190 „Упражняване на строителен надзор по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г. „

Дата и час на публикуване: 2/8/19 12:46 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201908190
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: „Упражняване на строителен надзор по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г. „
Описание: „Упражняване на строителен надзор по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г. „ Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0013
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=371893
Прогнозна стойност: 200 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 22/8/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/8/19 11:00 am
Лице за контакт: Галя Георгиева - гл. спец. "ПП"
Телефон за контакт: 0953 89128

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура02.08.2019 17:16 2 MB
pdf Обявление за поръчка02.08.2019 17:16 4 MB
pdf Документация за участие02.08.2019 17:17 18 MB
pdf Техническа спецификация02.08.2019 17:17 5 MB
doc Образци02.08.2019 17:17 421 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат02.08.2019 17:18 84 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат02.08.2019 17:19 87 kB
pdf Проект на договор02.08.2019 17:19 10 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП26.08.2019 14:11 360 kB
pdf Протокол №129.08.2019 16:25 2 MB
pdf Протокол №229.08.2019 16:25 2 MB
pdf Протокол №329.08.2019 16:25 2 MB
pdf Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП29.08.2019 16:25 4 MB
pdf Решение29.08.2019 16:25 781 kB
pdf Обявление за възложена поръчка05.11.2019 12:30 3 MB
pdf Договор05.11.2019 12:30 10 MB
pdf Приложение №105.11.2019 12:30 5 MB
pdf Приложение №205.11.2019 12:30 2 MB
pdf Приложение №305.11.2019 12:30 661 kB
pdf Обявление за изменение СН20.09.2023 16:46 Мария Винарова 361 kB
pdf Допълнително споразумение_№1_СН20.09.2023 21:04 Мария Винарова 197 kB