196 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 17/9/19 10:50 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201909196
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Прекратена
Наименование: Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна услуга” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна услуга” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Краен срок за подаване на оферти: 24/9/19 5:00 pm
Лице за контакт: Галя Николова - гл. спец. "Култура и младежки дейности"
Телефон за контакт: 0953 89144

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана17.09.2019 13:01 1 MB
pdf Техническа спецификация17.09.2019 13:01 536 kB
zip Образци17.09.2019 13:01 199 kB