръчката е „доставки“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти: 23/10/19 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експ. "ОП" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана18.10.2019 16:47 1 MB
pdf Техническа спецификация18.10.2019 16:47 3 MB
zip Образци18.10.2019 16:47 526 kB
pdf Протокол №122.11.2019 13:20 2 MB
pdf Решение22.11.2019 13:20 1 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-52-1 от 23.10.2019 г.22.11.2019 13:20 5 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-52-2 от 23.10.2019 г.22.11.2019 13:20 6 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-52-3 от 23.10.2019 г.22.11.2019 13:20 6 MB