186 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 3/7/19 3:40 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1906186
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на дейността строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: Пазарни консултации съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на дейността строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Краен срок за подаване на оферти: 10/7/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/7/19 11:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953 89209

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана03.07.2019 14:50 2 MB
pdf Техническа спецификация03.07.2019 14:50 7 MB
doc Образци03.07.2019 14:50 112 kB
pdf Протокол № 123.07.2019 16:36 1 MB
pdf Решение23.07.2019 16:36 1 MB
pdf Оферта с вх.№ФСД-70-00-39(1) от 10.07.201923.07.2019 16:36 4 MB
pdf Оферта с вх.№ФСД-70-00-39(2) от 10.07.201923.07.2019 16:37 6 MB
pdf Оферта с вх.№ФСД-70-00-39(3) от 10.07.201923.07.2019 16:37 6 MB