197 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 18/9/19 11:42 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201909197
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нова техника за разделно събиране и транспортиране на събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект №BG16M1OP002-2.005-0008-C01 по шест обособени позиции.”
Описание: Във връзка с обявяване на предстояща процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нова техника за разделно събиране и транспортиране на събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект №BG16M1OP002-2.005-0008-C01 по шест обособени позиции.”
Краен срок за подаване на оферти: 25/9/19 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана18.09.2019 12:50 2 MB
pdf Техническа спецификация18.09.2019 12:50 2 MB
zip Образци18.09.2019 12:50 549 kB
pdf Протокол №103.10.2019 16:17 290 kB
pdf Решение03.10.2019 16:17 173 kB
pdf Оферта с вх. №ФСД-66-00-23-1 от 25.09.2019 г.03.10.2019 16:17 1 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-66-00-23-2 от 25.09.2019 г.03.10.2019 16:17 3 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-66-00-23-3 от 25.09.2019 г.03.10.2019 16:17 2 MB